Alois LINDENBAUER » Élő hajó / Growing Boat, Nádasdladány, 2016

Természetművészet

Természetművészet-változatok címmel jelent meg a Magyar Művészeti Akadémia támogatásában az az impozáns album, ami az ÁGAK | Természetművészet – változatok Kis gesz­tu­sok | Ter­mé­szet­szö­vet­ség | Öko-Avant­gárd című kiállítás összefoglalásául született. A 2016 nyarán–őszén a Műcsarnokban létrejött tárlat a természetművészetnek nevezett vizuális művészeti irányzatok eddigi legnagyobb, átfogó kiállítása volt Magyarországon.

Az ember természet felfogása az idők során magától értetődően változott. Jól követi ezt a Természetművészet-változatok című album, amely a Műcsarnokban idén július 27-e és október 16-a között megrendezett kiállítás anyagát gyűjtötte egy csokorba. Az album bemutatja a háromrészes kiállítás anyagát: a Természet és művészet Magyarországon 1960–2000 címet viselő kiállítás kurátora Keserü Katalin művészettörténész, művészeti író, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Kis gesztusok kurátora szintén ő, valamint John K. Grande (Kanada), az Öko-avantgárd kurátora Mahmoud Maktabi (Irán).
Hogyan kerül a fű, a fa, az ág, a levél a kiállítószobába? Mire hívja fel a figyelmünket a szobába zárt természeti installáció? A természet, a táj vizuális, képzőművészeti ábrázolása a nyugati kultúrában összefüggésben áll az emberi élettér és a természet fokozatos elkülönülésével. A természetes környezet mindig is része volt a művészi ábrázolásnak, gondoljunk csak a sziklarajzokra, de az embernek a természettől való eltávolodásával a természetábrázolás egyre nagyobb hangsúlyt kapott, majd külön műfajként kanonizálódott, amit tájképnek neveztek el.
Kor­társ művek a ter­mé­szet­ből a világ min­den tá­já­ról. Ezt hordozza az album és a kiállítás. A művek ins­pi­rá­ló­ja és ke­re­te a ter­mé­szet, a föl­dön – és föld­ben – lé­te­ző élet, a foly­to­nos kap­cso­lat ember és kör­nye­ze­te kö­zött.
A mű­vé­szet ha­tá­rai időn­ként, szük­ség­sze­rű­en, el­mo­sód­nak. Bár­mennyi­re is ősi je­len­ség a ter­mé­szet­mű­vé­szet (lásd pél­dá­ul: Sto­n­e­hen­ge), a kul­tú­ra vélt ön­ál­ló­su­lá­sá­val saját nevet kap, mint a kép­ző­mű­vé­szet egyik nagy ága, és mint ilyen, össze­függ az al­ko­tást ön­ma­gá­ban hor­do­zó test- és kör­nye­zet­mű­vé­szet­tel, mi­köz­ben nyi­tott más gon­do­la­tok felé is. A fi­lo­zó­fia, a tu­do­má­nyok né­ző­pont­jai ta­lál­koz­nak benne a kul­tú­rák és a kör­nye­zet prob­lé­má­i­val. Fi­gyel­mez­tet­ve, hogy hy­per-tech­no­ló­gi­ák­kal át­ha­tott ko­runk­ban is alap­ve­tő­en a ter­mé­szet és az öko­szisz­té­ma ré­szei va­gyunk.
A ki­ál­lí­tá­son a nyu­ga­ti mel­lett a ke­vés­bé is­mert dél-ame­ri­kai, kö­zép-ke­le­ti, ázsi­ai, auszt­rá­li­ai és kö­zép-eu­ró­pai mű­vé­szek ál­lí­tottak ki együtt, sokan kö­zü­lük itt, Bu­da­pes­ten hoz­ták létre mű­vü­ket. A ki­lenc ter­met ki­töl­tő tár­lat több egy­ség­re ta­go­ló­dott. A „Kis gesz­tu­sok" című ter­mek­ben a nem­zet­kö­zi és a ma­gyar kor­társ ter­mé­szet­mű­vé­szet al­ko­tá­sa­it mu­tat­ták be, a „Ter­mé­szet­szö­vet­ség" a ma­gyar előz­mé­nyek­re te­kint vissza; míg „Öko-avant­gárd" a címe annak az iráni anyag­nak, amely a mű­vé­szet és az élő kör­nye­zet mai kap­cso­la­tá­val sa­já­tos mó­do­kon fog­lal­ko­zott.
A ter­mé­szet a ter­mé­szet­mű­vé­szet révén csak ide­ig-órá­ig gaz­da­go­dik, a művek el­enyész­nek benne, igaz, köz­ben szü­let­nek újab­bak és újab­bak a ré­gi­ek he­lyé­be. Meg­hoz­za-e a ter­mé­szet­tel való fog­lal­ko­zás azt az élet-bi­zal­mat, mely el­fo­gad­ja a mu­lan­dó­sá­got és az ebben rejlő vég­te­len­sé­get? A ter­mé­sze­tet egye­te­mes­sé­gé­ben te­kint­ve ké­pe­sek va­gyunk-e fel­szá­mol­ni a ki­zsák­má­nyo­lá­sát? Vagy meg­is­mé­tel­ni egy pa­tak­part­dí­szí­tést? Az el­fe­le­dett rí­tu­sok, a ter­mé­szet ar­cheo­ló­gi­á­ját gya­kor­ló vagy ter­mé­szet­vizs­gá­ló tu­do­má­nyok és a hu­ma­ni­ó­rák szé­les köre sze­rint igen, hi­szen a ter­mé­szet is ezt teszi.
A Mű­csar­nok fa­la­in kívül ugyan, de a ki­ál­lí­tás szer­ves ré­szét ké­pe­zi a Gö­döl­lői Ipar­mű­vé­sze­ti Mű­hely kert­jé­ben lát­ha­tó több ter­mé­szet­mű is, va­la­mint a ná­dasd­la­dá­nyi Ná­dasdy-kas­tély park­já­ban ta­lál­ha­tó Nö­vek­vő hajó című munka Alois Lin­den­ba­u­er­től.
Mi a természetművészet?
A természetművészet ma még egy általánosan nem elterjedt, jelentésében képlékeny, szakirodalmilag sem egyértelmű fogalom, melynek alakulása, fejlődési íve mégis kitapintható a hatvanas évek óta megjelent szakkönyvek címének tükrében: Land Art – 60-as évek; Art in the Land (Alan Sonfist) – 70-es évek; Art and Nature (John K. Grande) – 80-as évek; Art in Nature (Vittorio Fagone) – 90-es évek; Nature Art (Yatoo csoport) – a 90-es évektől.
DELI Ágnes – GAÁL Endre » Talpak / Footsteps 2, 2012, TolcsvaA nature art megnevezés Amerikában és Nyugat-Európában azért nem használatos, mert túl általánosnak tekintik. Helyette egyértelműen a land art megnevezés terjedt el a művészettel foglalkozó nemzetközi körökben.
A land art a természeti környezet formavilágát és kellékeit (térszínformák, sziklák, kövek, növényzet stb.) monumentális szabadtéri installációk létrehozásához alkalmazó művészeti irányzat, mely a 60-as évek végén, a 70-es évek elején Amerikában indult hódító útjára. A land art szülőhazájában talán ezért is ragaszkodnak a belőle kinövő számtalan irányzat egzakt megnevezéséhez, mint amilyen az ecoart, az environmental art, az earth art, vagy a primitivist art.
A nature art magyar megfelelőjével, a természetművészet kifejezéssel első ízben az Ernst Múzeumban megrendezett Természetesen című kiállítás (1994) katalógusának előszavában találkozhatunk, Keserü Katalin tollából. Ugyanitt Sturcz János így ír a kiállítás koncepciójáról:
„Válogatásunkban azokra a művekre összpontosítottunk, melyek: 1. a természettel való harmónia újrateremtésére törekszenek; 2. a természeti anyagokat, tárgyakat, energiákat, helyszíneket közvetlenül alkalmazzák az alkotásban, azaz a természettel való közvetlen fizikai kapcsolatteremtésen alapulnak. A természet tehát alapvetően nem ábrázolási témát, hanem inkább attitűdöt jelez, amely nem kapcsolható kizárólagosan egyetlen irányzathoz (pl. resource, ecological, green, primitivist, ritual, earth, land etc. art), hanem mindezen szemléletmódok metszéspontjában, illetve azok egymásrahatásából jön létre…"
E definíciót ma is elfogadhatjuk. Ezek a művek az urbánus környezettől távol, általában természeti, esetleg falusi környezetben jönnek létre. Az így létrehozott „jel" az adott táj specifikumát, egyedi jellegét erősíti, összefonódásuk megváltoztathatatlan, a mű nem tud létezni ezen a meghatározott környezeti kontextuson kívül.
Az alkotás elkészítésénél a művész az adott környezetben fellelhető természetes anyagokat használja, melyek általában múlandóak, lebomlanak, így maga a mű is efemer jellegű. Az idő ezáltal konkrét formában jelenik meg a műben, hiszen már az alkotás pillanatában bele van kódolva egy bizonyos élettartam. Ebben az esetben nem érvényesül a konvencionális, örökkévalóságnak szánt műalkotás mítosza – az alkotás a természet ciklikus változásainak idejében létezik.
Az anyagmegmunkálás során az alkotó főleg a kézműves technikákra szorítkozik – csapolás, fonás, eresztés, kötözés stb. –, és kerüli a gépi megmunkálást. A természetművész tiszteli a népművészetet, a nyugati kultúrán kívül eső művészetet, nem kiemelve azt saját kontextusából.
Fontos megjegyezni, hogy a természetművészeti művek bizonyos szempontból a mainstream ellenében születnek, általában nem szállíthatók, így kevésbé integrálhatók a galéria és múzeumi intézményrendszerbe, valamint immobilitásuk folytán a gyűjtők érdeklődésén is kívül esnek.
A természetművészet tehát olyan izgalmas és átfogó területe a vizuális művészetnek, mely az erősödő ökológiai problémák okán nagyon aktuális és társadalmi értelemben is hasznos művészi kifejezés. A természetművész alkotói magatartásának megfigyelésekor azt a képességét fontos vizsgálni, hogy miként hagy harmonikus, mögöttes tartalommal rendelkező jelet a természetben. A természetművész egy olyan magatartás körülírása lehet, amely még csak most van kialakulóban, nem kristályosodott tökéletes fogalommá, ám egyeseknél már szemléletté, sőt cselekvéssé vált. (Erőss István: Természetművészet, 2011, 11–13. o.)
A ki­ál­lí­tá­s és a sok­szer­zős, igé­nyes ka­ta­ló­gus erről, a ter­mé­szet, a mű­vé­szet, a kul­tú­rák, az em­be­rek és a világ min­den­nap­ja­ink­ban el­fe­le­dett egy­sé­gé­ről szól.

Természetművészet – változatok / Nature Art – variations| Műcsarnok, a Magyar Művészeti Akadémia intézménye
2016. július 27. – október 16.
 
kétnyelvű, színes katalógus, 224 oldal
 
A tartalomból:
Lányi András: Öko-esztétika / Eco-aesthetics
Keserü Katalin: Természet és művészet Magyarországon 1960–2000 / Nature and art in Hungary 1960–2000
John K. Grande: Kis gesztusok / Small gestures
Keserü Katalin: Természetművészet – definició szerint és anélkül – Magyarországon / Nature art with and without a definition – in Hungary
Mahmoud Maktabi: Ökoavantgárd / Eco avant-garde exhibition
(5900 Ft)
2016. december 25.  |  kiállítás műcsarnok keserü katalin sturcz jános katalógus