Magyar Művészeti Akadémia

A Magyar Művészeti Akadémia a művészettel – különösen az irodalommal, a zenével, a képzőművészettel, az iparművészettel, a tervezőművészettel, valamint az építészettel, a fotó-, a film-, az előadó-, a népművészettel – továbbá a művészet elemzésével, támogatásával, oktatásával, hazai és nemzetközi bemutatásával, közkinccsé tételével és a magyar művészek képviseletével összefüggő országos közfeladatokat ellátó köztestület.

Az MMA köztestület tagjai a magyar művészeti életben kimagasló szellemi vagy alkotói teljesítményt felmutató művészek. Az MMA tagjai a rendes, a levelező, a tiszteletbeli és a pártoló tagok. Az MMA tagjait a közgyűlés választja közvetlen és titkos szavazás útján.

Fő feladata, hogy elősegítse a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek érvényesülését, megóvását, a magyar művészeti élet hagyományainak tiszteletét, új, értékes alkotások születését.

Ellátja a művészeti élet képviseletét a közéletben, valamint mindazon testületekben, amelyekre jogszabály kötelezi, illetve amelyekben való részvételre kormányzati, vagy egyéb országos hatáskörű állami szerv felkéri.

Segíti a művészetoktatást és a művészképzést, valamint a művészeti tárgyú tudományos tevékenységet.

Ösztöndíjak, pályadíjak kiírásával és más módszerek segítségével támogatói szerepet vállal a magyar művészeti életben, különösen a fiatal művészek és a művészet népszerűsítésével.

Lehetővé teszi, hogy a művészeti élet hazai és külföldön élő elismert képviselői jelentős véleményformáló erőként részt vehessenek a művészeti kérdések megvitatásában, valamint az ezt meghatározó döntések előkészítésében és kialakításában.

Figyelemmel kíséri a magyar szellemi és művészeti élet meghatározó folyamatait, és ezek problémafeltáró kifejtéséhez szakmai találkozók, konferenciák rendezésével fórumot teremt.

Őrködik a magyar művészeti élet szabadsága és a művészeti közélet tisztasága felett.

Együttműködik a Magyar Tudományos Akadémiával és a magyarországi országos művészeti intézményekkel és szervezetekkel, támogatja a különböző művészeti ágak országos civil szervezeteinek, szövetségeinek működését.

Együttműködik a határon túli magyar kulturális és művészeti szervezetekkel és a külföldi hasonló rendeltetésű intézményekkel.

Kutatja, dokumentálja és népszerűsíti a magyar művészeti életet, amelynek érdekében folyóirat-, könyv- és digitális kiadói tevékenységet folytat és támogat. Részt vesz a magyar kulturális értékek nemzeti nyilvántartásában.

Az MMA tagjairól dokumentációt készít, gondoskodik műveik eredeti és/vagy digitalizált változatának gyűjtéséről, kutatásáról, megőrzéséről. 

Költségvetési lehetőségeihez mérten segíti, támogatja a különböző művészeti ágak legjelentősebb hazai civil szervezeteit, azok központi dokumentációs folyóiratainak kiadását.

Gondoskodik a magyar művészeti élet szereplőinek személyes megbecsüléséről. Pályázatokkal, díjak, ösztöndíjak adományozásával segíti műalkotások megszületését, nyilvánosságra kerülését és fiatal alkotók pályakezdését.