MŰVÉSZETI PROGRAM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA 2020 A pályázat kódja: MMA-20-P

A Magyar Művészeti Akadémia nyílt pályázatot hirdet az államháztartás alrendszerén belüli és kívüli, a Magyar Művészeti Akadémia alapszabályában nevesített művészeti ágak területén működő civil és – a központi költségvetési szervek kivételével – egyéb szervezetek részére, művészeti szakmai programjuk megvalósításának támogatására.

FIGYELEM!
Jelen pályázati kiírás részét képezi a „Pályázati Útmutató", amely elérhető a www.mma.hu/palyazatok linken.
 

1. A pályázat célja

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) – a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) bekezdésében nevesített – a művészeti élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez, megvalósításához nyújt jelen pályázati kiírás alapján elnyerhető támogatást.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1 sz. melléklet XXXIV. MMA Fejezet 4. cím, 7. alcím Pályázati alapok fejezeti kezelésű előirányzaton 200.000.000 Ft áll rendelkezésre. A rendelkezésre álló összeg az MMA tagozatai között egyenlő arányban kerül felosztásra.

3. A támogatás összege és formája

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 500.000 forint, felső határa 1.000.000 forint. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását a támogató nem írja elő.

4. A támogatottak köre

4.1. Az alábbi személyek nyújthatják be pályázatukat:

Az MMA fejezeti kezelésű előirányzatainak terhére támogatásban részesíthető az MMA Alapszabályában nevesített művészeti ágak területén működő, az államháztartás központi alrendszerén belüli vagy kívüli jogi személyiségű civil és – kivéve a 4.2. pontban felsorolt – egyéb szervezet; civil szervezet abban az esetben részesíthető támogatásban, ha az arra jogosult bíróság 2019. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vette, és az alapszabályának, illetve alapító okiratának megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja. A támogatási kérelem befogadásának, a támogatás nyújtásának feltétele, hogy a külföldi pályázó magyarországi adószámmal rendelkezzen.
 
4.2. Pályázat benyújtására nem jogosult (kizárt):
 • párt,
 • párt által alapított alapítvány,
 • párt részvételével létrehozott egyesület,
 • természetes személy,
 • munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezet,
 • biztosító egyesület,
 • egyház,
 • közalapítvány,
 • egyéni vállalkozó,
 • jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság, továbbá
 • központi költségvetési intézmény.
Továbbá nem kerülhet befogadásra azon szervezet pályázata, amely:
 • lejárt köztartozással rendelkezik,
 • korábbi években elnyert támogatási összegével nem vagy nem rendeltetésszerűen számolt el, ellene az elszámolás érdekében a támogató által kezdeményezett eljárás van folyamatban,
 •  nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1)a) pontjában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 82. §-ban foglalt rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
 • az Ávr. 75. § (2) bekezdés b) pontja szerinti jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás vagy felszámolás alatt áll, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban,
 • nem rendelkezik magyarországi adóazonosító számmal.
4.3. Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely(nek):
 • a pályázata nem felel meg a felhívásban foglalt célnak;
 • a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
 • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Knyt.) megsértése miatt nem részesíthető költségvetési támogatásban, továbbá, ha a szervezettel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
 • a jogszabályban vagy a pályázati felhívásban a Támogatói okirat kiállításának feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
 • nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek;
 • a pályázat benyújtását követően magyarországi adószáma megszűnt.
4.4. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
 • bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
 • alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
 • a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

5. A támogatási időszak, a támogatás formája

5.1. A támogatási időszak és a támogatás formája
 
A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2020. január 1. – 2020. december 31. között megvalósuló, az 1. pontban leírt tevékenység gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem terítendő támogatás. A pályázat keretén belül csak azok, a pályázó által meghatározott, a támogatási időszakban felmerülő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, amelyek pénzügyi teljesítése az elszámolási időszak végéig megtörténik.
 
5.2. Az elszámolható és a nem elszámolható költségek köre
 
Az MMA elnöksége által – a 2019. november 6-ai ülésén – meghatározott támogatási elvek szerint, az Ávr. 66. § (2) bekezdés 6. pontjára figyelemmel, a támogatás terhére elszámolható és nem elszámolható költségek a következők:
 
Elszámolható költségek
Személyi jellegű kiadások:
Honorárium (bérszámfejtett)
Megbízási díj (bérszámfejtett)
Bér, bérjellegű kifizetések és járulékok
 
Dologi kiadások:
           Ingatlanüzemeltetés költségei
                                   Bérleti díj
                                   Közüzemi díjak, fűtőanyag
                                   Javítás, karbantartás költségei
                                   Üzemeltetés költsége
                                   Biztosítás
                                   Egyéb
           Jármű-üzemeltetés költségei
                                   Bérleti díj
                                   Üzemanyag
                                   Javítás, karbantartás költségei
                                   Parkolási, úthasználati díj
                                   Biztosítás
                                   Egyéb
           Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
                                   Eszközök, berendezések bérleti díja
                                   Javítás, karbantartás költségei
                                   Számítástechnikai fogyóeszközök
                                   Üzemanyag
                                   Egyéb
           Adminisztráció költségei
                                   Nyomtatvány, irodaszer
                                   Adminisztrációs szolgáltatások
                                   Jogszabályi megfelelést segítő szolgáltatások
                                   Pénzügyi szolgáltatások díja
                                   Hatósági díjak, illetékek
                                   Egyéb
           PR, marketing költségei
                                   Hirdetés, reklámköltségek
                                   PR, marketing kiadványok
                                   Arculati elemek
                                   PR, marketing szolgáltatások
                                   Egyéb
           Kommunikáció költségei
                                   Postaköltség
                                   Telefonköltség
                                   Internetköltség
                                   Honlap fenntartás, üzemeltetés költsége
                                   Belső kommunikációs kiadványok
                                   Egyéb
           Utazás, kiküldetés költségei
                                   Szállásdíj
                                   Utazási költség
                                   Személygépkocsi költségtérítés
                                   Személyszállítás
                                   Egyéb
           Szállítás költségei
                                   Fuvarozás
                                   Raktározás
                                   Logisztikai szolgáltatások
                                   Egyéb
           Munka- és védőruha, védőfelszerelés költségei
                                   Védőruházat, védőfelszerelés
                                   Munkaruha
                                   Jelmez
                                   Formaruha
                                   Javítás, karbantartás, készítés költségei
                                   Egyéb
           Egyéb beszerzések, szolgáltatások költségei
                                   Egyéb anyagok
                                   Tagdíjak
                                   Nevezési díjak
                                   Kiemelkedően közhasznú tevékenységben foglalkoztatottak költségei
                                   Egyéb anyagjellegű szolgáltatások
                                   Biztosítási díjak
                                   Reprezentáció
                                   Vállalkozói szerződés alkalmi feladatok ellátására (honorárium, tiszteletdíj számlás kifizetés)
                                   Egyéb
Immateriális javak beszerzése
                                   Szellemi termék
                                   Vagyoni értékű jogok
 
A támogatás a pályázati kiírásban és pályázati útmutatóban meghatározott feltételekkel, az abban megjelölt kezdési és befejezési határidő alatt felmerült költségekre használható fel, a Támogatói okiratban és az ÁSZF-ben meghatározott módon. A támogatás elszámolása során csak a támogatási időszakban keletkezett számlák számolhatók el (irányadó a számlán, bizonylaton szereplő kiállítás dátuma), amelyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

Nem elszámolható költségek
Beruházási kiadások
Ingatlanbeszerzés, -létesítés 
Gépjármű-beszerzés, készítés 
Felújítási kiadások
Ingatlanfelújítás költsége (pl.: élettartam-hosszabbítás, korszerűsítés, alapterület-változtatás, használhatóságának jellegváltása)
Gépjármű felújítás költsége (pl.: élettartam-hosszabbítás, korszerűsítés, főalkatrész-csere, használhatóságának jellegváltása)
Adók
Vagyonszerzéshez kapcsolódó adók
Ingatlanszerzés, gépjármű-beszerzés
Vagyonadók (pl. vagyonadó, ingatlanadó, gépjárműadó)
Jogkövetkezmények
Bírságok, büntetések
Késedelmi pótlék/kamat
Kötbér
Személyi jellegű kifizetések
Ösztöndíj
Szervezet választott tisztségviselőinek fizetett tiszteletdíjak
Jutalom (természetbeni, pénzbeli)
Folyamatos vállalkozói szerződés alapján feladat ellátására felmerülő költségek
Önkéntes foglalkoztatott költségei
Adósságszolgálat teljesítése 
Hitel, kölcsön tőketörlesztése
Pénzügyi lízing tőketörlesztése
Dohányáru
Alkohol
Tárgyi eszköz
 
Jelen pályázati felhívás alapján a kedvezményezett részére a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás nyújtható az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet [a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet] 53. cikkének rendelkezéseivel összhangban.
Jelen pályázati felhívás alapján a kedvezményezett részére dokumentumfilm előkészítéséhez kapcsolódóan audiovizuális alkotásokra vonatkozó támogatás nyújtható az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 54. cikkének rendelkezéseivel összhangban.
 
5.3. Egyéb feltételek
 1. A pályázó szervezet hivatalos képviselője vagy a hivatalos képviselő által képviselt más szervezet részére a támogatás terhére – akár megbízási vagy vállalkozási szerződés útján – nyújtott kifizetés nem számolható el.
 2. A támogatás igénylésére jelen pályázati felhívás alapján egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
 3. Amennyiben a támogatásból filmalkotás valósul meg, abban az esetben a gyártó szervezetet és a filmalkotást a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény alapján a Nemzeti Filmirodánál nyilvántartásba kell vetetni, és az erre vonatkozó dokumentumokat legkésőbb az elszámolás során a támogató részére egyszerű másolatban rendelkezésre kell bocsátani. (Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen felhívás 12. pontjában található értelmező rendelkezéseket!)
5.4. Pályázatok benyújtása tagozati bontás alapján az alábbi tematika figyelembevételével lehetséges:
 
Építőművészeti Tagozat
A támogatás célja:
 • építész nyári alkotótáborok megvalósításának,
 • építészeti értékek népszerűsítésének támogatása nyomtatott és digitális médiumokon (pl. könyv, film, folyóirat, katalógus, videó),
 • építészeti kiállítás megvalósításának,
 • regionális építészeti értékek gyűjtőtárának létrehozása, bővítése, támogatása.      
Film- és Fotóművészeti Tagozat
A támogatás célja:
A KÁRPÁT-MEDENCE FELFEDEZÉSE címmel, a Kárpát-medencében élő népek mindennapjainak, sorsfordító eseményeinek, a politikai rendszerváltás elindította folyamatok ma is érzékelhető társadalmi hatásainak, dokumentálható tüneteinek, pozitív és negatív eredményeinek művészi igényességgel történő feldolgozása a fotográfia, valamint a mozgókép eszközeivel.
A támogatás fotósorozatok díjazására, dokumentumfilmek előkészítésére, kutatásra, helyszínelésre, oral-history készítésére, valamint művészeti programok szervezésére tervezhető.
 
Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat
A támogatás célja:
 • Autonóm művészet az iparművészeten belül,
 • Utak és kereszteződések az iparművészet és a képzőművészet között,
 • Szemléletformálás a tárgy- és eszközkultúrában,
 • Craft és Design kapcsolata,
 • Analitikus tudás és érzelmi megközelítés az iparművészetben.
Irodalmi Tagozat
A támogatás célja:
A magyar irodalmi évfordulókhoz és Trianon centenáriumához kötődő irodalmi kiadványok (folyóirat, könyv) támogatása.
 
Képzőművészeti Tagozat
A támogatás célja:
A képzőművészet területén tevékenykedő civil szakmai szervezetek szakmai programjainak támogatása.
 
Művészetelméleti Tagozat
A támogatás célja:
A XX. századi és kortárs magyar művészeti alkotások és folyamatok tudományos feldolgozása és közvetítése.
 
Népművészeti Tagozat
A támogatás célja:
-      az élő hagyományt ápoló, önfenntartó, közösségépítő nyitott műhelyek (táncházak, zenei, tánc- és tárgyalkotó táborok, népdaléneklést, népi hangszerjátékot, népköltészetet és népi mesterségeket tanító körök stb.), valamint saját autentikus gyűjtést tartalmazó és/vagy oktatást, fennmaradást segítő korszerű szakmai kiadványok megvalósítása, továbbá e célokhoz kapcsolódóan gyűjtemények és azok kiállításának, publikálásának, illetve konferenciák megrendezésének támogatása,
-      népművészeti szakmai szervezetek által adományozott népművészeti szakmai elismerések/díjak/címek anyagi támogatása, kizárólag az adott elismerés(ek)ben részesülő művészeknek nyújtandó személyi juttatás és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó közterhek fedezete formájában. (A 2. tematikai kategóriában támogatott pályázatok esetén a támogatott köteles az MMA-t társadományozóként nevesíteni, és ennek megfelelően megjeleníteni a támogatót az adományozott oklevélen, adományozást igazoló okiraton stb.)
 
Színházművészeti Tagozat
A támogatás célja:
A magyar színházművészet értékmegőrzése és -teremtése – színművészeti, operaművészeti, tánc- és mozgásművészeti programok megvalósításának támogatása.
 
Zeneművészeti Tagozat
A támogatás célja:
Magas színvonalú komolyzenei projektek megvalósításának támogatása. Előnyt élveznek a zenei ismeretterjesztést és a magyar kulturális örökséget ápoló, valamint az ifjúság zenei nevelését elősegítő pályázatok.
A pályázat nem támogat könyv- és kottakiadást, hangfelvétel-készítést és megjelentetést, illetve a hivatásos zenekarok programjait.

5.5. Vonatkozó állami támogatási szabályok
 
A Felhívás keretében nyújtott európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokra vonatkozó szabályokat a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel (HL L 156., 2017.6.20. 1.o.) módosított, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187. 2014.6.26. 1.o.) (a továbbiakban: ÁCSR), és az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet határozza meg.
 
5.5.1. Támogatáshalmozódás
Azonos vagy részben azonos, azonosítható elszámolható költségek esetén állami támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
Állami támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
 
Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása vagy összege nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.
 
A kockázatfinanszírozási támogatás, az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás és a csekély összegű támogatás, amennyiben azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkezik, bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes támogatási intenzitásig vagy támogatási összegig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.
 
5.5.2. Bejelentési határérték
A 651/2014/EU bizottsági rendelet nem alkalmazható azokra a támogatásokra, amelyek a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító működési támogatás esetében meghaladják a vállalkozásonként évente 75 millió EUR határértéket, audiovizuális alkotásokra vonatkozó támogatás esetében támogatási projektenként évente 50 millió eurónak megfelelő összeget.
 
5.5.3. Nyilatkozattételi kötelezettség
Minden év április 30-ig a megelőző évben a keretszerződés alapján nyújtott támogatásokról nyilatkozatot kell eljuttatni a TVI részére az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet) 34. §-a alapján.

5.5.4. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás
A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra vonatkozó részletes szabályokat a 651/2014/EU bizottsági rendelet I–II. fejezete és III. fejezetének 53. cikke, valamint a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.
 
A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító működési vagy zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatásként a következőkhöz nyújtható:
a) művészeti és kulturális központ vagy kulturális tér, színház, operaház, koncertterem, egyéb élő előadásokat bemutató szervezet,
c) a szellemi kulturális örökség valamennyi formája (pl. népi hagyományok, kézművesség),
d) művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység,
e) kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok, ideértve az új technológiák alkalmazását is ezen célokra,
f) zenei és a fordításokat is magában foglaló irodalmi írói, szerkesztői, gyártói, forgalmazói, digitalizálói és kiadói tevékenység.
 
A működési eredmény mértékét
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.
 
Működési támogatás esetében a támogatási összeg nem haladhatja meg az adott időszak során keletkezett működési veszteséget és ésszerű nyereséget fedező összeget. A működésből származó veszteség és ésszerű nyereség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni.
 
A működési támogatás elszámolható költségei:
a) a kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez (pl. kiállításokhoz, előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez) kapcsolódó, a szokásos üzletmenetben felmerülő költség,
b) a kulturális és művészeti oktatási tevékenység költsége, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és népszerűsítésének fontosságát tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok költsége (pl. az új technológiák ezen célokra történő alkalmazásának költsége),
c) a közönség kulturális intézményhez vagy örökségi helyszínhez és tevékenységhez való hozzáférésének javítását szolgáló költség (pl. a digitalizálással, egyéb új technológiákkal és a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos költség),
d) közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, így különösen
da) az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének, lízingjének költsége,
db) a kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási-, anyag- és felszerelési költség,
dc) a kiállítások és díszletek építészeti elemeinek költsége,
dd) az eszközökhöz, szoftverekhez és felszerelésekhez igénybe vett hitel vagy lízing költsége,
de) az eszközök, szoftverek, felszerelések amortizációja, ha e költséget nem fedezte beruházási támogatás,
df) szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdonjogi védelem alatt álló tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség,
dg) a marketing költsége,
dh) a projekt vagy tevékenység eredményeként közvetlenül felmerült költség,
e) a kulturális intézmény, örökségi helyszín vagy projekt személyi jellegű ráfordítása,
f) a külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos, közvetlenül a projekt eredményeként felmerülő költség.
 
Kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás nem nyújtható nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kiadására.
 
5.5.5. Audiovizuális alkotásokra vonatkozó támogatási programok
Az audiovizuálisalkotásokra vonatkozó támogatás részletes szabályokat a 651/2014/EU bizottsági rendelet I-II. fejezete és III. fejezetének 54. cikke, valamint a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.
 
A 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti audiovizuális alkotásokra vonatozó támogatás akkor nyújthat, ha a kedvezményezett még a projekt megkezdése előtt benyújtotta a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatás iránti kérelmét.
 
A támogatás formája a következő lehet:
a) audiovizuális alkotások gyártásához nyújtott támogatás;
b) gyártás-előkészítési támogatás; valamint
c) terjesztési célú támogatás.
 
Amennyiben a tagállamok területhez kötött ráfordítási kötelezettségektől teszik függővé a támogatásnyújtást, az audiovizuális alkotások gyártására vonatkozó támogatási programok: a) előírhatják, hogy az adott audiovizuális alkotás gyártásához nyújtott támogatás legfeljebb 160%-át a támogatást nyújtó tagállam területén kell felhasználni; vagy b) az adott audiovizuális alkotás gyártására nyújtott támogatás nagyságát meghatározhatják a támogatást nyújtó tagállamban filmkészítési tevékenységre fordított kiadás százalékában, jellemzően abban az esetben, ha adóösztönzők formájában megvalósuló támogatási programról van szó. Mindkét esetben, amennyiben a tagállamok a projektek támogathatóságának feltételeként meghatározzák a területükön folytatandó filmkészítési tevékenység minimális szintjét, az nem haladhatja meg a teljes gyártási költségvetés 50%-át. Ezenfelül a területhez kötött ráfordítási kötelezettségek hatálya alá tartozó maximális kiadás semmi esetre sem haladhatja meg a teljes gyártási költségvetés 80%-át.
 
Az elszámolható költségek a következők: a) gyártási támogatás esetében: az audiovizuális alkotások gyártásának teljes költsége, beleértve a fogyatékossággal élő személyeket segítő akadálymentesítéssel kapcsolatos költségeket; b) gyártás-előkészítési támogatás esetében: a forgatókönyvírással és az audiovizuális alkotások fejlesztésével kapcsolatos költségek; c) terjesztési célú támogatás esetében: az audiovizuális alkotások terjesztésével és promóciójával kapcsolatos költségek.
Az audiovizuális alkotások gyártására vonatkozó támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
 
A támogatási intenzitás a következő mértékben növelhető: a) az egynél több tagállamban készülő, több tagállambeli producerrel dolgozó produkciók esetében az elszámolható költségek legfeljebb 60%-ára; b) nehezen megvalósítható audiovizuális alkotások, valamint az OECD Fejlesztési Támogatási Bizottságának (DAC) listáján feltüntetett országokat érintő koprodukciók esetében az elszámolható költségek legfeljebb 100%-ára.
 
A gyártás-előkészítésre vonatkozó támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át. Amennyiben az elkészült forgatókönyv vagy projekt alapján végül audiovizuális alkotást – például filmet – készítenek, akkor a gyártás-előkészítési költségeket bele kell számítani a teljes költségvetésbe, és figyelembe kell venni a támogatási intenzitás kiszámításakor. A terjesztésre vonatkozó támogatási intenzitás mértéke megegyezik a gyártásra vonatkozó támogatási intenzitáséval.
 
A támogatás nem korlátozható meghatározott gyártási tevékenységekre vagy a gyártási lánc egyes elemeire. Nem nyújtható támogatás filmstúdió infrastruktúrájára.

6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A támogatási igény az alábbi linken keresztül, az MMA pályázati rendszerébe lépve 2020. március 6-ig nyújtható be.
 
 
6.1. A pályázatban be kell mutatni:
 • a pályázónak korábban e területen végzett tevékenységét (referenciáit), illetve az aktuális pályázat művészeti szakmai programjában megvalósuló innovatív elemeket;
 • a művészeti tevékenység során alkalmazott módszereket és formákat;
 • a program teljes költségvetését;
 • a programok megvalósításával Magyarországon és/vagy a határon túl várhatóan létrejövő nemzetközi szakmai eredményt.
6.2. A pályázathoz mellékelni kell:
 • a programot megvalósító személy szakmai önéletrajzát.
6.3. A pályázattal kapcsolatos részletes tájékoztató
 
A pályázattal kapcsolatban további információk a tamogatas@mma.hu e-mail-címen kérhetőek, illetve a www.mma.hu honlapon elérhetők (köztestület/pályázatok; www.mma.hu/palyazatok).
 
6.4.  A pályázat érvényességének megállapítása, formai vizsgálata
 
A Magyar Művészeti Akadémia Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) a beérkezett pályázatokat a beadási határidőt követő 10 munkanapon belül érvényességi és formai szempontból is ellenőrzi, majd a vizsgálat eredményéről a pályázatkezelő rendszeren keresztül e-mailben értesíti a pályázó szervezetet.
 
6.5. A formai bírálat szempontjai:
 • a pályázó megfelelőségének vizsgálata a jelen felhívás 4.2. pontja alapján,
 • pályázat kitöltöttsége, megfelelősége,
 • a mellékletek megfelelősége,
 • a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága.
Amennyiben a pályázó megfelelőségének vizsgálata során megállapítást nyer, hogy a pályázó a jelen pályázati felhívás 4.2. pontja alapján a pályázók köréből kizárt szervezetnek minősül vagy pályázata nem befogadható, a pályázat – hiánypótlás nélkül – érvénytelen.

6.6. Hiánypótlás

Amennyiben a Titkárság a pályázat formai vizsgálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és a pályázati útmutatóban foglalt feltételeknek, a pályázót – a pályázatkezelő rendszeren keresztül egy alkalommal, 5 munkanapon belül teljesítendő – hiánypótlásra szólítja fel.
Ha a pályázó a hiánypótlást a megadott határidőre nem, vagy csak részben teljesíti, a pályázata érvénytelen.
 
Amennyiben a Titkárság a hiánypótlás ellenőrzése során újfent megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban, illetve a pályázati útmutatóban foglalt feltételeknek, megállapítja a pályázat érvénytelenségét, és az érvénytelenség okának megjelölésével a pályázatkezelő rendszeren keresztül értesítést küld a pályázónak a hiánypótlás beadási határidejétől számított 10 napon belül.
 
Az érvényesen benyújtott pályázatok listája a www.mma.hu honlapon közzétételre kerül a hiánypótlás határidejének lejártát követő 10 munkanapon belül.
 
6.7. A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai
 
A pályázatra beérkezett támogatási igényekről az MMA elnöke az MMA Alapszabály 35–41. §-a szerint létrehozott művészeti tagozati támogatások döntés-előkészítő bizottságai (TDB) javaslatait figyelembe véve hoz döntést a formailag érvényes pályázatok kézhezvételétől számított 15 napon belül.
 
A pályázatok elbírálása pontozás alapján, elektronikus értékelőlap használatával történik.
 
A bírálati szempontrendszer (indikátorok) az alábbi:
 • Szakmai kidolgozottság – 10 pont,
 • Várható eredmények bemutatása – 10 pont,
 • Költséghatékonyság – 10 pont.

7. Pályázók döntést követő kiértesítése

Az elnök döntését követő 5 napon belül a Titkárság közzéteszi az MMA honlapján a pályázati eredményt, majd ezt követően 5 munkanapon belül a pályázatkezelő rendszeren keresztül értesítést küld a pályázónak a támogatói döntésről.
 
A pályázó a támogatói döntés ellen (a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a Támogatói okiratok kiadására, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásra vonatkozólag) az Ávr. 102/D. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kifogást nyújthat be.

8. Támogatói okirat kiadása

FIGYELEM!  A Támogató 2020. évben támogatási szerződés helyett Támogatói okiratot bocsát ki.
 
A támogatási döntésről szóló értesítést követően a nyertes pályázókat a Titkárság 10 munkanapon belül a pályázatkezelő rendszeren keresztül tájékoztatja a Támogatói okirat kiállításának feltételeiről és a szükséges dokumentumok beküldési határidejéről, módjáról.
 
Támogatói okirat nem állítható ki azon szervezet részére
 • amelynek esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása van,
 • amellyel szemben a rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó szabályok megsértése miatt hatósági vagy bírósági eljárás van folyamatban, illetve amelyet hatóság vagy bíróság a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül jogerős és végrehajtható bírsággal sújtott vagy a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezett, továbbá
 • amely nem rendelkezik a szükséges dokumentumokkal.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a Támogatói okirat kiállítása a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül a kedvezményezett mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre. A meghiúsulásról a Titkárság a pályázatkezelő rendszeren keresztül értesíti a pályázót.
 
A Támogatói okirat kibocsátásához szükséges valamennyi feltétel teljesülése esetén az MMA Titkársága támogatói okiratot bocsát ki a kedvezményezett részére 8 munkanapon belül.

9. A támogatás folyósítása

A támogatás folyósítása a támogatói okirat hatályba lépését követő 15 napon belül történik.

10. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a Támogatói okirat és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni, amelyről a pályázati útmutató ad részletes tájékoztatást. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról a támogató dönt. A szakmai beszámolót a döntést előkészítő, javaslattevő bizottság (TDB) értékeli. A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a www.mma.hu/palyazatok oldalról.
 
Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló tartalma
A kedvezményezett szakmai beszámolójának megfelelő részletezettséggel és dokumentáltan tartalmaznia kell a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, elemeznie kell a megvalósítás eredményességét, be kell mutatnia a költségtervben foglalt kiadások alakulását. A szakmai beszámolót a kedvezményezett képviseletére jogosult aláírásával kell ellátni.

Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolás tartalma
A pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell a teljeskörűen kitöltött és a kedvezményezett képviseletére jogosult személy által aláírt tételes számlaösszesítőt, valamint az ezekhez tartozó dokumentumokat. A számlaösszesítő tartalmazza a támogatott tevékenység időtartama alatt a támogatott tevékenység megvalósításával összefüggésben felmerült, forintban megállapított költségeket. Az elszámolás keretében be kell nyújtani:
 • az eredeti érvénytelenített – záradékolt bizonylatok (számlák, számlát helyettesítő okiratok), pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok (banki kivonat, pénztárbizonylat) hitelesített másolatát,
 • kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát (írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is; amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe),
 • a szállítás és fuvarozás, a bérlet, lakásbérlet, irodabérlet, egyéb ingatlan bérlet, haszonbérlet, a megbízási díjak, tiszteletdíjak, számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek hitelesített másolatát, értékhatártól függetlenül csatolni kell.
A támogatás megítélése esetén a Kedvezményezett köteles valamennyi, a projekttel összefüggő megjelenésekor (legyen az papíralapú, elektronikus, vagy média-megjelenés)
 • kommunikálni, hogy a kiadvány/program az MMA támogatásával valósult meg,
 •  az MMA hivatalos logóját megjeleníteni, kivéve, ha a projekt a támogatási értesítést megelőzően megvalósul; honlap működtetése esetén gondoskodnia kell az MMA támogatóként történő megjelenítéséről az elektronikus felületen,
 • esemény megrendezése esetén a kapcsolódó hivatalos dokumentumokban (meghívó, plakát, szórólap stb.) megvalósítani az MMA támogatóként történő feltüntetését.
A nyilvánosság további minimális követelménye, hogy a program nyilvános bemutatása során a támogatottnak az MMA által biztosított logók útján kell nyilvánossá tennie, hogy a tevékenység megvalósítását, kiadvány stb. megjelentetését az MMA támogatja.

11. Lezárás

A pályázati program lezárása – a támogatott pályázati cél Támogatói okirat szerinti megvalósulását követően – a megvalósításáról szóló szakmai beszámoló, továbbá a program teljes költségvetésének elszámolásáról készített pénzügyi elszámolás ellenőrzése alapján történik. A pályázati program lezárásának tényéről az MMA Titkársága elektronikus úton értesíti a kedvezményezettet.

12. Értelmező rendelkezések:

 • „állami támogatás": az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás,
 • „támogatási intenzitás": támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa, százalékos formában kifejezve,
 • „támogatástartalom": a kedvezményezett számára akár több forrásból nyújtott állami támogatásnak az Atr. 2. mellékletében meghatározott módszer alapján számított értéke
 • A 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdése alá tartozó esetekben nem nyújtható támogatás, különösen:
  • „nehéz helyzetben lévő" vállalkozás részére (az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,);
  • olyan szervezet részére, amely az Európai Bizottság támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget;
 • A 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti akkor nyújtható támogatás, ha a kedvezményezett még a projekt megkezdése előtt benyújtotta a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatás iránti kérelmét.
 • Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez. A támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással. Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.
 • A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás gyártás-előkészítésre
 • Az elszámolható költségek a következők: a forgatókönyvírással és az audiovizuális alkotások fejlesztésével kapcsolatos költségek;
 • A gyártás-előkészítésre vonatkozó támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át. Amennyiben az elkészült forgatókönyv vagy projekt alapján végül audiovizuális alkotást – például filmet – készítenek, akkor a gyártás-előkészítési költségeket bele kell számítani a teljes költségvetésbe, és figyelembe kell venni a támogatási intenzitás kiszámításakor.
 • A támogatás nem korlátozható a saját állampolgárokra és nem követelhető meg a kedvezményezettektől, hogy a nemzeti kereskedelmi jog értelmében alapított vállalkozásként működjenek.
 
Budapest, 2020. február 3.
Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
 Jelen pályázati kiírás itt pdf formátumban is letölthető!

 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

► ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK