PÁLYÁZATI KIÍRÁS (MMA-21-MH750)


Figyelem! Tájékoztatás a pályázati keretösszeg kimerüléséről
A jelentős pályázói érdeklődés miatt a koronavírus-világjárvány kulturális, művészeti szférát érintő hatásának enyhítésére szolgáló, MMA-21-MH750 kódú pályázat beadása 2021-02-17-én 24:00-kor lezárásra kerül.  
 
A Magyar Művészeti Akadémia – a 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) bekezdésében nevesített – a művészeti élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez, megvalósításához hirdetett támogatást, kormányhatározat alapján, 2021. január 23-án. A beérkező pályázatok nagy számára és a meghirdetett 750 000 000 Ft-os keretösszeg kimerülésére tekintettel a pályázatok beadására 2021. február 17-én éjfélig van lehetőség.
A pályázati kiírás értelmében a támogató a pályázatokat a beérkezési sorrendnek megfelelően, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig fogadja be.
 
A beérkezett pályázatokról szóló döntés várhatóan 2021. március 1-jéig elektronikus úton kerül kiküldésre a pályázatokban megadott e-mail-címekre.

A pályázathoz kötelezően csatolandó TAGSÁGI NYILATKOZAT formanyomtatvány innen is letölthető!

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
 
A Magyar Művészeti Akadémia nyílt pályázatot hirdet a kultúra, vagy az MMA Alapszabályában nevesített művészeti területen tevékenységet végző természetes személyek részére, művészeti tevékenységükhöz kapcsolódó költségeik támogatására
 
(Pályázat kódja: MMA-21-MH750)
 
1. A pályázat célja
 
A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) – a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) bekezdésében nevesített – a művészeti élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez, megvalósításához nyújt jelen pályázati kiírás alapján elnyerhető támogatást.
 
2. A rendelkezésre álló keretösszeg
 
A koronavírus világjárvány kulturális, művészeti szférát érintő hatásának enyhítéséről szóló 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozat alapján 750 000 000 Ft áll rendelkezésre.
Támogató a pályázatokat a beérkezési sorrendnek megfelelően, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig fogadja be.
 
3. A támogatás összege és formája
 
A támogatás formája vissza nem térítendő, utófinanszírozott támogatás. Az elnyerhető támogatás összege: 100.000–500.000 Ft
 
4. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
 
A támogatási igény az alábbi linken keresztül, az MMA pályázati rendszerébe lépve
2021. január 25. és 2021. február 23. között nyújtható be.
 
 
4.1. A pályázatban be kell mutatni:
                a pályázó szakmai tevékenységét.
 
4.2. A pályázathoz mellékelni kell:
nyilatkozat szervezeti tagságról (formanyomtatvány)  
 
5. A támogatottak köre

5.1. Az alábbi személyek nyújthatják be pályázatukat:

Támogatásban részesíthető a kultúra, vagy az MMA Alapszabályában nevesített művészeti területen tevékenységet végző természetes személy, aki a pályázati kiírás megjelenésének napjáig tagjává vált valamilyen, a kultúra, vagy az MMA Alapszabályában nevesített művészeti területen működő egyesületnek, szövetségnek, szakszervezetnek.
 
5.2. Pályázat benyújtására nem jogosult (kizárt):
 • az MMA rendes vagy levelező tagja, továbbá
 • az MMA Titkársággal köztisztviselői vagy a 6.1 pontban meghatározott támogatási időszakban egyéb jogviszonyban álló személy (pl.: művészjáradékban részesülők, ösztöndíjasok stb.)
 • azon személyek, akik nem számoltak el az MMA-20-MHM pályázatukkal.
Továbbá nem kerülhet befogadásra azon személy pályázata, aki:
 • lejárt köztartozással rendelkezik,
 • korábbi években elnyert támogatási összegével nem vagy nem rendeltetésszerűen számolt el, ellene az elszámolás érdekében a támogató által kezdeményezett eljárás van folyamatban,
 • nem rendelkezik magyarországi adóazonosító jellel.

5.3. Nem részesülhet támogatásban az a személy, akinek:
 • a pályázata nem felel meg a felhívásban foglalt célnak;
 • a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
 • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Knyt.) megsértése miatt nem részesíthető költségvetési támogatásban, továbbá, ha a pályázóval szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
 • a jogszabályban vagy a pályázati felhívásban a Támogatói okirat kiállításának feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;

5.4. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
 • bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
 • alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
 • a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

6. A támogatási időszak, a támogatás formája
6.1. A támogatási időszak és a támogatás formája
 
A kiíró által megjelölt, 2021.01.01. – 2021.08.31. között megvalósuló, az 1. pontban leírt tevékenység gyakorlásához, működéséhez nyújtott vissza nem terítendő támogatás. A pályázat keretén belül csak azok, a pályázó által meghatározott, a támogatási időszakban felmerülő költségekre vonatkozó, a pályázó nevére szóló számlák számolhatók el, amelyek pénzügyi teljesítése az elszámolási időszak végéig megtörténik.
 
6.2. Az elszámolható és a nem elszámolható költségek köre
Az MMA elnöksége által meghatározott támogatási elvek szerint, az Ávr. 66. § (2) bekezdés 6. pontjára figyelemmel, a támogatás terhére elszámolható és nem elszámolható költségek a következők:
 
Elszámolható költségek
A művészeti tevékenységgel kapcsolatban felmerülő,
Dologi kiadások:
         Adminisztráció költségei
                            Nyomtatvány, irodaszer
         Kommunikáció költségei
                            Postaköltség
                            Telefonköltség
                            Internetköltség
         Munka- és védőruha, védőfelszerelés költségei
                            Védőruházat, védőfelszerelés
                            Munkaruha
                            Jelmez
                            Formaruha
         Egyéb beszerzések, szolgáltatások költségei
Művészeti tevékenységgel kapcsolatos egyéb anyagok, szolgáltatások (szakkönyvek, folyóiratok szakmai továbbképzések stb.)
Tagdíjak
Nevezési díjak
Kis értékű tárgyi eszköz
200 000 Ft értéket meg nem haladó művészeti kellék/ eszköz beszerzése
Immateriális javak beszerzése
Szellemi termék
           Vagyoni értékű jogok
                           
A támogatás a pályázati kiírásban meghatározott feltételekkel, az abban megjelölt kezdési és befejezési határidő alatt felmerült költségekre használható fel, a Támogatói okiratban és az ÁSZF-ben meghatározott módon. A támogatás elszámolása során csak a támogatási időszakban keletkezett számlák számolhatók el (irányadó a számlán, bizonylaton szereplő kiállítás dátuma), amelyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.
 
Nem elszámolható költségek
 
A támogatás használt eszköz beszerzésére nem fordítható!
Dologi kiadások:
Ingatlanüzemeltetés költségei
Bérleti díj
Közüzemi díjak, fűtőanyag
Javítás, karbantartás költségei
Üzemeltetés költsége
Biztosítás
Egyéb
Adminisztráció költségei
Adminisztrációs szolgáltatások
Jogszabályi megfelelést segítő szolgáltatások
Pénzügyi szolgáltatások díja
Hatósági díjak, illetékek
Egyéb
Szállítás költségei
Fuvarozás
Raktározás
Logisztikai szolgáltatások
Egyéb
PR, marketing költségei
Hirdetés, reklámköltségek
PR, marketing kiadványok
Arculati elemek
PR, marketing szolgáltatások
Egyéb
Utazás, kiküldetés költségei
Szállásdíj
Utazási költség
Személygépkocsi költségtérítés
Személyszállítás
Egyéb
Jármű-üzemeltetés költségei
Bérleti díj
Üzemanyag
Javítás, karbantartás költségei
Parkolási, úthasználati díj
Biztosítás
Egyéb
Személyi jellegű kiadások:
Honorárium (bérszámfejtett)
Megbízási díj (bérszámfejtett)
Bér, bérjellegű kifizetések és járulékok
Ösztöndíj
Szervezet választott tisztségviselőinek fizetett tiszteletdíjak
Jutalom (természetbeni, pénzbeli)
Folyamatos vállalkozói szerződés alapján feladat ellátására felmerülő költségek
Önkéntes foglalkoztatott költségei
Beruházási kiadások
Ingatlanbeszerzés, -létesítés
Gépjárműbeszerzés, -készítés 
Felújítási kiadások
Ingatlanfelújítás költsége (pl.: élettartam-hosszabbítás, korszerűsítés, alapterület-változtatás, használhatóságának jellegváltása)
Gépjármű-felújítás költsége (pl.: élettartam-hosszabbítás, korszerűsítés, főalkatrészcsere, használhatóságának jellegváltása)
Nagy értékű (200 000 Ft értéket meghaladó) tárgyi eszközök
Adók
Vagyonszerzéshez kapcsolódó adók
Ingatlanszerzés, gépjárműbeszerzés
Vagyonadók (pl. vagyonadó, ingatlanadó, gépjárműadó)
Jogkövetkezmények
Bírságok, büntetések
Késedelmi pótlék/kamat
Kötbér
Adósságszolgálat teljesítése 
Hitel-, kölcsön tőketörlesztése
Pénzügyi lízing tőketörlesztése
Dohányáru
Alkohol
 
6.3. Egyéb feltételek
 
A támogatás igénylésére jelen pályázati felhívás alapján egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
 
6.4. Vonatkozó állami támogatási szabályok
 
A Felhívás keretében nyújtott európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokra vonatkozó szabályokat a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel (HL L 156., 2017.6.20. 1.o.) módosított, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187. 2014.6.26. 1.o.) (a továbbiakban: ÁCSR), és az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet határozza meg.
 
6.4.1. Támogatáshalmozódás
 
Azonos vagy részben azonos, azonosítható elszámolható költségek esetén állami támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
Állami támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
 
Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása vagy összege nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.
 
A kockázatfinanszírozási támogatás, az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás és a csekély összegű támogatás, amennyiben azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkezik, bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes támogatási intenzitásig vagy támogatási összegig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.
 
6.4.2. Bejelentési határérték
 
A 651/2014/EU bizottsági rendelet nem alkalmazható azokra a támogatásokra, amelyek a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító működési támogatás esetében meghaladják a vállalkozásonként évente 75 millió EUR határértéket.
 
6.4.3. Nyilatkozattételi kötelezettség
 
Minden év április 30-ig a megelőző évben a keretszerződés alapján nyújtott támogatásokról nyilatkozatot kell eljuttatni a TVI részére az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet) 34. §-a alapján.
 
6.4.4. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás
 
A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra vonatkozó részletes szabályokat a 651/2014/EU bizottsági rendelet I-II. fejezete és III. fejezetének 53. cikke, valamint a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.
 
A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító működési vagy zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatásként a következőkhöz nyújtható:
a) művészeti és kulturális központ vagy kulturális tér, színház, operaház, koncertterem, egyéb élő előadásokat bemutató szervezet,
b) a szellemi kulturális örökség valamennyi formája (pl. népi hagyományok, kézművesség),
c) művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység,
d) kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok, ideértve az új technológiák alkalmazását is ezen célokra,
e) zenei és a fordításokat is magában foglaló irodalmi írói, szerkesztői, gyártói, forgalmazói, digitalizálói és kiadói tevékenység.
 
A működési eredmény mértékét
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.
 
Működési támogatás esetében a támogatási összeg nem haladhatja meg az adott időszak során keletkezett működési veszteséget és ésszerű nyereséget fedező összeget. A működésből származó veszteség és ésszerű nyereség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni.
 
A működési támogatás elszámolható költségei:
a) a kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez (pl. kiállításokhoz, előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez) kapcsolódó, a szokásos üzletmenetben felmerülő költség,
b) a kulturális és művészeti oktatási tevékenység költsége, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és népszerűsítésének fontosságát tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok költsége (pl. az új technológiák ezen célokra történő alkalmazásának költsége),
c) a közönség kulturális intézményhez vagy örökségi helyszínhez és tevékenységhez való hozzáférésének javítását szolgáló költség (pl. a digitalizálással, egyéb új technológiákkal és a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos költség),
d) közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, így különösen
da) a kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási-, anyag- és felszerelési költség,
db) a kiállítások és díszletek építészeti elemeinek költsége,
dc) az eszközökhöz, szoftverekhez és felszerelésekhez igénybe vett hitel vagy lízing költsége,
dd) az eszközök, szoftverek, felszerelések amortizációja, ha e költséget nem fedezte beruházási támogatás,
de) szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdonjogi védelem alatt álló tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség,
df) a marketing költsége,
dg) a projekt vagy tevékenység eredményeként közvetlenül felmerült költség,
e) a kulturális intézmény, örökségi helyszín vagy projekt személyi jellegű ráfordítása,
f) a külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos, közvetlenül a projekt eredményeként felmerülő költség.
 
Kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás nem nyújtható nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kiadására.
 
7. A pályázattal kapcsolatos részletes tájékoztató
 
A pályázattal kapcsolatban további információk a tamogatas@mma.hu e-mail-címen kérhetőek, illetve a www.mma.hu honlapon elérhetők (köztestület/pályázatok; www.mma.hu/palyazatok).
 
7.1. A pályázat érvényességének megállapítása, formai vizsgálata
 
A Magyar Művészeti Akadémia Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) a beérkezett pályázatokat a beadási határidőt követő 5 munkanapon belül érvényességi és formai szempontból is ellenőrzi, majd a vizsgálat eredményéről a pályázatkezelő rendszeren keresztül e-mailben értesíti a pályázó személyt.
 
7.2. A formai bírálat szempontjai:
 • a pályázó megfelelőségének vizsgálata a jelen felhívás 5.1. pontja alapján,
 • pályázat kitöltöttsége, megfelelősége,
 • a mellékletek megfelelősége,
 • a pályázó személy pályázat benyújtására való jogosultsága.
Amennyiben a pályázó megfelelőségének vizsgálata során megállapítást nyer, hogy a pályázó a jelen pályázati felhívás 5.2. pontja alapján a pályázók köréből kizárt személynek minősül vagy pályázata nem befogadható, a pályázat – hiánypótlás nélkül – érvénytelen.
 
7.3. Hiánypótlás
 
Formai hiba esetén hiánypótlásra nincs lehetőség, ezért, ha a beadott pályázat formai hibát tartalmaz, akkor a pályázatkezelő a pályázatot érvénytelenné nyilvánítja.
 
7.4. A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai
 
A kiírásra beérkezett támogatási igényekről az MMA elnöke a formailag érvényes pályázatok beérkezését követő 10 munkanapon belül dönt.
 
8. Pályázók döntést követő kiértesítése
 
Az elnök döntését követő 5 munkanapon belül a Titkárság közzéteszi az MMA honlapján a pályázati eredményt, majd ezt követően 5 munkanapon belül a pályázatkezelő rendszeren keresztül értesítést küld a pályázónak a támogatói döntésről.
 
A pályázó a támogatói döntés ellen (a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a Támogatói okiratok kiadására, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásra vonatkozólag) az Ávr. 102/D. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kifogást nyújthat be.
 
9. Támogatói okirat kiadása
 
A Támogatói okirat kibocsátásához szükséges valamennyi feltétel teljesülése esetén az MMA Titkársága támogatói okiratot bocsát ki a kedvezményezett részére 8 munkanapon belül.
 
Támogatói okirat nem állítható ki azon személy részére
 • akinek esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása van,
 • akit hatóság vagy bíróság a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül jogerős és végrehajtható bírsággal sújtott vagy a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezett, továbbá
Érvényét veszti a támogatói döntés, ha a Támogatói okirat kiállítása a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül a kedvezményezett mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre. A meghiúsulásról a Titkárság a pályázatkezelő rendszeren keresztül értesíti a pályázót.
 
10. A támogatás folyósítása

A Támogató a támogatást vissza nem térítendő támogatásként, utófinanszírozás formájában, egy összegben, a pénzügyi beszámoló elfogadását követő 15 napon belül utalja a Kedvezményezett által megjelölt bankszámlaszámra, feltéve, hogy Kedvezményezettel szemben a Pályázati kiírásban megjelölt feltételek változatlanul fennállnak.
 
11. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
 
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a Támogatói okirat és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni, amelyről az elszámolási útmutató ad részletes tájékoztatást. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról a támogató dönt.

Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolás tartalma
A pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell a teljes körűen kitöltött és a kedvezményezett személy által aláírt tételes számlaösszesítőt, valamint az ezekhez tartozó dokumentumokat. A számlaösszesítő tartalmazza a támogatott tevékenység időtartama alatt a támogatott tevékenység megvalósításával összefüggésben felmerült, forintban megállapított költségeket. Az elszámolás keretében be kell nyújtani:
 • a pályázó nevére szóló eredeti érvénytelenített – záradékolt bizonylatok (számlák, számlát helyettesítő okiratok), pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok (banki kivonat, pénztárbizonylat) hitelesített másolatát,
 
12. Lezárás
 
A pályázat lezárása – a támogatott pályázati cél Támogatói okirat szerinti megvalósulását követően – a pályázat teljes költségvetésének elszámolásáról készített pénzügyi elszámolás ellenőrzése alapján történik. A pályázat lezárásának tényéről az MMA Titkársága elektronikus úton értesíti a kedvezményezettet.
 
13. Értelmező rendelkezések:
 • „állami támogatás": az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás,
 • „támogatási intenzitás": támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa, százalékos formában kifejezve,
 • „támogatástartalom": a kedvezményezett számára akár több forrásból nyújtott állami támogatásnak az Atr. 2. mellékletében meghatározott módszer alapján számított értéke
 • A 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdése alá tartozó esetekben nem nyújtható támogatás, különösen:
  • „nehéz helyzetben lévő" vállalkozás részére (az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,);
  • olyan szervezet részére, amely az Európai Bizottság támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget;
 • A 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti akkor nyújtható támogatás, ha a kedvezményezett még a projekt megkezdése előtt benyújtotta a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatás iránti kérelmét.
 • Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez. A támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással. Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.
 • A támogatás nem korlátozható a saját állampolgárokra és nem követelhető meg a kedvezményezettektől, hogy a nemzeti kereskedelmi jog értelmében alapított vállalkozásként működjenek.
 
 
Budapest, 2021. január 25.
Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
 

Jelen pályázati kiírás egyben letölthető (pdf) változata
KITÖLTÉSI SEGÉDLET a Magyar Művészeti Akadémia MMA-21-MH750 jelű pályázatához
GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK
az MMA-21-MH750 pályázati kiíráshoz
 
Ki jogosult pályázat benyújtására?
 • pályázat benyújtására minden, adóazonosító jellel rendelkező természetes személy jogosult, aki valamilyen az MMA alapszabályában nevesített művészeti ágban tevékenységet végez és legalább a jelen pályázati kiírás megjelenéséig (2021. 01. 25.) tagja valamilyen művészeti egyesületnek
Hogyan lehet pályázni?
Hogyan kell igazolni az egyesületi tagságot?
Szükség van-e önrész biztosítására a sikeres pályázat benyújtáshoz?
 • A pályázati kiírás nem ír elő kötelező önrészt, így annak feltüntetésére nincs szükség a sikeres pályázáshoz, viszont amennyiben a pályázó vállal önrészt abban az esetben azzal az összeggel is el kell számolni.
Milyen költségekre kérhető támogatás?
 • A pályázó a művészeti tevékenységével kapcsolatos, a pályázati kiírás 6.2 pontjában rögzített kiadásaira kaphat támogatást, mely tevékenységet részletesen a pályázati felületen a „Leíró adatok I." fülön kell kifejteni.
Az Egyesület elnöke pályázathat-e? Amennyiben igen, ki állítja ki a Tagsági nyilatkozatot?
 • Az Egyesület elnöke is pályázhat, igen, és kérjük, hogy lehetőség szerint az Egyesület másik képviselője írja alá a Tagsági nyilatkozatot.
Milyen szervezet adhatja ki az igazolást a tagságról?
 • Az MMA Alapszabályában nevesített művészeti területen működő egyesület, szövetség, szakszervezet.