« Back

2018. február 16. – március 18. – Kilenc műteremből ǀ Műcsarnok

2018. február 16. – március 18. – Kilenc műteremből ǀ Műcsarnok

Baksai József, Bullás József, Faa Balázs, Kapitány András, Lajtai Péter, Nagy Gabriella, Pázmándi Antal, Turcsányi Antal és Agnes Von Uray kiállítása a Műcsarnokban, az MMA intézményében. A tárlatot Orosz István Kossuth-díjas grafikusművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja nyitja meg.

Kilenc műteremből
Ki­lenc mű­te­rem­ből ki­ál­lí­tás­nak si­ke­res előz­mé­nye van. Két éve Fris­sen cím­mel 9 + 1 kor­társ festő és szob­rász egy-egy te­rem­nyi tár­lat­együt­te­sét a Mű­csar­nok ki­lenc mun­ka­tár­sa ren­dez­te. A mű­te­rem lép­té­kű egy­sé­gek jól szol­gál­tak egy-egy mű­vész újabb mun­ká­i­nak be­mu­ta­tá­sá­ra. A ki­ál­lí­tás egé­sze iga­zol­ta, hogy az in­no­va­tív és/vagy tra­dí­ci­ók­kal élő mű­vé­szi sza­bad­ság nem az al­ko­tó év­já­ra­tá­nak függ­vé­nye. 2016-ban is, ahogy most is, a mű­ter­mek be­mu­ta­tá­sa mellé olyan pár­hu­za­mos ki­ál­lí­tást il­lesz­tünk a Mű­csar­nok­ban, ame­lyen a most fel­tö­rek­vő nem­ze­dék mun­kái sze­re­pel­nek. A Der­kovits-ösz­tön­dí­ja­sok élet­ko­rát a pá­lyá­zat ki­írá­sa sza­bá­lyoz­za. A DERKÓ 2018 és a Ki­lenc mű­te­rem­ből ki­egé­szí­tik egy­mást; 2016-ban a Fris­sen és a vál­lal­ko­zást most foly­ta­tó Ki­lenc mű­te­rem­ből az au­to­nóm al­ko­tók meg­úju­lá­si ké­pes­sé­gé­re, szel­le­mi nyi­tott­sá­gá­ra épít.
 
Ki­lenc mű­te­rem­ből ki­ál­lí­tá­sok:
Bak­sai
Bul­lás
Faa Ba­lázs: Geo­met­ri­kus tes­tek
Ka­pi­tány And­rás: Pa­ra­zi­ta
Laj­tai Péter: Ideje van minden­nek
Nagy Gab­ri­el­la: Nem kettő
Páz­mán­di Antal: A vég­te­len örök­be­fo­ga­dá­sa
Tur­csá­nyi Antal: Tor­zók és masz­kok
Agnes von Uray: Shi­ning A lé­te­zés öröme a vász­non
 
Időpont: 2018. február 16. – március 18.
Megnyitó: 2018. február 15. 18.00
Helyszín: Műcsarnok (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)