„BADACSONYI KULTURÁLIS ÉS TURISZTIKAI KÖZPONT 2021"

A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata
BADACSONYI KULTURÁLIS ÉS TURISZTIKAI KÖZPONT 2021"
címmel, nyílt építészeti tematikájú pályázatot hirdet meg


1. A pályázat tárgya, célja
A Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban BTTF Nonprofit Zrt.) a Badacsony térsége komplex turisztikai fejlesztésének menedzselésére létrehozott szervezet. Tevékenysége a Badacsony hegy és a környező települések területére, a természetvédelmi területekre, a szakrális emlékekre, turistautakra és egyéb látnivalókra terjed ki. A tervezett fejlesztések hatására várhatóan megnövekedő idegenforgalom hatékony és kulturált lebonyolításához elengedhetetlen egy – a pályázat tárgyát képező – kulturális és turisztikai központ létesítése, amely komplex információszolgáltatást és tájékoztatást nyújt a térségbe érkező látogatóknak.
A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata, a részletes tervezési programnak virtuális helyszínt nyújtó Badacsonytomaj Város Önkormányzata, valamint a BTTF Nonprofit Zrt. nem kapcsolja jelen felhívást bármely további tervezéshez, kivitelezéshez, vagy közvetlen megvalósítás céljához.
 
2. A tervezendő létesítmény elhelyezésének helyszíne
A látogatóközpont elhelyezésére szánt terület a Badacsonytomaj belterületén lévő 02/25 és 02/27 helyrajzi számú, összesen 60 000 m2 nagyságú, déli fekvésű lejtős terület. A jelenleg elhanyagolt zöld területen korábban szőlőművelés folyt, ma néhány fa és bokor található rajta.
 
A területet északról a Római út, nyugat felől a Római útról nyíló Muskotály utca, keletről magántulajdonú ingatlanok tömbje határolja. A Római út felőli területhatárhoz a terep jelentős, mintegy 2 méteres szintkülönbséggel csatlakozik, aminek felső szintjéről a balatoni panoráma élvezhető.
A terület déli oldali határán az Egry József Emlékmúzeumhoz vezető Egry József sétány, majd az észak-balatoni vasút, végül a 71-es számú főút található.
 
A terület gépkocsival, a környéken átmenő forgalmat lebonyolító 71 számú főközlekedési út irányából – a vasúti átjárón keresztül – jól megközelíthető. Ugyanakkor előnytelenül befolyásolná a környék közlekedési rendszerét, ha a Badacsonytomajt, Lábdihegyet és Badacsonytördemicet összekötő Római úton, különösen nyáron jelentős gyalogos és kerékpáros forgalom mellett jelen lévő erős gépkocsi-használatot a látogatóközpont látogatóforgalma tovább növelné.
 
A HÉSZ vonatkozó előírásai betartandók, de megfelelő indoklással a pályázó azoktól eltérő javaslatot is tehet.
 
3. A pályázat jellege és a pályamű tartalma
A pályázat jellege: ötletpályázat, tanulmányterv
A pályázat célja nem a továbbtervezésre legalkalmasabb tervező kiválasztása, hanem a végleges tervezési program összeállításához felhasználható innovatív építészeti, tájépítészeti ötletek, javaslatok beszerzése. Ennek értelmében a kiírót nem terheli a díjazásban részesülő pályamű(vek) szerzőjével (szerzőivel) való, a további tervezési feladatra vonatkozó szerződéses megállapodás kötelezettsége.
A pályázónak az alábbi munkarészeket kell benyújtani:
 • beépítési javaslat, helyszínrajz                                   M 1:1000/M 1:500
a funkcionális egységek, közlekedési létesítmények (gyalogos útvonalak, parkolók) zöldterületek és egyéb a pályázó által javasolt elemek elhelyezésével.
 • a látogatóközpont vázlatterve                                    ajánlott lépték: M 1:500
a vázlatterveket az egyes funkciózónák funkcióséma szintű elrendezésével, a javasolt építészeti karakter (tömeg, jellemző szerkezetek, anyagok) megfogalmazásával, a megértéshez kellő részletességgel kell kidolgozni.
 
A pályázatokat 1 példányban, maximum 2db, 70*100 cm-es álló helyzetű kemény habkartonra kasírozott tervalapon, valamint a tervlapokat PDF formátumban tartalmazó 1 db CD/DVD digitális adathordozón kell benyújtani.
A tervlapokon minden olyan rajzos és szöveges információt szerepeltetni kell, amit a megértés érdekében a pályázó fontosnak és szükségesnek tart.
 
3.1. A pályázat elkészítésekor figyelembe veendő építészeti szempontok
A Balaton-felvidéket egyre inkább a túlépítés veszélye fenyegeti. Ez fokozottan érvényes a Badacsonyra, ezért különös gonddal kell óvni attól, hogy elveszítse szőlőhegy jellegét. Ez csak úgy biztosítható, ha a további építészeti beavatkozások szigorú mennyiségi korlátozása mellett minőségi kontroll alatt valósulnak meg.
Ezért elvárás, hogy a látogatóközpont épülete:
 • harmonikusan illeszkedjen a táji környezetbe;
 • vegye figyelembe a helyi építészeti hagyományokat;
 • természetes anyagokat használó, egyedi hangvételű legyen;
 • formavilága és konstrukciója ne legyen kitéve a gyors erkölcsi és fizikai avulásnak;
 • az épület és környezete a kultúrtáj tájalakítóinak évezredes törekvéseit annak folytonosságában hordozza.
A tervezett kulturális és turisztikai központot olyan építészeti és tájépítési felfogásban kell és szabad kialakítani, hogy a fent leírt szempontok figyelembevételével illeszkedjen a környezetébe.
 
3.2. A tervezendő kulturális és turisztikai központ szakmai programja
A kiíró a pályázók szabadságát semmilyen módon nem kívánja korlátozni. Szívesen fogad minden, a pályázat célját szolgáló – akár a programtól eltérő – ötletet, gondolatot.
 
A területen elhelyezendő közlekedési elemek:
 • személygépkocsi-parkoló cca. 30 gépkocsi számára
 • autóbusz-parkoló 3 autóbusz számára
  • a parkolók árnyékolása megoldandó;
  • a parkolók telepítése és kialakítása a kilátást ne zavarja.
 • kerékpáros pihenő (a balatoni kerékpárút a Római úton húzódik)
  • árnyékolt, védett kerékpár- és csomagtároló;
  • szervizelés lehetősége és eszközei;
  • automata kerékpárkölcsönző állomás.
Fedett-zárt térben elhelyezendő funkciók:
 • Központi fogadótér információs pulttal, büfével, ajándék- és emléktárgy-árusító hellyel, ruhatárral.
 • Állandó kiállítási tér, amely alkalmas az alábbiak bemutatására:
  • a térség földtani kialakulása;
  • a térség jellemző növény- és állatvilága;
  • a térség helytörténeti anyaga;
  • a térség kulturális és művészeti értékeinek reprezentálása;
  • a térségi szőlőművelés és borászat anyaga.
 • Többcélú, cca. 150 fő egyidejű befogadására képes rendezvénytér, mely flexibilis üzemeltetéssel alkalmas időszakos művészeti kiállítások, közösségi programok, kisebb konferenciák lebonyolítására;
 • Filmvetítésre alkalmas 150-200 férőhelyes, jó idő esetén a szabad tér felé bővíthető terem;
 • Kereskedelmi-szolgáltató zóna, amely bemutatja és árusítja:
  • a térséget bemutató információs anyagokat;
  • a térség jellemző gasztronómiai kínálatát;
  • a helyben készülő kézműves termékeket.
 • Szerviz zóna az egyes funkcionális egységek működtetéséhez:
  • iroda-adminisztrációs egység, benne egy 20-40 férőhelyes tárgyaló;
  • egészségügyi szociális egységek a látogatók, illetve a személyzet részére;
  • raktárak, tárolók;
  • az üzemeltetés műszaki terei.
A kulturális és turisztikai központ többfunkciós programját olyan térstruktúrába célszerű szervezni, ami nyitott, átmeneti és fedett, a terek egyszerű áttekinthető rendszerét alkotva jól illeszkedik a különböző szezonális igényekhez.
Gondoskodni kell – úgy a zárt, mint a nyitott tereknél – a gyerekek számára, kellő terjedelmű, a hely szellemi üzenetéhez kapcsolódó játszóterek, játszókertek létesítéséről.
A létesítmény teljes területe legyen alkalmas az akadálymentes használatra.
A pályázatok készítésénél figyelembe veendő alapvető követelmény, hogy az objektum példamutatóan feleljen meg a legmagasabb fokú ökológiai elvárásoknak (vízkezelés, energetika, installációs rendszerek stb.)
 
4. Rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázat útján a szakmailag megfelelő pályaművek díjazására rendelkezésre álló forrás mértéke
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. XC. törvény XXXIV. fejezete; a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) a) és f) pontjai szerinti feladatok keretében, a költségvetési támogatásból nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) alapján rendelkezésre álló – bruttó 5.000.000.-Ft + járulékai – összesen 5.775.000.-Ft biztosít fedezetet a pályázatok alkotóinak díjazására.
 
A díjazás mértéke
A pályázók és a pályaműveik „díjban", „elismerésben", ill. „kiemelt elismerésben" részesülhetnek.
A pályázati felhívás alapján minden pályázó csak egyetlen pályázatot nyújthat be. Az egyes pályázatok díjazására legalább bruttó 250.000.-Ft, legfeljebb bruttó 1.500.000.-Ft összegű díjazás állapítható meg.
 
5. A pályázók köre
5.1. Pályázatot nyújthatnak be a pályázat benyújtásának időpontjában 40. életévet be nem töltött, építőművész, építészmérnök, építész, belsőépítész végzettséggel rendelkező személyek. Társtervezőként tájépítész végzettségű személy bevonása javasolt.
5.2. A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata által kiírt pályázat díjának kedvezményezettje a pályázatban megjelenítésre kerülő terv magánszemély alkotója a szerzői jog jogosultjaként, az elkészített dokumentáció jogtulajdonosaként lehet.
 
6. Nem részesülhet a díjazott pályamű alapján díjban az a pályázó, aki
- az 5.1 pontban nevesített végzettségek egyikével sem rendelkezik;
- aki a 13.1 pont szerinti Bírálóbizottság tagjának a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8.1. § 2. pontja szerinti hozzátartozója,
- aki a 13.1. pont szerinti Bírálóbizottság tagjával együtt gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik, illetve az érintett gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
- a pályázat tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
- jogszabályban vagy pályázati kiírásban a díjazás feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
 
7. Nem bocsátható szakmai bírálatra az a pályamű, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.
 
8. Beadandó munkarészek, a pályázat benyújtandó mellékletei
Minden önálló tervlapon fel kell tüntetni a következő feliratot:
„BADACSONYI KULTURÁLIS ÉS TURISZTIKAI KÖZPONT 2021"
A tervlapokon semmilyen azonosító jelzés nem utalhat a szerző(k) kilétére.
A pályázatokat egy példányban max. 2 db 70×100 cm-es álló helyzetű kemény habkartonra kasírozott tervlapon kell beadni. A tervlapokon minden olyan (rajzos és szöveges) információt fel kell tüntetni, amelyet a megértés szempontjából fontosnak ítél a pályázó. A tervlapokon kívül egyéb információ (műleírás, ábrák stb.) nem nyújtható be. A rajzokat tetszőleges technikával, a megértést legjobban segítő megoldásokkal kell elkészíteni.
A pályázathoz mellékelni kell:
1 db A/4 méretű, zárt, jelöletlen borítékot, amely tartalmazza az alábbiakat:
 • kitöltött, aláírt Adatlap a pályamű szerző(i)nek adataival
 • kitöltött, aláírt Adatkezelési nyilatkozat
 • 1 db CD/DVD, amely tartalmazza a tervlapokat pdf formátumban
 
A pályázati felhívás letölthető pdf formátumban, a kapcsolódó Adatlap és Adatkezelési nyilatkozat pedig word formátumban az MMA www.mma.hu honlapjáról a https://www.mma.hu/palyazatok menüpont alól.
 
9. A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatot egy példányban, kizárólag postai úton, tértivevényes küldeményként kérjük megküldeni a következő címre:
 
Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
Budapest 5. posta 1365
Postán maradó csomag
A küldeményen kérjük feltüntetni:
 „BADACSONYI KULTURÁLIS ÉS TURISZTIKAI KÖZPONT 2021"
 
10. A pályázat ütemezése
10.1. A pályázat meghirdetése: 2021. október 1.
10.2. A pályázati helyszín bejárására Badacsony főépítészének vezetésével két időpont áll rendelkezésre: 2021. október 6. (szerda); október 13. (szerda).
Mindkét napon 11 órakor lesz a találkozó a badacsonyi móló bejáratánál, a Tátika előtt.
10.3. Pályázattal kapcsolatok kérdések elküldése: 2021. október 18-ig.
10.4. Pályázattal kapcsolatos kérdésekre adott válaszok megküldése: 2021. október 25.
10.5. A pályázat benyújtásának határideje:
2021. december 10. (péntek)
Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a határidőn túl feladott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A benyújtott pályázatokat csak abban az esetben tekintjük érvényesnek, és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen pályázati felhívásban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek.
 
10.6. Pályázatok bontása: 2022. január 3-tól
10.7. Eredményhirdetés: előreláthatóan 2022. január 25.
 
A pályázattal kapcsolatban kérdést 2021. október 18. éjfélig lehet feltenni az epito@mma.hu e‑mail-címen. A kérdést feltevők legkésőbb 2021. október 25-ig elektronikus levélben kapnak választ.
 
11. A pályázat érvényességének vizsgálata
A pályázat értékelésében azon pályaművek vesznek részt, amelyek postai feladási időpontjai igazolhatóan legkésőbb 2021. december 10.
A határidőben feladott, de a bontást követően beérkező pályaműveket nem áll módunkban figyelembe venni.
 
12. A pályázatok 13. pont szerinti bírálatra bocsátásának feltétele
a) pályázat határidőben történő benyújtása,
b) a szükséges mellékletek csatolása
Amennyiben a pályázat formai bírálata során megállapításra kerül, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, a pályázat érvénytelennek minősül.
 
13. A pályázat elbírálása, döntés
13.1. A Bírálóbizottság
A pályázatokat az MMA tagjaiból és a BTTF Nonprofit Zrt. által delegált tagokból álló bizottság bírálja el.
 
A Bírálóbizottság elnöke:              Brájer Éva, a BTTF Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
A Bírálóbizottság társelnöke:         Dévényi Sándor   Kossuth-, és Ybl-díjas építész, a nemzet művésze, az MMA rendes tagja
A Bírálóbizottság szakmai titkára: Szabó Zoltán építész, Badacsonytomaj főépítésze
A Bírálóbizottság tagjai:               
Turi Attila Kossuth-, és Ybl-díjas építész, az MMA Építőművészeti Tagozatának vezetője
Bodonyi Csaba Széchenyi-, és Ybl-díjas építész, az MMA rendes tagja
Golda János Ybl-díjas építész, az MMA rendes tagja
Jankovics Tibor Ybl-díjas építész, az MMA rendes tagja
Salamin Ferenc Ybl-díjas építész, az MMA rendes tagja
Szűcs Gábor kert- és tájépítész, a BTTF Nonprofit Zrt. által felkért szakértő
                                                       
13.2. A döntést megalapozó értékelési szempontok főként
A pályaművek összevetése és rangsorolása az alábbi sorrendben felállított bírálati szempontok alapján történik:
- A környezetbe és tájba illeszkedő építészeti megjelenést biztosító kompozíciós elvek és megoldások;
- Az épület környezetének – a kertnek – a tájjal, a táj történetiségével összhangban való kialakítása, a táj jövőképét elénk vetítő, azt építő megoldása.
- Az építési terület és az épület(ek) funkcionális elrendezésének nagyvonalú, logikus megoldása;
- Az építészeti minőséget hitelesítő szellemi tartalom és gondolati háttér.
 
14. Döntésről való értesítés; a pályázatok bemutatása
A pályázattal kapcsolatos döntések az MMA honlapján, a www.mma.hu-n az eredményhirdetés napján közzétételre kerülnek.
Az ünnepélyes eredményhirdetés várhatóan 2022. január 25-én lesz, a pályaművek a Badacsonytomaji Művelődési Házban megnyíló kiállításon bemutatásra kerülnek.
A bemutatást követően a pályaműveket a pályázók átvehetik az MMA Titkársága hivatali idejében. Amennyiben a pályázatok átvételére a bemutatást követő 60 napon belül nem kerül sor, az MMA Titkársága megsemmisítheti az át nem vett pályaműveket.
A döntés közzétételétől számított 5 munkanapon belül az MMA Titkársága a pályázónak az Adatlapon megadott kapcsolattartási elérhetőségekre elektronikus levélben küld értesítést a pályázatának eredményéről.
 
15. A pályázati díj folyósítása

Az MMA Titkársága a pályázati díjat valamennyi dokumentum hiánytalan megléte esetén a döntés közzétételét követő 15 munkanapon belül utalja át a nyerteseknek.

Mellékletek:

 • Adatlap
 • Adatkezelési nyilatkozat
 • Digitális tervezési alaptérkép
 • Légi felvételek a tervezési területről
 • A szabályozási terv területre vonatkozó részlete
 • A HÉSZ területre érvényes előírásai
 
 
Budapest, 2021. október 1.
 
Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozat

BADACSONYI KULTURÁLIS ÉS TURISZTIKAI KÖZPONT 2021" pályázat letölthető (pdf) formátumban

MELLÉKLETEK A TERVEZÉSHEZ

Adatlap [docx]

Adatkezelési nyilatkozat [docx]