PÁLYÁZATI KIÍRÁS (MMA-20-OMM)

Tájékoztatjuk Tisztelt Pályázóinkat, hogy az MMA-20-OMM pályázat a Budapesten és Pest megyében székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek esetében forrás kimerülése miatt felfüggesztésre került.KITÖLTÉSI SEGÉDLET

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
 
A Magyar Művészeti Akadémia nyílt pályázatot hirdet a kultúra, vagy az MMA Alapszabályában nevesített művészeti területen fő tevékenységet végző civil és egyéb szervezetek részére, működési költségeik támogatására
 
(Pályázat kódja: MMA-20-OMM)
 
1. A pályázat célja
 
A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) – a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) bekezdésében nevesített – a művészeti élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez, megvalósításához nyújt jelen pályázati kiírás alapján működési támogatást.
 
2. A rendelkezésre álló keretösszeg
 
A koronavírus világjárvány kulturális, művészeti szférát érintő hatásának enyhítéséről szóló 1290/2020. (VI. 5.) Korm. határozat alapján 450 000 000 Ft áll rendelkezésre az alábbiak szerint:
 1. a Budapesten és Pest megyében székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek esetén 150.000.000 Ft,
 2. a Budapesten és Pest megyén kívüli magyarországi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek esetén 300.000.000 Ft
Támogató a pályázatokat a beérkezési sorrendnek megfelelően, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig fogadja be.
 
3. A támogatás összege és formája
 
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Az elnyerhető támogatás összegének alapjául szolgál a pályázó szervezet előző évi árbevétele.
 
Maximum 16 millió forintos 2019. évi árbevétel esetén Legfeljebb 800.000 Ft támogatás igényelhető
16 millió forintot meghaladó 2019. évi árbevétel esetén Legfeljebb 1.500.000 Ft támogatás igényelhető
 
4. A támogatottak köre

4.1. Az alábbi szervezetek nyújthatják be pályázatukat:

Támogatásban részesíthető a kultúra vagy az MMA Alapszabályában nevesített művészeti területen fő vagy cél szerinti tevékenységét végző gazdálkodó szervezet – kivéve a 4.2. pontban felsoroltak –, ha az arra jogosult hatóság/bíróság 2019. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vette.
4.2. Pályázat benyújtására nem jogosult (kizárt):
 • párt által alapított alapítvány,
 • párt részvételével létrehozott egyesület,
 • munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezet,
 • biztosító egyesület,
 • adószámos magánszemély,
 • egyéni vállalkozó,
 • jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság, továbbá
 • központi költségvetési intézmény.
 • egyház, egyház jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
Továbbá nem kerülhet befogadásra azon szervezet pályázata, amely:
 • lejárt köztartozással rendelkezik,
 • korábbi években elnyert támogatási összegével nem vagy nem rendeltetésszerűen számolt el, ellene az elszámolás érdekében a támogató által kezdeményezett eljárás van folyamatban,
 •  nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1)a) pontjában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 82. §-ban foglalt rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
 • az Ávr. 75. § (2) bekezdés b) pontja szerinti jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás vagy felszámolás alatt áll, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban,
 • nem rendelkezik magyarországi adóazonosító számmal.
 
4.3. Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely(nek):
 • a pályázata nem felel meg a felhívásban foglalt célnak;
 • a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
 • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Knyt.) megsértése miatt nem részesíthető költségvetési támogatásban, továbbá, ha a szervezettel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
 • a jogszabályban vagy a pályázati felhívásban a Támogatói okirat kiállításának feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
 • nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek;
 • a pályázat benyújtását követően magyarországi adószáma megszűnt.
 
4.4. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
 • bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
 • alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
 • a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.
 
5. A támogatási időszak, a támogatás formája

5.1. A támogatási időszak és a támogatás formája
 
A kiíró által megjelölt, 2020. március 1. – 2020. augusztus 31. között megvalósuló, az 1. pontban leírt tevékenység gyakorlásához, működéséhez nyújtott vissza nem terítendő támogatás. A pályázat keretén belül csak azok, a pályázó által meghatározott, a támogatási időszakban felmerülő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, amelyek pénzügyi teljesítése az elszámolási időszak végéig megtörténik.
 
5.2. Az elszámolható és a nem elszámolható költségek köre
 
Elszámolható költségek
Személyi jellegű kiadások:
Honorárium (bérszámfejtett)
Megbízási díj (bérszámfejtett)
Bér, bérjellegű kifizetések és járulékok

Dologi kiadások:
         Ingatlanüzemeltetés költségei
                            Bérleti díj
                            Közüzemi díjak, fűtőanyag
                            Javítás, karbantartás költségei
                            Üzemeltetés költsége
                            Biztosítás
                            Egyéb
         Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
                            Eszközök, berendezések bérleti díja
                            Javítás, karbantartás költségei
                            Számítástechnikai fogyóeszközök
                            Üzemanyag
                            Egyéb
         Adminisztráció költségei
                            Nyomtatvány, irodaszer
                            Adminisztrációs szolgáltatások
                            Jogszabályi megfelelést segítő szolgáltatások
                            Pénzügyi szolgáltatások díja
                            Hatósági díjak, illetékek
                            Egyéb
         Kommunikáció költségei
                            Postaköltség
                            Telefonköltség
                            Internetköltség
                            Honlap fenntartás, üzemeltetés költsége
                            Belső kommunikációs kiadványok
                            Egyéb
         Szállítás költségei
                            Fuvarozás
                            Raktározás
                            Logisztikai szolgáltatások
                            Egyéb
         Munka- és védőruha, védőfelszerelés költségei
                            Védőruházat, védőfelszerelés
                            Munkaruha
                            Jelmez
                            Formaruha
                            Javítás, karbantartás, készítés költségei
                            Egyéb
         PR, marketing költségei
                            Hirdetés, reklámköltségek
                            PR, marketing kiadványok
                            Arculati elemek
                            PR, marketing szolgáltatások
                            Egyéb
         Utazás, kiküldetés költségei
                            Szállásdíj
                            Utazási költség
                            Személygépkocsi költségtérítés
                            Személyszállítás
                            Egyéb
         Jármű-üzemeltetés költségei
                            Bérleti díj
                            Üzemanyag
                            Javítás, karbantartás költségei
                            Parkolási, úthasználati díj
                            Biztosítás
                            Egyéb
        
          Egyéb beszerzések, szolgáltatások költségei
                            Egyéb anyagok
                            Tagdíjak
                            Nevezési díjak
                            Kiemelkedően közhasznú tevékenységben foglalkoztatottak költségei
                            Egyéb anyagjellegű szolgáltatások
                            Biztosítási díjak
                            Reprezentáció
                            Vállalkozói szerződés alkalmi feladatok ellátására (honorárium, tiszteletdíj számlás kifizetés)
                            Egyéb
 
A támogatás a pályázati kiírásban meghatározott feltételekkel, az abban megjelölt kezdési és befejezési határidő alatt felmerült költségekre használható fel, a Támogatói okiratban és az ÁSZF-ben meghatározott módon. A támogatás elszámolása során csak a támogatási időszakban keletkezett számlák számolhatók el (irányadó a számlán, bizonylaton szereplő kiállítás dátuma), amelyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.
 
Nem elszámolható költségek
Beruházási kiadások
Ingatlanbeszerzés, -létesítés 
Gépjárműbeszerzés, -készítés
Felújítási kiadások
Ingatlanfelújítás költsége (pl.: élettartam-hosszabbítás, korszerűsítés, alapterület-változtatás, használhatóságának jellegváltása)
Gépjárműfelújítás költsége (pl.: élettartam-hosszabbítás, korszerűsítés, főalkatrészcsere, használhatóságának jellegváltása)
Adók
Vagyonszerzéshez kapcsolódó adók
Ingatlanszerzés, gépjárműbeszerzés
Vagyonadók (pl. vagyonadó, ingatlanadó, gépjárműadó)
Jogkövetkezmények
Bírságok, büntetések
Késedelmi pótlék/kamat
Kötbér
Személyi jellegű kifizetések
Ösztöndíj
Szervezet választott tisztségviselőinek fizetett tiszteletdíjak
Jutalom (természetbeni, pénzbeli)
Folyamatos vállalkozói szerződés alapján feladat ellátására felmerülő költségek
Önkéntes foglalkoztatott költségei
Adósságszolgálat teljesítése 
Hitel-, kölcsön tőketörlesztése
Pénzügyi lízing tőketörlesztése
Dohányáru
Alkohol
Tárgyi eszköz
Immateriális javak beszerzése
Szellemi termék
Vagyoni értékű jogok
 
5.3. Egyéb feltételek
 
A támogatás igénylésére jelen pályázati felhívás alapján egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
 
5.4. Vonatkozó állami támogatási szabályok
 
A Felhívás keretében nyújtott európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokra vonatkozó szabályokat a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel (HL L 156., 2017.6.20. 1.o.) módosított, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187. 2014.6.26. 1.o.) (a továbbiakban: ÁCSR), és az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet határozza meg.
 
5.4.1. Támogatáshalmozódás
 
Azonos vagy részben azonos, azonosítható elszámolható költségek esetén állami támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
Állami támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
 
Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása vagy összege nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.
 
A kockázatfinanszírozási támogatás, az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás és a csekély összegű támogatás, amennyiben azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkezik, bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes támogatási intenzitásig vagy támogatási összegig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.
 
5.4.2. Bejelentési határérték
 
A 651/2014/EU bizottsági rendelet nem alkalmazható azokra a támogatásokra, amelyek a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító működési támogatás esetében meghaladják a vállalkozásonként évente 75 millió EUR határértéket.
 
5.4.3. Nyilatkozattételi kötelezettség
 
Minden év április 30-ig a megelőző évben a keretszerződés alapján nyújtott támogatásokról nyilatkozatot kell eljuttatni a TVI részére az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet) 34. §-a alapján.

5.4.4. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás
 
A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra vonatkozó részletes szabályokat a 651/2014/EU bizottsági rendelet I–II. fejezete és III. fejezetének 53. cikke, valamint a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.
 
A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító működési vagy zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatásként a következőkhöz nyújtható:
a) művészeti és kulturális központ vagy kulturális tér, színház, operaház, koncertterem, egyéb élő előadásokat bemutató szervezet,
b) a szellemi kulturális örökség valamennyi formája (pl. népi hagyományok, kézművesség),
c) művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység,
d) kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok, ideértve az új technológiák alkalmazását is ezen célokra,
e) zenei és a fordításokat is magában foglaló irodalmi írói, szerkesztői, gyártói, forgalmazói, digitalizálói és kiadói tevékenység.
 
A működési eredmény mértékét
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.
 
Működési támogatás esetében a támogatási összeg nem haladhatja meg az adott időszak során keletkezett működési veszteséget és ésszerű nyereséget fedező összeget. A működésből származó veszteség és ésszerű nyereség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni.
 
A működési támogatás elszámolható költségei:
a) a kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez (pl. kiállításokhoz, előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez) kapcsolódó, a szokásos üzletmenetben felmerülő költség,
b) a kulturális és művészeti oktatási tevékenység költsége, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és népszerűsítésének fontosságát tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok költsége (pl. az új technológiák ezen célokra történő alkalmazásának költsége),
c) a közönség kulturális intézményhez vagy örökségi helyszínhez és tevékenységhez való hozzáférésének javítását szolgáló költség (pl. a digitalizálással, egyéb új technológiákkal és a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos költség),
d) közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, így különösen
da) az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének, lízingjének költsége,
db) a kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási-, anyag- és felszerelési költség,
dc) a kiállítások és díszletek építészeti elemeinek költsége,
dd) az eszközökhöz, szoftverekhez és felszerelésekhez igénybe vett hitel vagy lízing költsége,
de) az eszközök, szoftverek, felszerelések amortizációja, ha e költséget nem fedezte beruházási támogatás,
df) szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdonjogi védelem alatt álló tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség,
dg) a marketing költsége,
dh) a projekt vagy tevékenység eredményeként közvetlenül felmerült költség,
e) a kulturális intézmény, örökségi helyszín vagy projekt személyi jellegű ráfordítása,
f) a külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos, közvetlenül a projekt eredményeként felmerülő költség.
 
6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
 
A támogatási igény az alábbi linken keresztül, az MMA pályázati rendszerébe lépve a kiírás
 • 2.a) pontja tekintetében 2020. július 31-től 2020. augusztus 14-ig,
 • 2.b) pontja tekintetében 2020. augusztus 17-től augusztus 31-ig nyújtható be.
   
 
6.1. A pályázatban be kell mutatni:
 • a pályázó szakmai tevékenységét.
 
6.2. A pályázathoz mellékelni kell:
 • a pályázó szervezet, létesítő okiratát (alapszabály, alapító okirat, stb., ami tartalmazza a szervezet fő/cél szerinti tevékenységét)
 • utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámolót (2019. évi beszámoló)
 • arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázó szervezet 2019. évéből származó összbevételének legalább 60%-át elérte a kulturális vagy az MMA Alapszabályában nevesített művészeti tevékenységből származó bevétel.
 
6.3. A pályázattal kapcsolatos részletes tájékoztató
 
A pályázattal kapcsolatban további információk a tamogatas@mma.hu e-mail-címen kérhetőek, illetve a www.mma.hu honlapon elérhetők (köztestület/pályázatok; www.mma.hu/palyazatok).
 
6.4. A pályázat érvényességének megállapítása, formai vizsgálata
 
A Magyar Művészeti Akadémia Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) a beérkezett pályázatokat a beadási határidőt követő 10 munkanapon belül érvényességi és formai szempontból is ellenőrzi, majd a vizsgálat eredményéről a pályázatkezelő rendszeren keresztül e-mailben értesíti a pályázó szervezetet.
 
6.5. A formai bírálat szempontjai:
 • a pályázó megfelelőségének vizsgálata a jelen felhívás 4.2. pontja alapján,
 • pályázat kitöltöttsége, megfelelősége,
 • a mellékletek megfelelősége,
 • a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága.
Amennyiben a pályázó megfelelőségének vizsgálata során megállapítást nyer, hogy a pályázó a jelen pályázati felhívás 4.2. pontja alapján a pályázók köréből kizárt szervezetnek minősül vagy pályázata nem befogadható, a pályázat – hiánypótlás nélkül – érvénytelen.
 
6.6. Hiánypótlás
 
Formai hiba esetén hiánypótlásra nincs lehetőség, ezért, ha a beadott pályázat formai hibát tartalmaz, akkor a pályázatkezelő a pályázatot érvénytelenné nyilvánítja.
 
6.7. A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai
 
A kiírásra beérkezett támogatási igényekről az MMA elnöke a formailag érvényes pályázatok beérkezését követő 15 napon belül dönt.
 
7. Pályázók döntést követő kiértesítése
 
Az elnök döntését követő 5 napon belül a Titkárság közzéteszi az MMA honlapján a pályázati eredményt, majd ezt követően 5 munkanapon belül a pályázatkezelő rendszeren keresztül értesítést küld a pályázónak a támogatói döntésről.
 
A pályázó a támogatói döntés ellen (a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a Támogatói okiratok kiadására, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásra vonatkozólag) az Ávr. 102/D. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kifogást nyújthat be.
 
8. Támogatói okirat kiadása
 
A Támogatói okirat kibocsátásához szükséges valamennyi feltétel teljesülése esetén az MMA Titkársága támogatói okiratot bocsát ki a kedvezményezett részére 8 munkanapon belül.
 
Támogatói okirat nem állítható ki azon szervezet részére
 • amelynek esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása van,
 • amellyel szemben a rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó szabályok megsértése miatt hatósági vagy bírósági eljárás van folyamatban, illetve amelyet hatóság vagy bíróság a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül jogerős és végrehajtható bírsággal sújtott vagy a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezett, továbbá
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a Támogatói okirat kiállítása a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül a kedvezményezett mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre. A meghiúsulásról a Titkárság a pályázatkezelő rendszeren keresztül értesíti a pályázót.
 
9. A támogatás folyósítása
 
A Támogató a támogatást vissza nem térítendő támogatásként, utófinanszírozás formájában, egy összegben, a pénzügyi beszámoló elfogadását követő 15 napon belül utalja a Kedvezményezett által megjelölt bankszámlaszámra, feltéve, hogy Kedvezményezettel szemben a Pályázati kiírásban megjelölt feltételek változatlanul fennállnak.
 
10. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
 
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a Támogatói okirat és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni, amelyről az elszámolási útmutató ad részletes tájékoztatást. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról a támogató dönt.
 
Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolás tartalma:
 
A pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell a teljeskörűen kitöltött és a kedvezményezett képviseletére jogosult személy által aláírt tételes számlaösszesítőt, valamint az ezekhez tartozó dokumentumokat. A számlaösszesítő tartalmazza a támogatott tevékenység időtartama alatt a támogatott tevékenység megvalósításával összefüggésben felmerült, forintban megállapított költségeket.
 
Az elszámolás keretében be kell nyújtani:
 • az eredeti érvénytelenített – záradékolt bizonylatok (számlák, számlát helyettesítő okiratok), pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok (banki kivonat, pénztárbizonylat) hitelesített másolatát,
 • kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát (írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is; amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe),
 • a szállítás és fuvarozás, a bérlet, lakásbérlet, irodabérlet, egyéb ingatlan bérlet, haszonbérlet, a megbízási díjak, tiszteletdíjak, számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek hitelesített másolatát, értékhatártól függetlenül csatolni kell.
 
11. Lezárás
 
A pályázat lezárása – a támogatott pályázati cél Támogatói okirat szerinti megvalósulását követően –a pályázat teljes költségvetésének elszámolásáról készített pénzügyi elszámolás ellenőrzése alapján történik. A pályázat lezárásának tényéről az MMA Titkársága elektronikus úton értesíti a kedvezményezettet.
 
12. Értelmező rendelkezések:
 • „állami támogatás": az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás,
 • „gazdálkodó szervezet": a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bek. 6. pontja szerinti szervezet,
 • „támogatási intenzitás": támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa, százalékos formában kifejezve,
 • „támogatástartalom": a kedvezményezett számára akár több forrásból nyújtott állami támogatásnak az Atr. 2. mellékletében meghatározott módszer alapján számított értéke
 • A 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdése alá tartozó esetekben nem nyújtható támogatás, különösen:
  • „nehéz helyzetben lévő" vállalkozás részére (az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,);
  • olyan szervezet részére, amely az Európai Bizottság támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget;
 • A 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti akkor nyújtható támogatás, ha a kedvezményezett még a projekt megkezdése előtt benyújtotta a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatás iránti kérelmét.
 • Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez. A támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással. Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.
 • A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás gyártás-előkészítésre
 • A támogatás nem korlátozható a saját állampolgárokra és nem követelhető meg a kedvezményezettektől, hogy a nemzeti kereskedelmi jog értelmében alapított vállalkozásként működjenek.
 
Budapest, 2020. július 29.
Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
Mellékletek:
KITÖLTÉSI SEGÉDLET

Jelen pályázati kiírás itt PDF formátumban is letölthető.