Felhívás - Ybl Miklós Emlékház pályázat

Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata
 "YBL MIKLÓS EMLÉKHÁZ" megnevezéssel,
nyílt, építészeti tematikájú pályázatot hirdet meg.
 
FIGYELEM!
A pályázat 7. 1. pontban foglalt postára adási határideje módosult 2015. január 13-ra, valamint a 7. 2. pontban foglalt, személyes benyújtásra rendelkezésre álló módosult időpontok
2015. január 12. és január 13. 10.00 – 14.00 óra között.
 
1. A pályázat tárgya, célja

Ybl Miklós születésének kétszázadik évfordulója kapcsán a 2014. év az Ybl-bicentenárium jegyében telik. Az emlékév kifejezett célja Ybl munkásságának felelevenítésével a társadalom figyelmét az építőművészet felé fordítani, melyhez a Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata pályázati felhívásával kíván csatlakozni.

A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata, valamint a tervezési program helyszínének virtuális otthont nyújtó Székesfehérvár Megyei Jogú Város nem kapcsolja a jelen felhívást bármely kivitelezés vagy közvetlen megvalósítás céljához.
A pályázat célja felvázolni egy olyan épületegyüttest, mely méltó emléket állít az alkotónak és életművének, alkalmas építészeti témájú rendezvények, kisebb konferenciák befogadására, valamint inkubátorház jelleggel is bír (bérműtermek), miután az építőművész emlékét szülővárosában, Székesfehérváron alig néhány műalkotás őrzi.
Fontos hangsúlyozni, hogy a pályázati felhívás megjelentetése hátterében nem áll építési és kivitelezési szándék, a valós helyszín mellett a funkció teoretikusnak tekintendő, mégis inspirálója lehet egy ilyen témájú jövőbeni közös gondolkodásnak. A pályázatok révén a telek beépítési módjával, a lehetséges tömegkapcsolatokkal, a fedett és nyitott terekkel kapcsolatban ugyanakkor a szakmai és laikus közeg is olyan gondolatokhoz juthat, melyek segítségül szolgálhatnak a telek jövőbeni, közösségi célú hasznosításához (pl. egy új gyalogos tengely megnyitása kapcsán), mely a terület városi „újrapozícionálását" is segítheti, annak befogadását megalapozhatja.
 
2. A pályázat útján a szakmailag megfelelő pályaművek díjazására rendelkezésre álló forrás mértéke
 
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény XXXIV. fejezete; a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) a) és f) pontjai szerinti feladatok keretében, a költségvetési támogatásból nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) alapján az MMA közgyűlési döntéssel elfogadott 2014. évi költségvetésében rendelkezésre álló – bruttó 5.000.000.-Ft + járulékai – összesen 6.350.000.-Ft biztosít fedezetet a pályázatok díjazására.
A pályázati felhívás alapján egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amelyre  minimum 600.000.-Ft, maximum 1.500.000.-Ft összegű díjazás állapítható meg.
 
3. A pályázaton részt venni jogosultak körének megjelölése
 
3.1. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdés k) pontja szerinti definíciót "építészeti alkotás és annak terve" figyelembe véve 40. életévét a pályázat benyújtásának 7.1. szerinti határidejéig be nem töltött építőművész, építészmérnök, építész, belsőépítész végzettségű természetes személyként nyújthatják be pályázatukat.
 
3.2. A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata által kiírt pályázat díjának kedvezményezettje a pályázatban megjelenítésre kerülő terv magánszemély alkotója a szerzői jog jogosultjaként, az elkészített dokumentáció jogtulajdonosaként lehet. A pályázati dokumentációt a pályázat kiírója kiállítás keretében kívánja bemutatni Ybl Miklós halálának napjához és évfordulójához kapcsolódva Székesfehérváron – várhatóan – 2015. január végén.
3.3. Nem részesülhet a díjazott pályamű alapján díjban az a pályázó, aki
- a tervezési tevékenység végzéséhez szükséges végzettségről nem nyilatkozik;
- a pályázat tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
- jogszabályban vagy a pályázati kiírásban a díjazás feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
 
4. A pályázati dokumentáció és pályaművel kapcsolatos tartalmi leírás
 
A tervezési program helyszínéül Székesfehérvár belvárosának egy jelenleg beépítetlen foghíjtelke szolgál, mely a szűken vett történelmi belvároshoz tartozik, és ahol egykor a középkori királyi palota helyezkedett el. Az átmenő telek egyik oldalával a Várkörútra fordul, míg átellenes vége már a legszűkebb belváros hangulatos kis utcájára, a Bástya utcára támaszkodik. A területen kortárs szoborpark található, melynek építészeti koncepcióba integrálása kiemelt feladat és értékelési szempont.
 
A helyszín telekszomszédjában található épületek jelentős építészeti értéket képviselnek, a megfelelő építészeti, városépítészeti kapcsolódás megoldása kiemelt tervezési feladat. Egyik oldalon a Szent István Király Múzeum épülete, másik oldalon pedig Schmidl Ferenc (1902–1977) fehérvári építőművész villája található. Inspiráló környezetet jelent a Várkörút villasora is. Városépítészetileg vizsgálandó egy újabb belvárosi gyalogos feltárás lehetősége is.
 
Az elképzelt épületnek három fő funkciója:
  • Ybl Miklós életművének turisztikai vonzerővel is bíró bemutatása. A városban az Ybl család hagyatékát a Budenz-ház kezeli és mutatja be, az új objektum az alkotóra és életművére koncentráljon. A kiállított anyagok gerincét nagyméretű modellek alkossák, amelyek bemutatásánál az eltérő rálátási módok (szemmagasság) további térszervezési lehetőségeket rejtenek, ugyanakkor természetesen helyet kell biztosítani a terveknek, rajzoknak stb. Az emlékház „bázis-múzeumnak" tekintendő, vagyis a bemutatott makettek, tervek vándorkiállítások anyagául is szolgálnak, ami idő alatt a tér átrendezhető, és más kiállítás befogadására is alkalmassá tehető.
A kiállítótérhez kapcsolódóan shop-kávézó alakítandó ki, ami egyszerre szolgál rendezvényszervezésre, jegyvásárlásra, felfrissülésre. A kávézó egyben szabadpolcos könyvtárként is funkcionál, ahol tárgyi témájú könyvek mellett, aktuális építészeti folyóiratok is átböngészhetők. Cél, hogy találkozóhelyként szolgáljon építészek és laikusok számára egyaránt, a város mindennapi „cívis" életének inspiratív helyszínéül szolgáljon.
 
  • Rendezvények, és kisebb konferenciák (egyidejűleg kb. 150-200 fő) befogadása. Javasolt erre a célra nem önálló teret létrehozni, hanem a bemutatóterem részeként kezelni ezt a funkciót, amikor a bemutatott anyag és az új épület szolgál díszletéül egy-egy befogadott rendezvénynek.
  • Három-négy műterem befogadása inkubátorház jelleggel. Az egységek egyenként négy-öt fő befogadóképességűek, közösen használható tárgyalókkal rendelkeznek.
 
A kiszolgálóterek méretezett szociális bázisból és gépészeti háttérből állnak, gondolni kell az épület fenntartására, valamint a kiállított anyagok időszakos javítására, karbantartására is. A vendégforgalomra szolgáló vizesblokkot, ruhatárat 200 főre kell méretezni (40–60% férfi-női arány), a kiszolgáló személyzet számára az öltözőt, vizesblokkot 5 főre kell kialakítani. Az épülethez kis igazgatási blokk is tartozzon 4 főre méretezett irodával, 12 fős tárgyalóval, teakonyhával.
 
Tervezett középületről lévén szó a teljes körű akadálymentesítés megoldandó feladat. A gépkocsiparkolók elhelyezéséről a pályázat szintjén koncepció mélységig gondoskodni szükséges.
 
Részletes tervezési program kidolgozása, az arányos alapterületi méretek megállapítása a pályázók feladata. Cél a funkciókapcsolatok bemutatása, nem feladat azok részletes kidolgozása. A pályázó javaslatot tehet többletfunkciók elhelyezésére is. Nem cél a terület „túlépítése", kiemelt feladat ésszerű egyensúly létrehozása szabad terek – meglévő szoborpark integrálása! – és épülettömegek között. A pályázat mellékleteként kiadott rendezési terv iránymutatásnak tekintendő, megindokolt módon attól eltérés lehetséges.
 
Az épület legyen bátor, emblematikus, cégére a befogadott funkciónak és a kortárs magyar építészetnek. Ugyanakkor vegye figyelembe, hogy a kialakult városkép kiemelkedő fontosságú elemének, a harmincas években épült villasornak a részévé válik, így kerülje a hivalkodó, öncélú megoldásokat.
 
Elvárás a pályázókkal szemben, hogy a pályaművek megvalósíthatósági szempontból (tartószerkezet, burkolatok stb.) a pályázat mélységéig elvárható megalapozottsággal bírjanak, így szükséges esetben erre alátámasztó módon az épület ismertetésében ki kell térni.
 
5. Formai követelmények
 
A tervlapon és a maketten fel kell tüntetni a rajz/makett megnevezését, valamint a következő feliratot:
YBL MIKLÓS EMLÉKHÁZ – építészeti pályázat – 2014". A tervlapokon semmilyen azonosító jelzés nem utalhat a szerző(k) kilétére.
 
A pályázat rajzi anyagát egy példányban legfeljebb 2 db 70*100 cm-es kartonra kasírozva kell beadni. A pályázat másik munkarésze a hangsúlyozottan egyszerű anyagokból (papír, balsa) készülő makett, mely bemutatja a kapcsolódó szomszédokat a megértéshez szükséges mértékben, és opcionálisan utal a belső térszerkesztésre, kialakításra. A tervlapokon minden olyan (rajzos és szöveges) információt fel kell tüntetni, amelyet a megértés szempontjából fontosnak ítél a pályázó. A tervlapokon és a maketteken kívül egyéb információ (műleírás, ábrák stb.) nem nyújtható be. A rajzokat tetszőleges technikával, de a megértést segítő grafikai megoldásokkal kell elkészíteni.
 
A pályázat anyaga – várhatóan 2015. január végén – a közönség számára is bemutatásra kerül, így a pályázat központjában a laikusok számára is könnyen megítélhető makett áll.
 
6. Benyújtandó munkarészek
 
·         építészeti, városépítészeti koncepció bemutatása
·         az építmény közvetlen környezetét bemutató helyszínrajz M=1:1000 – a rajzon be kell mutatni a tervezett épület települési szövetbe való illesztését, a fő megközelítési irányokat, szükség esetén az elhelyezéshez szükséges térépítészeti megoldásokat
·         alaprajz M=1:200 megjelenítéssel, de M=1:500 tartalmi mélységgel. Elsődleges cél a funkciókapcsolatok bemutatása, azok részletezése csak az érthetőség szintjéig feladat.
·         metszetek (min. 2 db) M=1:100 Amennyiben a makett a belső terek bemutatására is vállalkozik, a metszetek készítése nem feltétlenül szükséges.
·         két utcakép (Várkörút, és Bástya utca felől) M 1:100, melynek célja az anyaghasználat bemutatása, valamint a környezetbe való megfelelő illeszkedés (pl. várkörúti villasor) igazolása
·         makett, M=1:200 – tetszőleges, de hangsúlyozottan egyszerű anyagból, a léptéknek megfelelő részletezettséggel. Ha pályázó kisebb léptéket tart hasznosnak (max. M 1:100), annak érdekében, hogy a belső terek, térkapcsolatok jobban megítélhetőek legyenek, ilyen léptékű makett szintén beadható.
 
 
7. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje
 
7.1. Postai csomagként feladás az alábbi címre történő feladási határideje 2015. január 6.
 
 
Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
1368 Budapest, Pf. 242
 
A borítékon fel kell tüntetni "YBL MIKLÓS EMLÉKHÁZ – nyílt építészeti pályázat – 2014"
Az ajánlott küldemény „feladó" rovatában a titkosság miatt az „Építészeti pályázat" megnevezés szerepeljen
 
7.2. Személyesen a pályázat az alábbi címre adható le:
Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
1051 Budapest, Vörösmarty tér 1. Kristályház Irodaház IV. emelet
 
A személyes benyújtásra rendelkezésre álló időpontok:
2015. január 5. és január 6. 10.00–14.00 óra között.
 
A pályázati felhívás letölthető pdf formátumban, a kapcsolódó ADATLAP és Hozzájáruló Nyilatkozat pedig word formátumban az MMA www.mma.hu honlapjáról a http://www.mma.hu/palyazatok menüpont alól.
 
A helyszín bejárására 2014. november 13-án 13-15 óra között biztosítunk lehetőséget.
 
A pályázattal kapcsolatban kérdést 2014. november 20-ig lehet feltenni a  szmrecsanyi.dora@mma.hu  e-mail címen. A kérdést feltevők 2014. december 1-jéig elektronikus levélben kapnak választ a feltett kérdésre.
 
8. A pályázathoz mellékelni kell:
 
1 db A/5 méretű, zárt,  jelöletlen borítékot, amely tartalmazza az alábbiakat:
 
·         kitöltött, aláírt ADATLAP a pályamű szerző(i)nek adataival
·         kitöltött, aláírt Hozzájáruló nyilatkozat
·         1 db CD/DVD, amely tartalmazza tervlapokat, valamint a makettről készült min. 2 db fényképfelvételt digitális (pdf) formátumban.
 
9. A pályázat érvényességének vizsgálata
 
A benyújtott pályázatokat az MMA Titkársága érkezteti. A beérkezést követően kerül sor a pályázat formai vizsgálatára.
 
10. A pályázatok bírálatra bocsátásának feltétele:
a) a pályázat határidőben történő benyújtása,
b) a pályázónak a szükséges mellékletek csatolása.
 
Amennyiben a pályázat formai bírálata során megállapításra kerül, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, a pályázat érvénytelenítésre kerül.
 
11. A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai
 
A pályaművek összevetése és rangsorolása az alábbi sorrendben felállított bírálati szempontok alapján történik.
·         Építészeti minőség – egyedi építészeti megjelenést biztosító kompozíciós elvek és részletmegoldások
·         Városi kapcsolatok minősége, illeszkedés az épített környezetbe
·         Műszaki megvalósíthatóság – építészeti és funkcionális variabilitás, szerkezetileg ésszerű, de egyedi minőséget biztosító megoldások
 
12. Pályázók döntést követő kiértesítése
 
A pályázattal kapcsolatos döntések, valamint az MMA delegáltjaiból és Székesfehérvár MJV főépítészéből álló zsűri tagjai az MMA honlapján, a  www.mma.hu-n – az Ávr. 71.§ (1) bekezdése szerinti 15 napos határidőn belül – közzétételre kerülnek.
A pályázatra beérkezett dokumentációk szakmai zsűri általi értékeléséről Ybl Miklós halálának napjához és évfordulójához kapcsolódva – várhatóan 2015. január végén – nyilvános sajtóesemény keretében is tájékoztatást ad a Pályázatot kiíró.
A döntés közzétételétől számított 5 munkanapon belül az MMA Titkársága a pályázónak az ADATLAPON megadott kapcsolattartási elérhetőségekre elektronikus levélben küld értesítést a pályázatának eredményéről.
 
13. A díj folyósítása
 
Az MMA Titkársága az elnyert díjat valamennyi dokumentum hiánytalan megléte esetén a döntés közzétételét követő 15 munkanapon belül utalja át a díjazottnak.
 
Budapest, 2014. november 3.
 
Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata
 

Mellékletek

Letöltés egyben (25Mb .zip)