A kiválasztott webtartalom nem létezik.

Művészetelméleti Tagozat

Tagozatvezető: dr. Solymosi-Tari Emőke

„… a tudományos és művészi nagyság alapja is
 ugyanaz: az igaz ember, a vir justus."
(Kodály Zoltán)
 
„Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra" – írja Weöres Sándor. A művészet és a tudomány is út lehet egy magasabb szféra felé. A Művészetelméleti Tagozatban a Magyar Művészeti Akadémia által képviselt valamennyi művészeti ág (építőművészet, film- és fotóművészet, iparművészet és tervezőművészet, irodalom, képzőművészet, népművészet, színházművészet, zeneművészet) elméleti szakemberei jelen vannak, s ez lehetőséget kínál számunkra, hogy – erősítve az Akadémia összművészeti szerepét – kapcsolatot teremtsünk a különböző művészeti ágak között, s felmutassuk az ezekben megnyilvánuló közös alapelveket. A magas művészi minőség és a tudományos hitelesség iránti elkötelezettséggel, a művészeti és tudományos megközelítés egységére törekedve, az Akadémia alkotó- és előadóművészeket tömörítő tagozataival való harmonikus együttműködésben kívánunk tevékenykedni.  
           
Elsődleges feladatunk a XX. századi és kortárs magyar művészeti alkotások tudományos feldolgozásában és közvetítésében való részvétel, de a korábbi magyar művészet- és művelődéstörténet – s az ahhoz szorosan kapcsolódó befogadástörténet – elfelejtett, elhanyagolt vagy feltáratlan értékeinek felelevenítését, újraértelmezését és tudatosítását is fontosnak tartjuk. Alapvető jelentőségűnek érezzük népi hagyományaink folyamatos feltárását és továbbéltetését. Hozzá kívánunk járulni hazánk kulturális stratégiájának kidolgozásához és megvalósításához, és ezen keresztül egy ember- és kultúraközpontú társadalom felépítéséhez. Figyelmünket elsősorban Magyarország kultúrájára irányítjuk, de kiemelt célunknak tartjuk a határon túli magyar kultúra, valamint a nemzetközi kulturális kapcsolatok segítését is. Részt kívánunk venni annak széleskörű tudatosításában, hogy az európai és az egyetemes kultúra részét képező magyar kultúra milyen sajátos értékeket adott a világnak, s elő szeretnénk mozdítani, hogy a magyar kultúra ismertsége és megbecsültsége tovább növekedjék a világban.
 
Fontos célkitűzésünk újszerű elemző-értelmező módszerek, művészetelméleti látásmódok kialakításának ösztönzése, tudományos projektek elindítása. Elő kívánjuk segíteni, hogy a művészeti (különösen a kortárs művészeti) alkotások a befogadó közönség számára átélhetővé és megérthetővé váljanak, és hogy e befogadó közönség egyre igényesebb legyen, és egyre szélesedjen. Ezért nagy súlyt helyezünk az ismeretterjesztésre, illetve a művészetközvetítésre. Támogatjuk a művészeti nevelésnek a közoktatásban való térnyerését az érzelmi nevelés, a művészetek személyiséggazdagító és társadalomformáló hatásának érvényesülése érdekében. Részt kívánunk venni a fiatal alkotó, előadó és (művészetelméleti tevékenységet folytató) tudós tehetségek felfedezésében, de abban is, hogy a korábbi művész- és tudósgenerációk nagyjainak emlékét életben tartsuk, életművüket méltó módon közvetítsük. Stratégiai együttműködésre törekszünk a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Intézetével, és nyitottak vagyunk a más kulturális és oktatási intézetekkel és szervezetekkel való közös munkára, országos és nemzetközi művészeti és művészetelméleti programokban való részvételre is. A Művészetelméleti Tagozat tervei között szerepel többek között: konferenciák, előadás-sorozatok szervezése, összművészeti programok létrehozásában való részvétel, könyvek, tanulmányok megírásának és megjelentetésének (valamint magyarra, illetve idegen nyelvre történő fordításának) kezdeményezése, ösztöndíj-pályázatok hirdetése, díj adományozása.