2019. június 13. | 17.00 – Élőfolyóirat | A 90. Ünnepi Könyvhét határon túli szerzőinek könyvbemutatója

A Ma­gyar Mű­vé­sze­ti Aka­dé­mia Iro­dal­mi Ta­go­za­ta következő ÉLŐ­FO­LYÓ­IRAT be­mu­ta­tó­ja (V. év­fo­lyam, 3. szám).
 
Há­zi­asszony: Erős Kinga Jó­zsef At­ti­la-díjas iro­da­lom­tör­té­nész. Ven­dé­ge­k: Bata János költő, a dél­vi­dé­ki Aracs fo­lyó­irat fő­szer­kesz­tő­je; Sze­ge­di-Szabó Béla költő, író és Széki Soós János pró­za­író.
Köz­re­mű­kö­dik: Tal­li­án Ma­ri­ann szín­mű­vész, Lux Ádám Já­szai Mari-díjas szín­mű­vész, Major Ró­bert gi­tár­mű­vész és Cson­ka Bog­lár­ka éne­kes, ci­te­ra- és kla­ri­nét­mű­vész.
A szer­zők könyv­he­ti köny­vei a hely­szí­nen, ked­vez­mé­nyes áron meg­vá­sá­rol­ha­tók.
 
Helyszín: Mű­csar­nok Elő­adó­te­rem (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)
// ]]>