MŰVÉSZETI PROGRAM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA 2021


MŰVÉSZETI PROGRAM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA
 
A Magyar Művészeti Akadémia nyílt pályázatot hirdet az államháztartás központi alrendszerén belüli és kívüli, a Magyar Művészeti Akadémia alapszabályában nevesített művészeti ágak területén működő civil és – a központi költségvetési szervek kivételével – egyéb szervezetek részére, művészeti szakmai programjuk megvalósításának támogatására.
 
(Pályázat kódja: MMA-21-P)
 
 
1. A pályázat célja
 
A Magyar Művészeti Akadémia (MMA)– a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) bekezdésében nevesített – a művészeti élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez, megvalósításához nyújt jelen pályázati kiírás alapján elnyerhető támogatást.
 
2. A rendelkezésre álló keretösszeg
 
A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1 sz. melléklet XXXIV. MMA Fejezet 4. cím, 7. alcím Pályázati alapok fejezeti kezelésű előirányzaton 200.000.000 Ft áll rendelkezésre. A rendelkezésre álló összeg az MMA tagozatai között egyenlő arányban kerül felosztásra.
 
3. A támogatás összege és formája
 
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 500.000 forint, felső határa 1.000.000 forint. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását a támogató nem írja elő.
 
4. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
 
A támogatási igény az alábbi linken keresztül, az MMA pályázati rendszerébe lépve 2021. április 9-ig nyújtható be.
   
4.1. A pályázatban be kell mutatni:
 • a pályázónak korábban e területen végzett tevékenységét (referenciáit), illetve az aktuális pályázat művészeti szakmai programjában megvalósuló innovatív elemeket;
 • a művészeti tevékenység során alkalmazott módszereket és formákat;
 • a program teljes költségvetését;
 • a programok megvalósításával Magyarországon és/vagy a határon túl várhatóan létrejövő nemzetközi szakmai eredményt.
4.2. A pályázathoz mellékelni kell:
 • a programot megvalósító szakmai vezető szakmai életrajzát,
 • a pályázó szervezet létesítő okiratát (alapszabály, alapító okirat stb., ami tartalmazza a szervezet fő/cél szerinti tevékenységét),
 • utolsó teljes, lezárt üzleti évről (2019. évi vagy 2020. évi) szóló számviteli beszámolóját.


5. A támogatottak köre

5.1. Az alábbi szervezetek nyújthatják be pályázatukat:

Az MMA fejezeti kezelésű előirányzatainak terhére támogatásban részesíthető az MMA Alapszabályában nevesített művészeti ágak területén működő, az államháztartás központi alrendszerén belüli vagy kívüli jogi személyiségű civil és – kivéve a 5.2. pontban felsorolt – egyéb szervezet; civil szervezet, abban az esetben részesíthető támogatásban, ha az arra jogosult bíróság 2020. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vette, és az alapszabályának, illetve alapító okiratának megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja. A támogatási kérelem befogadásának, a támogatás nyújtásának feltétele, hogy a külföldi pályázó magyarországi adóazonosító számmal rendelkezzen.
 
5.2. Pályázat benyújtására nem jogosult (kizárt):
 • párt,
 • párt által alapított alapítvány,
 • párt részvételével létrehozott egyesület,
 • természetes személy,
 • munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezet,
 • biztosító egyesület,
 • egyház,
 • közalapítvány,
 • egyéni vállalkozó,
 • jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság, továbbá
 • központi költségvetési intézmény.
Továbbá nem kerülhet befogadásra azon szervezet pályázata, amely:
 • lejárt köztartozással rendelkezik,
 • korábbi években elnyert támogatási összegével nem vagy nem rendeltetésszerűen számolt el, ellene az elszámolás érdekében a támogató által kezdeményezett eljárás van folyamatban,
 • nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1)a) pontjában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 82. §-ban foglalt rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
 • az Ávr. 75. § (2) bekezdés b) pontja szerinti jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás vagy felszámolás alatt áll, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban,
 • nem rendelkezik magyarországi adóazonosító számmal.
5.3. Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely(nek):
 • a pályázata nem felel meg a felhívásban foglalt célnak;
 • a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
 • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Knyt.) megsértése miatt nem részesíthető költségvetési támogatásban, továbbá, ha a szervezettel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
 • a jogszabályban vagy a pályázati felhívásban a Támogatói okirat kiállításának feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
 • nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek;
 • a pályázat benyújtását követően magyarországi adószáma megszűnt.
5.4. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
 • bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
 • alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
 • a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.
 

6. A támogatási időszak, a támogatás formája

6.1. A támogatási időszak és a támogatás formája
 
A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2021. január 1. – 2021. december 31. között megvalósuló, az 1. pontban leírt tevékenység gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem terítendő támogatás. A pályázat keretén belül csak azok, a pályázó által meghatározott, a támogatási időszakban felmerülő költségekre vonatkozó, a pályázó nevére, címére szóló számlák számolhatók el, amelyek pénzügyi teljesítése az elszámolási időszak végéig megtörténik.
 
6.2. Az elszámolható és a nem elszámolható költségek köre
 
Az MMA elnöksége által meghatározott támogatási elvek szerint, az Ávr. 66. § (2) bekezdés 6. pontjára figyelemmel, a támogatás terhére elszámolható és nem elszámolható költségek a következők:
 
Elszámolható költségek
Személyi jellegű kiadások:
Honorárium (bérszámfejtett)
Megbízási díj (bérszámfejtett)
Bér, bérjellegű kifizetések és járulékok
Egyszerűsített foglalkoztatás költségei (illetve az ezt felváltó foglalkoztatás költségei)
 
Dologi kiadások:
      Ingatlanüzemeltetés költségei
                      Bérleti díj
                      Közüzemi díjak, fűtőanyag
                      Javítás, karbantartás költségei
                      Üzemeltetés költsége
                      Biztosítás
                      Egyéb
      Jármű-üzemeltetés költségei
                      Bérleti díj
                      Üzemanyag
                      Javítás, karbantartás költségei
                      Parkolási, úthasználati díj
                      Biztosítás
                      Egyéb
      Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
                      Eszközök, berendezések bérleti díja
                      Javítás, karbantartás költségei
                      Számítástechnikai fogyóeszközök
                      Üzemanyag
                      Egyéb
      Adminisztráció költségei
                      Nyomtatvány, irodaszer
                      Adminisztrációs szolgáltatások
                      Jogszabályi megfelelést segítő szolgáltatások
                      Pénzügyi szolgáltatások díja
                      Hatósági díjak, illetékek
                      Egyéb
      PR, marketing költségei
                      Hirdetés, reklámköltségek
                      PR, marketing kiadványok
                      Arculati elemek
                      PR, marketing szolgáltatások
                      Egyéb
      Kommunikáció költségei
                      Postaköltség
                      Telefonköltség
                      Internetköltség
                      Honlap fenntartás, üzemeltetés költsége
                      Belső kommunikációs kiadványok
                      Egyéb
      Utazás, kiküldetés költségei
                      Szállásdíj
                      Utazási költség
                      Személygépkocsi költségtérítés
                      Személyszállítás
                      Egyéb
      Szállítás költségei
                      Fuvarozás
                      Raktározás
                      Logisztikai szolgáltatások
                      Egyéb
      Munka- és védőruha, védőfelszerelés költségei
                      Védőruházat, védőfelszerelés
                      Munkaruha
                      Jelmez
                      Formaruha
                      Javítás, karbantartás, készítés költségei
                      Egyéb
      Egyéb beszerzések, szolgáltatások költségei
                      Egyéb anyagok
                      Tagdíjak
                      Nevezési díjak
                      Kiemelkedően közhasznú tevékenységben foglalkoztatottak költségei
                      Egyéb anyagjellegű szolgáltatások
                      Biztosítási díjak
                      Reprezentáció
                      Vállalkozói szerződés alkalmi feladatok ellátására (honorárium, tiszteletdíj számlás kifizetés)
                      Egyéb
Immateriális javak beszerzése
      Szellemi termék
      Vagyoni értékű jogok
 
A támogatás a pályázati kiírásban meghatározott feltételekkel, az abban megjelölt kezdési és befejezési határidő alatt felmerült költségekre használható fel, a Támogatói okiratban és az ÁSZF-ben meghatározott módon. A támogatás elszámolása során csak a támogatási időszakban keletkezett, a pályázó nevére, címére szóló számlák számolhatók el (irányadó a számlán, bizonylaton szereplő kiállítás dátuma), amelyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.
 
Nem elszámolható költségek
Beruházási kiadások
Ingatlan beszerzés, létesítés 
Gépjármű beszerzés, készítés 
Felújítási kiadások
Ingatlan felújítás költsége (pl.: élettartam hosszabbítás, korszerűsítés, alapterület változtatás, használhatóságának jellegváltása)
Gépjármű felújítás költsége (pl.: élettartam hosszabbítás, korszerűsítés, főalkatrész csere, használhatóságának jellegváltása)
Adók
Vagyonszerzéshez kapcsolódó adók
Ingatlanszerzés, gépjármű beszerzés
Vagyonadók (pl. vagyonadó, ingatlanadó, gépjárműadó)
Jogkövetkezmények
Bírságok, büntetések
Késedelmi pótlék/kamat
Kötbér
Személyi jellegű kifizetések
Ösztöndíj
Szervezet választott tisztségviselőinek fizetett tiszteletdíjak
Jutalom (természetbeni, pénzbeli)
Egyszerűsített foglalkoztatás költségei (illetve az ezt felváltó foglalkoztatás költségei)
Folyamatos vállalkozói szerződés alapján feladat ellátására felmerülő költségek
Önkéntes foglalkoztatott költségei
Adósságszolgálat teljesítése 
Hitel-, kölcsön tőketörlesztése
Pénzügyi lízing tőketörlesztése
Dohányáru
Alkohol
Tárgyi eszköz
 
6.3. Egyéb feltételek
 1. A pályázó szervezet hivatalos képviselője vagy a hivatalos képviselő által képviselt más szervezet részére a támogatás terhére – akár megbízási vagy vállalkozási szerződés útján – nyújtott kifizetés nem számolható el.
 2. A támogatás igénylésére jelen pályázati felhívás alapján egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
 3. Amennyiben a támogatásból filmalkotás valósul meg, abban az esetben a gyártó szervezetet és a filmalkotást a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény alapján a Nemzeti Filmirodánál nyilvántartásba kell vetetni, és az erre vonatkozó dokumentumokat legkésőbb az elszámolás során a támogató részére egyszerű másolatban rendelkezésre kell bocsátani. (Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen felhívás 12. pontjában található értelmező rendelkezéseket!)
6.4. Pályázatok benyújtása tagozati bontás alapján az alábbi tematika figyelembevételével lehetséges:
 
Építőművészeti Tagozat
A támogatás célja:
Építész nyári alkotótáborok megvalósításának, építészeti értékek népszerűsítésének támogatása nyomtatott és digitális médiumokon (pl. könyv, film, folyóirat, katalógus, videó), építészeti kiállítás megvalósításának, regionális építészeti értékek gyűjtőtárának létrehozása, bővítésének, támogatása.
 
Film- és Fotóművészeti Tagozat
A támogatás célja:
A KÁRPÁT-MEDENCE FELFEDEZÉSE címmel, a Kárpát-medencében élő népek mindennapjainak, sorsfordító eseményeinek, a politikai rendszerváltás elindította folyamatok ma is érzékelhető társadalmi hatásainak, dokumentálható tüneteinek, pozitív és negatív eredményeinek művészi igényességgel történő feldolgozása a fotográfia, valamint a mozgókép eszközeivel.
A támogatás fotósorozatok díjazására, dokumentumfilmek előkészítésére, kutatásra, helyszínelésre, oral-history készítésére, valamint művészeti programok szervezésére tervezhető.
 
Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat
A támogatás célja:
Az iparművészet és tervezőművészet területén tevékenykedő civil szakmai szervezetek új tárgyi és szellemi értékek teremtését és megőrzését elősegítő szakmai programjainak támogatása. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, amennyiben az az év valamely jelentős évfordulójához, a „hagyomány és fenntarthatóság" tematikához, vagy Magyarországon megvalósuló kiemelt eseményhez is kapcsolódik.
 
Irodalmi Tagozat
A támogatás célja:
A 2021. évi magyar irodalmi és történelmi évfordulókhoz kötődő irodalmi kiadványok (folyóirat, könyv) és rendezvény támogatása.
 
Képzőművészeti Tagozat
A támogatás célja:
A képzőművészet területén tevékenykedő civil szakmai szervezetek szakmai programjainak támogatása.
 
Művészetelméleti Tagozat
A támogatás célja:
A XX. századi és kortárs magyar művészeti alkotások, jelenségek és folyamatok tudományos feldolgozása és közvetítése.
 
Népművészeti Tagozat
A támogatás célja:
Az élő hagyományt ápoló, önfenntartó, közösségépítő nyitott műhelyek (táncházak, zenei, tánc- és tárgyalkotó táborok, népdaléneklést, népi hangszerjátékot, népköltészetet és népi mesterségeket tanító körök stb.), valamint saját autentikus gyűjtést tartalmazó és/vagy oktatást, fennmaradást segítő korszerű szakmai kiadványok megvalósítása, továbbá e célokhoz kapcsolódóan gyűjtemények és azok kiállításának, publikálásának, illetve konferenciák megrendezésének támogatása.
A népművészeti szakmai szervezetek által adományozott népművészeti szakmai elismerések/díjak/címek anyagi támogatása, kizárólag az adott elismerés(ek)ben részesülő művészeknek nyújtandó személyi juttatás és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó közterhek fedezete formájában. (A 2. tematikai kategóriában támogatott pályázatok esetén a támogatott köteles az MMA-t társadományozóként nevesíteni, és ennek megfelelően megjeleníteni a támogatót az adományozott oklevélen, adományozást igazoló okiraton stb.)
 
Színházművészeti Tagozat
A támogatás célja:
A magyar színházművészet értékmegőrzése és -teremtése – színművészeti, operaművészeti, tánc- és mozgásművészeti programok megvalósításának támogatása.
A pályázat elbírálásnál előnyt jelent, amennyiben az a magyar történelmet feldolgozó új produkció megvalósítását, létrehozását célozza, vagy az év valamely jelentős évfordulójához kapcsolódik.
A workshopok, találkozók, továbbképzések, gálaműsorok, emlékműsorok megtartására, illetve már megvalósult produkciók továbbjátszására és utaztatására, továbbá kizárólag a diákszínjátszásra épülő szakmai program megvalósítását a tagozat jelen pályázati kiírásából nem támogatja.
A pályázat terhére nem számolható el honlapkészítésre és -fenntartásra, valamint drámapedagógiai tantermi előadásokra vonatkozó bérleti, megbízási és vállalkozási díj sem.
 
Zeneművészeti Tagozat
A támogatás célja:
Magas színvonalú komolyzenei projektek megvalósításának támogatása. Előnyt élveznek a zenei ismeretterjesztést és a magyar kulturális örökséget ápoló, valamint az ifjúság zenei nevelését elősegítő pályázatok. A pályázat nem támogat könyv- és kottakiadást, hangfelvétel készítést és megjelentetést, illetve a hivatásos zenekarok programjait.
 
6.5. Vonatkozó állami támogatási szabályok
 
A Felhívás keretében nyújtott európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokra vonatkozó szabályokat a csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, és összeegyeztethető az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelettel[1] (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet);
és az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet határozza meg.

6.5.1. A tervezet alapján a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja alapján állami támogatásnak minősülő intézkedés csekély összegű támogatásnak minősül, és összeegyeztethetőségének megítélésénél a 1407/2013/EU bizottsági rendelet, valamint a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell figyelembe venni.

6.5.2. Csekély összegű támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során Magyarország által odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladja meg a 200 000 eurónak, a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget. A támogatást nyújtó a kedvezményezett előzetes nyilatkozata alapján köteles megbizonyosodni arról, hogy a támogatásnyújtást követően az érintett vállalkozásnak nyújtott csekély összegű támogatás teljes összege a 200 000/100 000 eurónak megfelelő felső határt nem haladja meg. További feltétel, hogy a tervezet kifejezett utalást tartalmazzon a jogalapot képező bizottsági rendeletre.

6.5.3. A 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján csekély összegű támogatás jogcímén nem ítélhető meg támogatás
az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászati és akvakultúra ágazathoz kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak;
a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak;
a mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékenykedő vállalkozásoknak, ha
ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadástól függ;
a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, ha az az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik;
ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé;
a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára teherszállító járművek megvásárlására;
olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

6.5.4. Amennyiben egy vállalkozás az (a)–(c) pontokban említett ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt végez tevékenységet , az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályait csupán ez utóbbi ágazatra vagy tevékenységre tekintettel nyújtott támogatásokra kell alkalmazni – feltéve, hogy a támogatást nyújtó megfelelő eszközökkel – úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén – biztosítja, hogy a rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásban.

6.5.5. Amennyiben egy vállalkozás közúti szállítást végez ellenszolgáltatás fejében, és egyéb olyan tevékenységet is folytat, amelyekre a 200 000 eurónak megfelelő felső határ vonatkozik, a vállalkozásra a 200 000 eurónak megfelelő felső határ alkalmazandó, feltéve, hogy a támogatást nyújtó megfelelő eszközökkel – úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén – biztosítja, hogy a közúti árufuvarozási tevékenységnek juttatott támogatás összege ne haladja meg a 100 000 eurónak megfelelő forint összeget, és hogy a csekély összegű támogatást a vállalkozás ne fordítsa teherszállító járművek vásárlására.

6.5.6. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná bármely csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget.

6.5.7. A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély összegű támogatás folyósításának időpontjától.

6.5.8. A 200 000, illetve 100 000 eurónak megfelelő felső határok a csekély összegű támogatás formájától és kitűzött céljától függetlenül alkalmazandók, tekintet nélkül arra, hogy a tagállam által biztosított támogatást teljesen vagy részben uniós forrásokból finanszírozzák-e. Amennyiben új csekély összegű támogatás nyújtása a 200 000, illetve 100 000 eurónak megfelelő felső határ túllépését eredményezné, úgy az új támogatás nem nyújtható az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás formájában.

6.5.9. A 200 000, illetve 100 000 eurónak megfelelő felső határok betartása érdekében a támogatást készpénzben nyújtott, vissza nem térítendő támogatásként kell kifejezni. Minden felhasznált számadatnak bruttó, azaz adózás vagy egyéb levonás előtti összegnek kell lennie. Ha a támogatást nem vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtják, akkor a támogatástartalom a bruttó támogatási egyenértékkel azonos. A több részletben kifizetett támogatást az odaítélés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont kamatláb alkalmazásával.

6.5.10. Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, akár a megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a vonatkozó felső határt. A fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás ezt követően is jogszerű marad. Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük – a szétválás tényleges időpontjában érvényes – könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.

6.5.11. Csekély összegű támogatás csak átlátható támogatásként, azaz olyan támogatásként nyújtható, amelynél előzetesen pontosan kiszámítható a bruttó támogatási egyenérték anélkül, hogy kockázatértékelést kellene végezni. A vissza nem térítendő támogatásokból vagy kamattámogatásokból álló támogatás átlátható csekély összegű támogatásnak tekintendő.

6.5.12. A hitelekből álló támogatás átlátható támogatásnak minősül, amennyiben

– a kedvezményezett nem tartozik kollektív fizetésképtelenségi eljárás hatálya alá, és nem felel meg a rá vonatkozó nemzeti jog azon feltételeinek, amelyek alapján hitelezői kérelmére kollektív fizetésképtelenségi eljárás hatálya alá vonható lenne (nagyvállalkozások esetében további feltétel, hogy a vállalkozásnak legalább B- hitelminősítésnek megfelelő helyzetben kell lennie); és legalább a hitel 50%-ára biztosíték nyújt fedezetet, továbbá a hitel összege 1 000 000 euró (vagy közúti árufuvarozási tevékenységet folytató vállalkozások esetében 500 000 euró) és lejárati ideje öt év, vagy a hitel összege 500 000 euró (vagy közúti árufuvarozási tevékenységet folytató vállalkozások esetében 250 000 euró) és lejárati ideje tíz év; amennyiben a hitel összege a fentieknél alacsonyabb és/vagy öt, illetve tíz évnél rövidebb időtartamra nyújtják, bruttó támogatási egyenértékét a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott vonatkozó felső határ arányos részeként kell kiszámítani; vagy
– a bruttó támogatási egyenértéket a támogatás odaítélésekor érvényes referencia-kamatláb alapján számították ki.

6.5.13. A tőkeinjekciókból álló támogatás, továbbá a tulajdonviszonyt, illetve részben tulajdonviszonyt megtestesítő befektetések formájában megvalósuló kockázatfinanszírozási intézkedésekből álló támogatás csak akkor tekinthető átlátható csekély összegű támogatásnak, ha az állami forrásból származó tőkeinjekció/befektetés teljes összege – a figyelembe veendő egyéb csekély összegű támogatásokkal együtt – nem haladja meg a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott vonatkozó felső határt.

6.5.14. A kezességvállalás formájában nyújtott támogatás átlátható támogatásnak tekinthető, amennyiben
– a kedvezményezett nem tartozik kollektív fizetésképtelenségi eljárás hatálya alá, és nem felel meg a rá vonatkozó nemzeti jog azon feltételeinek, amelyek alapján hitelezői kérelmére kollektív fizetésképtelenségi eljárás hatálya alá vonható lenne (nagyvállalkozás esetén további feltétel, hogy a vállalkozásnak legalább B- hitelminősítésnek megfelelő helyzetben kell lennie); és (i) a kezességvállalás nem haladja meg a hozzá kapcsolódó hitel 80 %-át, továbbá a garantált összeg 1 500 000 euró (vagy közúti árufuvarozási tevékenységet folytató vállalkozások esetében 750 000 euró) és a kezességvállalás lejárati ideje öt év, vagy a garantált összeg 750 000 euró (vagy közúti árufuvarozási tevékenységet folytató vállalkozások esetében 375 000 euró) és a kezességvállalás lejárati ideje tíz év; amennyiben a garantált összeg ezeknél az összegeknél alacsonyabb és/vagy öt, illetve tíz évnél rövidebb időtartamra nyújtják, bruttó támogatási egyenértékét a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott vonatkozó felső határ arányos részeként kell kiszámítani; vagy
a bruttó támogatási egyenérték a vonatkozó bizottsági közleményben meghatározott mentesülési díjak alapján került kiszámításra; vagy

a támogatás végrehajtását megelőzően a kezességvállalás bruttó támogatási egyenértékének érté­ kelésére használt módszert a Bizottságnak bejelentették egy az állami támogatásokra vonatkozó és az abban az időben hatályban levő más bizottsági rendelet alapján, és amely módszert a Bizottság a kezességvállalásokról szóló közleménnyel vagy azt felváltó valamely közleménnyel összhangban levőként elfogadott; és az elfogadott módszer kifejezetten olyan típusú kezességvállalásra és annak alapjául szolgáló olyan típusú műveletre vonatkozik, amelyről e rendelet alkalmazása szempontjából szó van.

6.5.15. A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a kedvezményezett vállalkozás a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről, és arról, hogy az az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatásnak minősül. A támogatást nyújtónak továbbá kötelessége, hogy felhívja a kedvezményezett vállalkozás figyelmét arra, hogy csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10 pénzügyi évig meg kell őrizni és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a kedvezményezett azokat köteles bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

6.5.16. A tervezet a csekély összegű támogatásokra vonatkozó szabályozás tekintetében összhangban van az 1407/2013/EU bizottsági rendelettel.
 
6.6. A pályázattal kapcsolatos részletes tájékoztató
 
A pályázattal kapcsolatban további információk a tamogatas@mma.hu e-mail-címen kérhetőek, illetve a www.mma.hu honlapon elérhetők (köztestület/pályázatok; www.mma.hu/palyazatok).
 
6.7. A pályázat érvényességének megállapítása, formai vizsgálata
 
A Magyar Művészeti Akadémia Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) a beérkezett pályázatokat a beadási határidőt követő 10 munkanapon belül érvényességi és formai szempontból is ellenőrzi, majd a vizsgálat eredményéről a pályázatkezelő rendszeren keresztül e-mailben értesíti a pályázó szervezetet.
 
6.8. A formai bírálat szempontjai:
 • a pályázó megfelelőségének vizsgálata a jelen felhívás 5.1. pontja alapján,
 • pályázat kitöltöttsége, megfelelősége,
 • a mellékletek megfelelősége,
 • a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága.
Amennyiben a pályázó megfelelőségének vizsgálata során megállapítást nyer, hogy a pályázó a jelen pályázati felhívás 5.2. pontja alapján a pályázók köréből kizárt szervezetnek minősül vagy pályázata nem befogadható, a pályázat – hiánypótlás nélkül – érvénytelen.
 
6.9. Hiánypótlás
 
Amennyiben a Titkárság a pályázat formai vizsgálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és a pályázati útmutatóban foglalt feltételeknek, a pályázót – a pályázatkezelő rendszeren keresztül egy alkalommal, 5 munkanapon belül teljesítendő – hiánypótlásra szólítja fel.

Ha a pályázó a hiánypótlást a megadott határidőre nem, vagy csak részben teljesíti, a pályázata érvénytelen.

Amennyiben a Titkárság a hiánypótlás ellenőrzése során újfent megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban, illetve a pályázati útmutatóban foglalt feltételeknek, megállapítja a pályázat érvénytelenségét, és az érvénytelenség okának megjelölésével a pályázatkezelő rendszeren keresztül értesítést küld a pályázónak a hiánypótlás beadási határidejétől számított 10 munkanapon belül.

Az érvényesen benyújtott pályázatok listája a www.mma.hu honlapon közzétételre kerül a hiánypótlás határidejének lejártát követő 10 munkanapon belül.
 
6.10. A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai
 

A pályázatra beérkezett támogatási igényekről az MMA elnöke az MMA Alapszabály 35-41. §-a szerint létrehozott művészeti tagozati támogatások döntés-előkészítő bizottságai (TDB) javaslatait figyelembe véve hoz döntést a formailag érvényes pályázatok kézhezvételétől számított 15 napon belül.

A pályázatok elbírálása pontozás alapján, elektronikus értékelőlap használatával történik.

A bírálati szempontrendszer (indikátorok) az alábbi:
 • Szakmai kidolgozottság – 10 pont,
 • Várható eredmények bemutatása – 10 pont,
 • Költséghatékonyság – 10 pont.
 
7. Pályázók döntést követő kiértesítése
 

Az elnök döntését követő 5 munkanapon belül a Titkárság közzéteszi az MMA honlapján a pályázati eredményt, majd ezt követően 5 munkanapon belül a pályázatkezelő rendszeren keresztül értesítést küld a pályázónak a támogatói döntésről.

A pályázó a támogatói döntés ellen (a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a Támogatói okiratok kiadására, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásra vonatkozólag) az Ávr. 102/D. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kifogást nyújthat be.
 
8. Támogatói okirat kiadása
 
A támogatási döntésről szóló értesítést követően a nyertes pályázókat a Titkárság 10 munkanapon belül a pályázatkezelő rendszeren keresztül tájékoztatja a Támogatói okirat kiállításának feltételeiről és a szükséges dokumentumok beküldési határidejéről, módjáról.
 
Támogatói okirat nem állítható ki azon szervezet részére
 • amelynek esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása van,
 • amellyel szemben a rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó szabályok megsértése miatt hatósági vagy bírósági eljárás van folyamatban, illetve amelyet hatóság vagy bíróság a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül jogerős és végrehajtható bírsággal sújtott vagy a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezett, továbbá
 • amely nem rendelkezik a szükséges dokumentumokkal.

Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a Támogatói okirat kiállítása a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül a kedvezményezett mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre. A meghiúsulásról a Titkárság a pályázatkezelő rendszeren keresztül értesíti a pályázót.

A Támogatói okirat kibocsátásához szükséges valamennyi feltétel teljesülése esetén az MMA Titkársága támogatói okiratot bocsát ki a kedvezményezett részére 8 munkanapon belül.
 
9. A támogatás folyósítása
 
A támogatás folyósítása a támogatói okirat hatályba lépését követő 15 napon belül történik.
 
10. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
 
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a Támogatói okirat és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni, amelyről a pályázati útmutató ad részletes tájékoztatást. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról a támogató dönt. A szakmai beszámolót a döntést előkészítő, javaslattevő bizottság (TDB) értékeli. A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a www.mma.hu/palyazatok oldalról.
 
Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló tartalma
 
A kedvezményezett szakmai beszámolójának megfelelő részletezettséggel és dokumentáltan tartalmaznia kell a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, elemeznie kell a megvalósítás eredményességét, be kell mutatnia a költségtervben foglalt kiadások alakulását. A szakmai beszámolót a kedvezményezett képviseletére jogosult aláírásával kell ellátni.

Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolás tartalma
A pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell a teljeskörűen kitöltött és a kedvezményezett képviseletére jogosult személy által aláírt tételes számlaösszesítőt, valamint az ezekhez tartozó dokumentumokat. A számlaösszesítő tartalmazza a támogatott tevékenység időtartama alatt a támogatott tevékenység megvalósításával összefüggésben felmerült, forintban megállapított költségeket. Az elszámolás keretében be kell nyújtani:
 • az eredeti érvénytelenített – záradékolt bizonylatok (számlák, számlát helyettesítő okiratok), pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok (banki kivonat, pénztárbizonylat) hitelesített másolatát,
 • kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát (írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is; amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe),
 • a szállítás és fuvarozás, a bérlet, lakásbérlet, irodabérlet, egyéb ingatlan bérlet, haszonbérlet, a megbízási díjak, tiszteletdíjak, számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek hitelesített másolatát, értékhatártól függetlenül csatolni kell.
A támogatás megítélése esetén a Kedvezményezett köteles valamennyi, a projekttel összefüggő megjelenésekor (legyen az papíralapú, elektronikus, vagy média-megjelenés)
 • kommunikálni, hogy a kiadvány/program az MMA támogatásával valósult meg,
 •  az MMA hivatalos logóját megjeleníteni, kivéve, ha a projekt a támogatási értesítést megelőzően megvalósul; honlap működtetése esetén gondoskodnia kell az MMA támogatóként történő megjelenítéséről az elektronikus felületen,
 • esemény megrendezése esetén a kapcsolódó hivatalos dokumentumokban (meghívó, plakát, szórólap stb.) megvalósítani az MMA támogatóként történő feltüntetését.
A nyilvánosság további minimális követelménye, hogy a program nyilvános bemutatása során a támogatottnak az MMA által biztosított logók útján kell nyilvánossá tennie, hogy a tevékenység megvalósítását, kiadvány stb. megjelentetését az MMA támogatja.
 
11. Lezárás
 
A pályázati program lezárása – a támogatott pályázati cél Támogatói okirat szerinti megvalósulását követően – a megvalósításáról szóló szakmai beszámoló, továbbá a program teljes költségvetésének elszámolásáról készített pénzügyi elszámolás ellenőrzése alapján történik. A pályázati program lezárásának tényéről az MMA Titkársága elektronikus úton értesíti a kedvezményezettet.
 
12. Értelmező rendelkezések:
 • „állami támogatás": az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás,
 • „támogatási intenzitás": támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa, százalékos formában kifejezve,
 • „támogatástartalom": a kedvezményezett számára akár több forrásból nyújtott állami támogatásnak az Atr. 2. mellékletében meghatározott módszer alapján számított értéke
 • A támogatás nem korlátozható a saját állampolgárokra és nem követelhető meg a kedvezményezettektől, hogy a nemzeti kereskedelmi jog értelmében alapított vállalkozásként működjenek.
 
Budapest, 2021. március 8.
Magyar Művészeti Akadémia Titkársága


[1] HL L 352., 2013.12.24., 1.o.

Az MMA-21-P pályázati kiírás egyben letölthető (pdf) változata