MŰVÉSZETI PROGRAM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A pályázat kódja: MMA-19-P

A Magyar Művészeti Akadémia nyílt pályázatot hirdet az államháztartás központi alrendszerén belüli és kívüli, a Magyar Művészeti Akadémia alapszabályában nevesített művészeti ágak területén működő civil és – a központi költségvetési szervek kivételével – egyéb szervezetek részére, művészeti szakmai programjuk megvalósításának támogatására.
 
FIGYELEM! Jelen pályázati kiírás részét képezi a „Pályázati Útmutató", amely elérhető a www.mma.hu/palyazatok linken.
 
1.      A pályázat célja
 
A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) – a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) bekezdésében nevesített – a művészeti élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez, megvalósításához nyújt jelen pályázati kiírás alapján elnyerhető támogatást.
 
2.      A rendelkezésre álló keretösszeg
 
A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XXXIV. MMA fejezet, 4. cím 7. alcím szerinti Pályázati alapok fejezeti kezelésű előirányzaton 200.000.000 forint áll rendelkezésre. A rendelkezésre álló összeg a tagozatok között egyenlő arányban kerül felosztásra.
 
3.      A támogatás összege és formája
 
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000 forint. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 1.000.000 forint. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását a támogató nem írja elő.
 

4.      A támogatottak köre

4.1.      Az alábbi személyek nyújthatják be pályázatukat:

Az MMA fejezeti kezelésű előirányzatainak terhére támogatásban részesíthető az MMA Alapszabályában nevesített művészeti ágak területén működő, az államháztartás központi alrendszerén belüli vagy kívüli jogi személyiségű civil és – a központi költségvetési intézmény és a 4.2. pontban felsoroltak kivételével – egyéb szervezet; civil szervezet abban az esetben részesíthető támogatásban, ha az arra jogosult bíróság 2018. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett és a létesítő okiratának megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja.
 
4.2.      Pályázat benyújtására nem jogosult (kizárt):
 • párt,
 • párt által alapított alapítvány,
 • párt részvételével létrehozott egyesület,
 • magánszemély (ideértve az egyéni vállalkozót),
 • munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezet,
 • biztosító egyesület,
 • egyház,
 • közalapítvány.
Továbbá nem kerülhet befogadásra azon szervezet pályázata, amely:
 • lejárt köztartozással rendelkezik,
 • korábbi években elnyert támogatási összegével nem rendeltetésszerűen számolt el, ellene az elszámolás érdekében a támogató által kezdeményezett eljárás van folyamatban,
 • nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 82. §-ában foglalt rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
 • jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás vagy felszámolás alatt áll, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban [Ávr. 75. § (2) bekezdés b) pont],
 • nem rendelkezik magyarországi adóazonosító számmal.
4.3.     Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely(nek):
 • a pályázata nem felel meg a felhívásban foglalt célnak;
 • a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
 • jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt áll, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban;
 • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) megsértése miatt nem részesíthető költségvetési támogatásban, továbbá, ha a szervezettel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
 • a jogszabályban vagy a pályázati felhívásban a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
 • nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek.
4.4.      Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
 • bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
 • alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
 • a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.
5.      A támogatási időszak, a támogatás formája
 
5.1.      A támogatási időszak és a támogatás formája
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2019. január 1. – december 31. között megvalósuló, az 1. pontban leírt tevékenysége gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem terítendő támogatás. A pályázat keretén belül csak azok a pályázó által meghatározott támogatási időszakban felmerülő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, amelyek pénzügyi teljesítése az elszámolási időszak végéig megtörténik.
 
5.2.      Az elszámolható és a nem elszámolható költségek köre
Az MMA elnöksége által – a 2018. december 10-i ülésen – meghatározott támogatási elvek szerint a támogatás terhére elszámolható és nem elszámolható költségek a következők:
 
Elszámolható költségek
Személyi jellegű kiadások:
Honorárium (bérszámfejtett)
Megbízási díj (bérszámfejtett)
Bér, bérjellegű kifizetések és járulékok
Egyszerűsített foglalkoztatás költségei (illetve az ezt felváltó foglalkoztatás költségei)
Dologi kiadások:
         Ingatlanüzemeltetés költségei
                            Bérleti díj
                            Közüzemi díjak, fűtőanyag
                            Javítás, karbantartás költségei
                            Üzemeltetés költsége
                            Biztosítás
                            Egyéb
         Jármű-üzemeltetés költségei
                            Bérleti díj
                            Üzemanyag
                            Javítás, karbantartás költségei
                            Parkolási, úthasználati díj
                            Biztosítás
                            Egyéb
         Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
                            Eszközök, berendezések bérleti díja
                            Javítás, karbantartás költségei
                            Számítástechnikai fogyóeszközök
                            Üzemanyag
                            Egyéb
         Adminisztráció költségei
                            Nyomtatvány, irodaszer
                            Adminisztrációs szolgáltatások
                            Jogszabályi megfelelést segítő szolgáltatások
                            Pénzügyi szolgáltatások díja
                            Hatósági díjak, illetékek
                            Egyéb
         PR, marketing költségei
                            Hirdetés, reklámköltségek
                            PR, marketing kiadványok
                            Arculati elemek
                            PR, marketing szolgáltatások
                            Egyéb
         Kommunikáció költségei
                            Postaköltség
                            Telefonköltség
                            Internetköltség
                            Honlap fenntartás, üzemeltetés költsége
                            Belső kommunikációs kiadványok
                            Egyéb
         Utazás, kiküldetés költségei
                            Szállásdíj
                            Utazási költség
                            Személygépkocsi költségtérítés
                            Személyszállítás
                            Egyéb
         Szállítás költségei
                            Fuvarozás
                            Raktározás
                            Logisztikai szolgáltatások
                            Egyéb
         Munka- és védőruha, védőfelszerelés költségei
                            Védőruházat, védőfelszerelés
                            Munkaruha
                            Jelmez
                            Formaruha
                            Javítás, karbantartás, készítés költségei
                            Egyéb
         Egyéb beszerzések, szolgáltatások költségei
                            Egyéb anyagok
                            Tagdíjak
                            Nevezési díjak
                            Kiemelkedően közhasznú tevékenységben foglalkoztatottak költségei
                            Egyéb anyagjellegű szolgáltatások
                            Biztosítási díjak
                            Reprezentáció
                            Vállalkozói szerződés alkalmi feladatok ellátására (honorárium, tiszteletdíj számlás kifizetés)
                            Egyéb
Immateriális javak beszerzése
                            Szellemi termék
                            Vagyoni értékű jogok
 
A támogatás a pályázati kiírásban és a pályázati útmutatóban meghatározott feltételekkel, a megjelölt kezdési és befejezési határidő alatt felmerült költségekre használható fel a támogatási szerződésben szabályozott módon. A támogatás elszámolása során csak a támogatási időszakban keletkezett számlák számolhatók el (irányadó a számlán, bizonylaton szereplő kiállítás dátuma), amelyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.
 
Nem elszámolható költségek
 •  Beruházási kiadások
Ingatlan beszerzés, létesítés
Gépjármű beszerzés, készítés
 • Felújítási kiadások
Ingatlanfelújítás költsége (pl.: élettartam-hosszabbítás, korszerűsítés, alapterület-változtatás, használhatóságának jellegváltása)
Gépjármű-felújítás költsége (pl.: élettartam-hosszabbítás, korszerűsítés, főalkatrészcsere, használhatóságának jellegváltása)
 • Tárgyi eszköz beszerzés
Igazgatási eszköz, berendezés
Cél szerinti tevékenység eszközei, berendezései
Egyéb
 • Adók
Vagyonszerzéshez kapcsolódó adók
Vagyonadók (pl. vagyonadó, ingatlanadó, gépjárműadó)
 • Jogkövetkezmények
Bírságok, büntetések
Késedelmi pótlék/kamat
Kötbér
 • Személyi jellegű kifizetések
Ösztöndíj
Szervezet választott tisztségviselőinek fizetett tiszteletdíjak
Jutalom (természetbeni, pénzbeli)
Folyamatos vállalkozói szerződés alapján feladat ellátására felmerülő költségek
Önkéntes foglalkoztatott költségei
 • Adósságszolgálat teljesítése
Hitel-, kölcsön tőketörlesztése
Pénzügyi lízing tőketörlesztése
 • Dohányáru
 • Alkohol
„Jelen pályázati felhívás alapján a kedvezményezett részére dokumentumfilm előkészítéséhez kapcsolódóan audiovizuális alkotásokra vonatkozó támogatás nyújtható az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet [a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet] 54. cikkének rendelkezéseivel összhangban."
 
5.3. Egyéb feltételek
 • A pályázó szervezet hivatalos képviselője vagy a hivatalos képviselő által képviselt más szervezet részére a támogatás terhére – akár megbízási vagy vállalkozási szerződés útján – nyújtott kifizetés nem számolható el.
 • A támogatás igénylésére jelen pályázati felhívás alapján egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
 • Amennyiben a támogatásból filmalkotás valósul meg, abban az esetben a gyártó szervezetet és a filmalkotást a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény alapján a Nemzeti Filmirodánál nyilvántartásba kell vetetni, és az erre vonatkozó dokumentumokat legkésőbb az elszámolás során a támogató részére egyszerű másolatban rendelkezésre kell bocsátani.
Értelmező rendelkezések:
 • „állami támogatás": az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás,
 •  „nehéz helyzetben lévő vállalkozás": az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,
 • „támogatási intenzitás": támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa, százalékos formában kifejezve,
 • „támogatástartalom": a kedvezményezett számára akár több forrásból nyújtott állami támogatásnak az Atr. 2. mellékletében meghatározott módszer alapján számított értéke
 • A 651/2014/EU bizottsági rendelet1. cikk (2) bekezdése alá tartozó esetekben nem nyújtható támogatás, különösen:
 •  nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére;
 • olyan szervezet részére, amely az Európai Bizottság támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget;
 • A 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti akkor nyújtható támogatás, ha a kedvezményezett még a projekt megkezdése előtt benyújtotta a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatás iránti kérelmét.
 • Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez. A támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással. Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.
 • A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás gyártás-előkészítésre
 • Az elszámolható költségek a következők: a forgatókönyvírással és az audiovizuális alkotások fejlesztésével kapcsolatos költségek;
 • A gyártás-előkészítésre vonatkozó támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át. Amennyiben az elkészült forgatókönyv vagy projekt alapján végül audiovizuális alkotást – például filmet – készítenek, akkor a gyártás-előkészítési költségeket bele kell számítani a teljes költségvetésbe, és figyelembe kell venni a támogatási intenzitás kiszámításakor.
 • A támogatás nem korlátozható a saját állampolgárokra és nem követelhető meg a kedvezményezettektől, hogy a nemzeti kereskedelmi jog értelmében alapított vállalkozásként működjenek.
5.4.      Pályázatok benyújtása tagozati bontás alapján az alábbi tematika figyelembevételével lehetséges:
 
Építőművészeti Tagozat
A támogatás célja:
 • építész nyári alkotótáborok megvalósításának támogatása,
 • építészeti értékek népszerűsítése a nyomtatott és digitális médiumokon (pl. könyv, film, folyóirat, katalógus, videó),
 • regionális építészeti értékek gyűjtőtárának létrehozása, bővítése,
 • építészeti kiállítás megvalósítása.
Film- és Fotóművészeti Tagozat
A támogatás célja:
A KÁRPÁT-MEDENCE FELFEDEZÉSE címmel, a Kárpát-medencében élő népek mindennapjainak, sorsfordító eseményeinek, a politikai rendszerváltás elindította folyamatok ma is érzékelhető társadalmi hatásainak, dokumentálható tüneteinek, pozitív és negatív eredményeinek művészi igényességgel történő feldolgozása a fotográfia, valamint a mozgókép eszközeivel.
A támogatás fotósorozatok díjazására, dokumentumfilmek előkészítésére, kutatásra, helyszínelésre, oral-history készítésére valamint művészeti programok szervezésére tervezhető.
 
Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat
A támogatás célja:
A kortárs magyar iparművészet eredményeinek közzététele.
 
Irodalmi Tagozat
A támogatás célja:
A 2019. évi magyar irodalmi évfordulókhoz kötődő irodalmi kiadványok (folyóirat, könyv) megjelentetése és irodalmi rendezvények, rendhagyó irodalom órák, valamint a kortárs irodalmat és az olvasást népszerűsítő programok megvalósítása.
 
Képzőművészeti Tagozat
A támogatás célja:
A képzőművészet területén tevékenykedő civil szakmai szervezetek szakmai programjainak megvalósítása.
 
Művészetelméleti Tagozat
A támogatás célja:
A XX. századi és kortárs magyar művészeti alkotások és folyamatok tudományos feldolgozása és közvetítése.
 
Népművészeti Tagozat
A támogatás célja:
-     az élő hagyományt ápoló, önfenntartó, közösségépítő nyitott műhelyek (táncházak, zenei, tánc- és tárgyalkotó táborok, népdaléneklést, népi hangszerjátékot, népköltészetet és népi mesterségeket tanító körök stb.), valamint saját autentikus gyűjtést tartalmazó és/vagy oktatást, fennmaradást segítő korszerű szakmai kiadványok megvalósítása, továbbá e célokhoz kapcsolódóan gyűjtemények és azok kiállításának, publikálásának, illetve konferenciák megrendezésének támogatása;
-     népművészeti szakmai szervezetek által adományozott népművészeti szakmai elismerések/díjak/címek anyagi támogatása, kizárólag az adott elismerés(ek)ben részesülő művészeknek nyújtandó személyi juttatás és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó közterhek fedezete formájában. (Az e kategóriában támogatott pályázatok esetén a kedvezményezett köteles az MMA-t társadományozóként nevesíteni, és ennek megfelelően megjeleníteni a támogatót az adományozott oklevélen, adományozást igazoló okiraton stb.)
 
Színházművészeti Tagozat
A támogatás célja:
-     Németh Antal mecénási program – a diákszínjátszás támogatása,
-     a magyar színházművészet értékmegőrzése és -teremtése – színművészeti, operaművészeti, tánc- és mozgásművészeti programok megvalósításának támogatása.
 
Zeneművészeti Tagozat
A támogatás célja:
Magas színvonalú komolyzenei projektek megvalósításának támogatása. Előnyt élveznek a zenei ismeretterjesztést és a magyar kulturális örökséget ápoló, valamint az ifjúság zenei nevelését elősegítő pályázatok.
Nem támogatható: könyv- és kottakiadás, valamint hangfelvétel készítése, megjelentetése.
 
6.      A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
 
A támogatási igény az alábbi linken keresztül, az MMA pályázati rendszerébe lépve 2019. március 28-áig nyújtható be:
   
6.1.   A pályázatban be kell mutatni:
 • a pályázónak korábban e területen végzett tevékenységét (referenciáit), illetve az aktuális pályázat művészeti szakmai programjában megvalósuló innovatív elemeket;
 • a művészeti tevékenység során alkalmazott módszereket és formákat;
 • a programok megvalósításával Magyarországon és/vagy a határon túl várhatóan létrejövő nemzetközi szakmai eredményt.
6.2.   A pályázathoz mellékelni kell:
 • a programot megvalósító szakmai vezető szakmai életrajzát,
 • a pályázó szervezet működési formájának megfelelő alapító, létesítő okiratának, cégkivonatának pályázó által hitelesített másolatát,
6.3.      A pályázattal kapcsolatos részletes tájékoztató
A pályázattal kapcsolatban további információk a tamogatas@mma.hu e-mail-címen kérhetők, illetve a www.mma.hu honlapon (www.mma.hu) elérhetők (köztestület/pályázatok; www.mma.hu/palyazatok).
 
6.4.      A pályázat érvényességének megállapítása, formai vizsgálata
 
A Magyar Művészeti Akadémia Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) a beérkezett pályázatokat a beadási határidőt követő 10 munkanapon belül érvényességi és formai szempontból is ellenőrzi, majd a vizsgálat eredményéről a pályázatkezelő rendszeren keresztül e-mailben értesíti a pályázó szervezetet.
 
6.5. A formai vizsgálat szempontjai:
 • a pályázó megfelelőségének vizsgálata a jelen felhívás 4.2. pontja alapján,
 • pályázat kitöltöttsége, megfelelősége,
 • a mellékletek megfelelősége,
 • a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága.
Amennyiben a pályázó megfelelőségének vizsgálata során megállapítást nyer, hogy a pályázó a jelen pályázati felhívás 4.2. pontja alapján a pályázók köréből kizárt szervezetnek minősül vagy pályázata nem befogadható, a pályázat – hiánypótlás nélkül – érvénytelen.
 
6.6.      Hiánypótlás
Amennyiben a Titkárság a pályázat formai vizsgálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és a pályázati útmutatóban foglalt feltételeknek, a pályázót – a pályázatkezelő rendszeren keresztül egy alkalommal, 5 munkanapon belül teljesítendő – hiánypótlásra szólítja fel.
Ha a pályázó a hiánypótlást a megadott határidőre nem, vagy csak részben teljesíti, a pályázata érvénytelen.
 
Amennyiben a Titkárság a hiánypótlás ellenőrzése során újfent megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban, illetve a pályázati útmutatóban foglalt feltételeknek, megállapítja a pályázat érvénytelenségét, és az érvénytelenség okának megjelölésével a pályázatkezelő rendszeren keresztül értesítést küld a pályázónak a hiánypótlás beadási határidejétől számított 10 napon belül.
 
Az érvényesen benyújtott pályázatok listája a www.mma.hu honlapon közzétételre kerül a hiánypótlás határidejének lejártát követő 10 munkanapon belül.
 
6.7.      A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai
A pályázatra beérkezett támogatási igényekről az MMA elnöke az MMA alapszabályának 35–41. §-a szerint létrehozott művészeti tagozati támogatások döntés-előkészítő bizottságai (TDB) javaslatait figyelembe véve hoz döntést a formailag érvényes pályázatok kézhezvételétől számított 15 napon belül.
.
A pályázatok elbírálása pontozás alapján, elektronikus értékelőlap használatával történik.
 
A bírálati szempontrendszer (indikátorok) az alábbi(ak):
 • Szakmai kidolgozottság – 10 pont,
 • Várható eredmények bemutatása – 10 pont,
 • Költséghatékonyság – 10 pont.
7.      Pályázók döntést követő kiértesítése
 
Az elnök döntését követő 5 napon belül a Titkárság közzéteszi az MMA honlapján a pályázati eredményt, majd ezt követően 5 munkanapon belül a pályázatkezelő rendszeren keresztül értesítést küld a pályázónak a támogatói döntésről.
 
A pályázó a támogatói döntés ellen (a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okirat kiadására vagy a támogatási szerződés megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásra vonatkozólag) az Ávr. 102/D. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kifogást nyújthat be.
 
8.      Szerződéskötés
 
A támogatási döntésről szóló értesítést követően a nyertes pályázókat a Titkárság 10 munkanapon belül a pályázatkezelő rendszeren keresztül tájékoztatja a szerződéskötés feltételeiről, a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok beküldési határidejéről, módjáról.
 
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel,
 • amelynek esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása van,
 • amellyel szemben a rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó szabályok megsértése miatt hatósági vagy bírósági eljárás van folyamatban, illetve amelyet/akit hatóság vagy bíróság a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül jogerős és végrehajtható bírsággal sújtott vagy a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezett, továbbá
 • amely nem rendelkezik a szerződéskötéshez szükséges megfelelő dokumentumokkal.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre. A szerződéskötés meghiúsulásáról a Titkárság a pályázatkezelő rendszeren keresztül értesíti a pályázót.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a Titkárság köti meg.
A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követő 8 munkanapon belül kerül sor.
 
9.      A támogatás folyósítása
 
A támogatás folyósítása a szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül történik.
 
10.    A támogatás elszámolása és ellenőrzése
 
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni, amelyről a pályázati útmutató ad részletes tájékoztatást. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról a támogató dönt. A szakmai beszámolót a döntést előkészítő, javaslattevő bizottság (TDB) értékeli. A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a www.mma.hu/palyazatok oldalról.
 
Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló tartalma

A kedvezményezett szakmai beszámolójának megfelelő részletezettséggel és dokumentáltan tartalmaznia kell a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, elemeznie kell a megvalósítás eredményességét, be kell mutatnia a költségtervben foglalt kiadások alakulását. A szakmai beszámolót a kedvezményezett képviseletére jogosult aláírásával kell ellátni.
 
Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolás tartalma
 
A pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell a teljeskörűen kitöltött és a kedvezményezett képviseletére jogosult személy által aláírt tételes számlaösszesítőt, valamint az ezekhez tartozó dokumentumokat. A számlaösszesítő tartalmazza a támogatott tevékenység időtartama alatt a támogatott tevékenység megvalósításával összefüggésben felmerült, forintban megállapított költségeket. Az elszámolás keretében be kell nyújtani:
 • az eredeti érvénytelenített – záradékolt bizonylatok (számlák, számlát helyettesítő okiratok), pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok (banki kivonat, pénztárbizonylat) hitelesített másolatát,
 • a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát (írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is; amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe),
 • a szállítás és fuvarozás, a bérlet, lakásbérlet, irodabérlet, egyéb ingatlan bérlet, haszonbérlet, a megbízási díjak, tiszteletdíjak, számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek hitelesített másolatát, értékhatártól függetlenül.
A támogatás megítélése esetén a kedvezményezett köteles valamennyi, a projekttel összefüggő megjelenésekor (legyen az papíralapú, elektronikus vagy média-megjelenés)
 • kommunikálni, hogy a kiadvány/program az MMA támogatásával valósult meg,
 •  az MMA hivatalos logóját megjeleníteni, kivéve, ha a projekt a támogatási értesítést megelőzően megvalósul; honlap működtetése esetén gondoskodnia kell az MMA támogatóként történő megjelenítéséről az elektronikus felületen,
 • esemény megrendezése esetén a kapcsolódó hivatalos dokumentumokban (meghívó, plakát, szórólap stb.) megvalósítani az MMA támogatóként történő feltüntetését.
A nyilvánosság további minimális követelménye, hogy a program nyilvános bemutatása során a támogatottnak az MMA által biztosított logók útján kell nyilvánossá tennie, hogy a tevékenység megvalósítását, kiadvány stb. megjelentetését az MMA támogatja.
 
11.    Lezárás
 
A pályázati program lezárása – a támogatott pályázati cél szerződés szerinti megvalósulását követően – a megvalósításáról szóló szakmai beszámoló, továbbá a program teljes költségvetésének elszámolásáról készített pénzügyi elszámolás ellenőrzése alapján történik. A pályázati program lezárásának tényéről a Titkárság elektronikus úton értesíti a kedvezményezettet.
 
Budapest, 2019. február 25.
 
Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
Jelen pályázati kiírás itt pdf formátumban is letölthető!

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ