PÁLYÁZATI KIÍRÁS (MMA-21-KF500)


PÁLYÁZATI KIÍRÁS
 
A Magyar Művészeti Akadémia nyílt pályázatot hirdet a kultúra, vagy az MMA Alapszabályában nevesített művészeti területen könyv- és folyóirat-kiadói tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek támogatására
 
(Pályázat kódja: MMA-21-KF500)

1. A pályázat célja
 
A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) – a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) bekezdésében nevesített – a művészeti élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez, megvalósításához nyújt jelen pályázati kiírás alapján elnyerhető támogatást.
 
2. A rendelkezésre álló keretösszeg
 
A koronavírus világjárvány kulturális, művészeti szférát érintő hatásának enyhítéséről szóló 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozat alapján 500 000 000 Ft áll rendelkezésre.
A pályázatra beérkezett támogatási igényekről az MMA elnöke a művészeti-szakmai előkészítő bizottság javaslatait figyelembe véve hoz döntést a formailag érvényes pályázatok kézhezvételétől számított 15 napon belül.
 
3. A támogatás összege és formája
 
Az elnyerhető támogatás összege: 10 000 000 – 30 000 000 Ft.
A támogatás folyósítása a támogatói okirat hatályba lépését követő 15 napon belül, előfinanszírozás formájában történik.
 
4. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
 
A támogatási igény az alábbi linken keresztül, az MMA pályázati rendszerébe lépve 2021. január 25. és 2021. február 23. között nyújtható be.  
4.1. A pályázatban be kell mutatni:
                a pályázó szakmai tevékenységét.
 
4.2. A pályázathoz mellékelni kell:
 • a pályázó szervezet, létesítő okiratát (alapszabály, alapító okirat, társasági szerződés stb., ami tartalmazza a szervezet fő/cél szerinti tevékenységét)
 • utolsó teljes, lezárt üzleti évről (2019. évi vagy 2020. évi) szóló számviteli beszámolót
 • a pályázattal érintett programok részletes szakmai és pénzügyi bemutatását
 • csekély összegű támogatás nyilatkozat (pályázati kiírás - 1. számú melléklet)
 
5. A támogatottak köre

5.1. Az alábbi szervezetek nyújthatják be pályázatukat:

Támogatásban részesíthető a kultúra, vagy az MMA Alapszabályában nevesített művészeti területen tevékenységet végző gazdálkodó szervezet, amelynek fő-, illetve célszerinti tevékenysége könyv és/vagy folyóirat kiadás.
 
5.2. Pályázat benyújtására nem jogosult (kizárt):
 • azon szervezetek, akik nem számoltak el a 2020. évi MMA által támogatott pályázatukkal
 • MMA tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.
Továbbá nem kerülhet befogadásra azon szervezet pályázata, amelyik:
 • lejárt köztartozással rendelkezik,
 • korábbi években elnyert támogatási összegével nem vagy nem rendeltetésszerűen számolt el, ellene az elszámolás érdekében a támogató által kezdeményezett eljárás van folyamatban,
 •  nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1)a) pontjában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 82. §-ban foglalt rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
 • az Ávr. 75. § (2) bekezdés b) pontja szerinti jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás vagy felszámolás alatt áll, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban,
 • nem rendelkezik magyarországi adóazonosító számmal.
 
5.3. Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amelynek:
 • a pályázata nem felel meg a felhívásban foglalt célnak;
 • a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
 • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Knyt.) megsértése miatt nem részesíthető költségvetési támogatásban, továbbá, ha a szervezettel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
 • a jogszabályban vagy a pályázati felhívásban a Támogatói okirat kiállításának feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
 • nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek;
 
5.4. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
 • bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
 • alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
 • a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.
 
6. A támogatási időszak, a támogatás formája
6.1. A támogatási időszak és a támogatás formája
 
A kiíró által megjelölt, 2021.01.01.–2021.08.31. között megvalósuló, az 1. pontban leírt tevékenység gyakorlásához, működéséhez nyújtott vissza nem terítendő támogatás. A pályázat keretén belül csak azok, a pályázó által meghatározott, a támogatási időszakban felmerülő költségekre vonatkozó, a pályázó nevére szóló számlák számolhatók el, amelyek pénzügyi teljesítése az elszámolási időszak végéig megtörténhet.
 
6.2. Az elszámolható és a nem elszámolható költségek köre
Az MMA elnöksége által meghatározott támogatási elvek szerint, az Ávr. 66. § (2) bekezdés 6. pontjára figyelemmel, a támogatás terhére elszámolható és nem elszámolható költségek a következők:
 
Elszámolható költségek (kizárólag a kiadói tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségek, kiadások)
Dologi kiadások:
Adminisztráció költségei
Nyomtatvány, irodaszer
Adminisztrációs szolgáltatások
Jogszabályi megfelelést segítő szolgáltatások
Pénzügyi szolgáltatások díja
Hatósági díjak, illetékek
Egyéb
PR, marketing költségei
Hirdetés, reklámköltségek
PR, marketing kiadványok
Arculati elemek
PR, marketing szolgáltatások
Egyéb
Szállítás költségei
Fuvarozás
Raktározás
Logisztikai szolgáltatások
Egyéb
         Kommunikáció költségei
                            Postaköltség
                            Telefonköltség
                            Internetköltség
         Egyéb beszerzések, szolgáltatások költségei
                            Kiadói tevékenységgel kapcsolatos egyéb anyagok, szolgáltatások
Személyi jellegű kiadások:
Honorárium (bérszámfejtett)
Megbízási díj (bérszámfejtett)
Bér, bérjellegű kifizetések és járulékok
Folyamatos vállalkozói szerződés alapján feladat ellátására felmerülő költségek
   Immateriális javak beszerzése
Szellemi termék
Vagyoni értékű jogok
                                                              
A támogatás a pályázati kiírásban meghatározott feltételekkel, az abban megjelölt kezdési és befejezési határidő alatt felmerült költségekre használható fel, a Támogatói okiratban és az ÁSZF-ben meghatározott módon. A támogatás elszámolása során csak a támogatási időszakban keletkezett számlák számolhatók el (irányadó a számlán, bizonylaton szereplő kiállítás dátuma), amelyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.
 
Nem elszámolható költségek
A támogatás használt eszköz beszerzésére nem fordítható!
Dologi kiadások:
Ingatlanüzemeltetés költségei
Bérleti díj
Közüzemi díjak, fűtőanyag
Javítás, karbantartás költségei
Üzemeltetés költsége
Biztosítás
Egyéb
Utazás, kiküldetés költségei
Szállásdíj
Utazási költség
Személygépkocsi költségtérítés
Személyszállítás
Egyéb
Jármű-üzemeltetés költségei
Bérleti díj
Üzemanyag
Javítás, karbantartás költségei
Parkolási, úthasználati díj
Biztosítás
Egyéb
Munka- és védőruha, védőfelszerelés költségei
Védőruházat, védőfelszerelés
Munkaruha
Jelmez
Formaruha
Adók
Vagyonszerzéshez kapcsolódó adók
Ingatlanszerzés, gépjárműbeszerzés
Vagyonadók (pl. vagyonadó, ingatlanadó, gépjárműadó)
Jogkövetkezmények
Bírságok, büntetések
Késedelmi pótlék/kamat
Kötbér
Személyi jellegű kiadások:
Ösztöndíj
Szervezet választott tisztségviselőinek fizetett tiszteletdíjak
Jutalom (természetbeni, pénzbeli)
Önkéntes foglalkoztatott költségei
Adósságszolgálat teljesítése 
Hitel-, kölcsön tőketörlesztése
Pénzügyi lízing tőketörlesztése
Dohányáru
Alkohol
Felhalmozási kiadások:
Beruházási kiadások
Ingatlanbeszerzés, -létesítés
Gépjárműbeszerzés, -készítés
Felújítási kiadások
Ingatlanfelújítás költsége (pl.: élettartam-hosszabbítás, korszerűsítés, alapterület-változtatás, használhatóságának jellegváltása)
Gépjármű-felújítás költsége (pl.: élettartam-hosszabbítás, korszerűsítés, főalkatrészcsere, használhatóságának jellegváltása)
Tárgyi eszközök
 
6.3. Egyéb feltételek
 
A támogatás igénylésére jelen pályázati felhívás alapján egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, azonban egy pályázatban több szakmai program megvalósítására is igényelhető támogatás. Figyelem! A megítélt támogatási összegből a kiadvány(ok) megjelentetése kötelező. A Támogatói okiratban foglaltak alapján, a szakmai beszámoló részeként 5 köteles példány benyújtása szükséges.
 
6.4. Vonatkozó állami támogatási szabályok
 
A Felhívás keretében nyújtott európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokra vonatkozó szabályokat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) és az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet határozza meg.
 
6.4.1. Csekély összegű támogatás szabályai
 
A jelen kiírás alapján nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként, nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, akár a megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a vonatkozó felső határt. A fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás ezt követően is jogszerű marad.
Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük – a szétválás tényleges időpontjában érvényes – könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.
 
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.
 
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
 
A támogatott kijelenti, hogy – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – a támogatást nem használja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.
 
A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni.
 
6.4.3. Nyilatkozattételi kötelezettség
 
A végső kezdeményezett köteles az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembe vételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon- a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során részére odaítélt csekély összegű támogatások támogatástartalmát a Kiírás 1. sz. mellékletében, a de minimis támogatás nyilatkozatban feltüntetni.A csekély összegű támogatás esetén a támogatásról szóló igazolást a vállalkozásnak, mint az állami támogatás végső kedvezményezettjének a nyújtott állami támogatás támogatástartalmáról a Kiíró adja ki a Megállapodás aláírásával egyidejűleg.
 
Kizárt ágazatok/tevékenységek:
a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 1379/2013/EU rendelet) meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott támogatás;
b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások támogatása;
c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások támogatása, amennyiben:
ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
cb) a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbadásától függ;
d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez; értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;
e) az import áruk helyett belföldi áru használatához kötött támogatás;
f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására [3. cikk (2) bekezdés 2. albekezdés].
 
Amennyiben egy vállalkozás a fenti a-c) pontokban említett ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt végez tevékenységet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályait csupán ez utóbbi ágazatra vagy tevékenységre tekintettel nyújtott támogatásokra kell alkalmazni – feltéve, hogy a támogatást nyújtó megfelelő eszközökkel biztosítja – úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése -, hogy a rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásban.
 
7. A pályázattal kapcsolatos részletes tájékoztató
 
A pályázattal kapcsolatban további információk a tamogatas@mma.hu e-mail-címen kérhetőek, illetve a www.mma.hu honlapon elérhetők (köztestület/pályázatok; www.mma.hu/palyazatok).
 
7.1. A pályázat érvényességének megállapítása, formai vizsgálata
 
A Magyar Művészeti Akadémia Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) a beérkezett pályázatokat a beadási határidőt követő 5 munkanapon belül érvényességi és formai szempontból is ellenőrzi, majd a vizsgálat eredményéről a pályázatkezelő rendszeren keresztül e-mailben értesíti a pályázó szervezetet.
 
7.2. A formai bírálat szempontjai:
 • a pályázó megfelelőségének vizsgálata a jelen felhívás 5.1. pontja alapján,
 • pályázat kitöltöttsége, megfelelősége,
 • a mellékletek megfelelősége,
 • a pályázó szervezet pályázat benyújtására való jogosultsága.
Amennyiben a pályázó megfelelőségének vizsgálata során megállapítást nyer, hogy a pályázó a jelen pályázati felhívás 5.2. pontja alapján a pályázók köréből kizárt szervezetnek minősül vagy pályázata nem befogadható, a pályázat – hiánypótlás nélkül – érvénytelen.
 
7.3. Hiánypótlás
 
Formai hiba esetén hiánypótlásra nincs lehetőség, ezért, ha a beadott pályázat formai hibát tartalmaz, akkor a pályázatkezelő a pályázatot érvénytelenné nyilvánítja.
 
7.4. A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai
 
A kiírásra beérkezett támogatási igényekről az MMA elnöke a formailag érvényes pályázatok beérkezését követő 15 napon belül dönt a művészeti-szakmai előkészítő bizottság javaslata alapján, melynek tagjai az MMA elnöke által erre közvetlenül felkért személyek. A pályázatok elbírálása pontozás alapján, értékelőlap használatával történik.
 
A bírálati szempontrendszer az alábbi:
 • Szakmai kidolgozottság 15 pont,
 • Várható eredmények bemutatása 15 pont,
 • Költséghatékonyság 15 pont.
 
8. Pályázók döntést követő kiértesítése
 
Az elnök döntését követő 5 munkanapon belül a Titkárság közzéteszi az MMA honlapján a pályázati eredményt, majd ezt követően 5 munkanapon belül a pályázatkezelő rendszeren keresztül értesítést küld a pályázónak a támogatói döntésről.
 
A pályázó a támogatói döntés ellen (a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a Támogatói okiratok kiadására, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásra vonatkozólag) az Ávr. 102/D. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kifogást nyújthat be.
 
9. Támogatói okirat kiadása
 
A Támogatói okirat kibocsátásához szükséges valamennyi feltétel teljesülése esetén az MMA Titkársága támogatói okiratot bocsát ki a kedvezményezett részére 8 munkanapon belül.
 
Támogatói okirat nem állítható ki azon szervezet részére
 • amelynek esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása van,
 • amellyel szemben a rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó szabályok megsértése miatt hatósági vagy bírósági eljárás van folyamatban, illetve amit hatóság vagy bíróság a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül jogerős és végrehajtható bírsággal sújtott vagy a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezett, továbbá
Érvényét veszti a támogatói döntés, ha a Támogatói okirat kiállítása a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül a kedvezményezett mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre. A meghiúsulásról a Titkárság a pályázatkezelő rendszeren keresztül értesíti a pályázót.
 
10. A támogatás folyósítása

A Támogató a támogatást vissza nem térítendő támogatásként, előfinanszírozás formájában utalja, a támogatói okirat hatályba lépését követő 15 napon belül.
 
11. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
 
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a Támogatói okirat és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni, amelyről az elszámolási útmutató ad részletes tájékoztatást. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról a támogató dönt.

Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolás tartalma
A pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell a teljeskörűen kitöltött és a kedvezményezett képviseletére jogosult személy által aláírt tételes számlaösszesítőt, valamint az ezekhez tartozó dokumentumokat. A számlaösszesítő tartalmazza a támogatott tevékenység időtartama alatt a támogatott tevékenység megvalósításával összefüggésben felmerült, forintban megállapított költségeket. Az elszámolás keretében be kell nyújtani:
 • a pályázó nevére szóló eredeti érvénytelenített – záradékolt bizonylatok (számlák, számlát helyettesítő okiratok), pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok (banki kivonat, pénztárbizonylat) hitelesített másolatát,
 • kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát (írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is; amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe),
 • a szállítás és fuvarozás, megbízási díjak, tiszteletdíjak, számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek hitelesített másolatát, értékhatártól függetlenül csatolni kell.
 
12. Lezárás
 
A pályázat lezárása – a támogatott pályázati cél Támogatói okirat szerinti megvalósulását követően – a pályázat teljes költségvetésének elszámolásáról készített pénzügyi elszámolás ellenőrzése alapján történik. A pályázat lezárásának tényéről az MMA Titkársága elektronikus úton értesíti a kedvezményezettet.
 
13. Értelmező rendelkezések:
 • „állami támogatás": az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás,
 • A támogatás nem korlátozható a saját állampolgárokra és nem követelhető meg a kedvezményezettektől, hogy a nemzeti kereskedelmi jog értelmében alapított vállalkozásként működjenek.
 • gazdálkodó szervezetek: a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § 6. pontja szerinti szervezetek.
 
Mellékletek
1. sz. melléklet: Csekély összegű támogatás nyilatkozat
2. sz. melléklet: Csekély összegű támogatásról szóló igazolás
 
 
Budapest, 2021. január 25.
Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
 
 
1. sz. melléklet

Jelen pályázati kiírás egyben letölthető (pdf) változata
KITÖLTÉSI SEGÉDLET a Magyar Művészeti Akadémia MMA-21-KF500 jelű pályázatához