MŰVÉSZETI PROGRAM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A Magyar Művészeti Akadémia nyílt pályázatot hirdet az államháztartás központi alrendszerén belüli vagy kívüli szervezetek – kivéve a központi költségvetési intézményeket –, a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvényben nevesített művészeti ágak területén működő civil szervezetek, valamint magánszemélyek részére, művészeti szakmai programjuk megvalósításának támogatására.
(Pályázat kódja: MMA-17-P)
 
FIGYELEM! Jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak. Jelen pályázati kiírás részét képezi a „Pályázati Útmutató", amely elérhető a www.mma.hu linken.
 
1. A pályázat célja
A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) – a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) bekezdésében nevesített – a művészeti élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez, megvalósításához nyújt jelen pályázati kiírás alapján elnyerhető támogatást.
 
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XXXIV. MMA fejezet, 4. cím 7. alcím szerinti Pályázati alapok fejezeti kezelésű előirányzaton 200.000.000 Ft áll rendelkezésre. A rendelkezésre álló összeg a tagozatok közötti arányosság figyelembe vétele mellett kerül felosztásra.
 
3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000 forint. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 1.000.000 forint. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását a támogató nem írja elő.
 

4. A támogatottak köre

4.1. Az alábbi személyek nyújthatják be pályázatukat:

Az MMA fejezeti kezelésű előirányzatainak terhére támogatásban részesíthető: az államháztartás központi alrendszerén belüli vagy kívüli szervezet – kivéve a központi költségvetési intézményeket –, az MMA tv.-ben nevesített művészeti ágak területén működő civil szervezet, amelyet az arra jogosult bíróság 2016. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályának, illetve alapító okiratának megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja, továbbá természetes személy. Amennyiben a pályázó természetes személy, abban az esetben a támogatási összeg utalása kizárólag utófinanszírozással történhet.

4.2. Pályázat benyújtására nem jogosult (kizárt szervezet):
 • párt,
 • párt által alapított alapítvány,
 • párt részvételével létrehozott egyesület,
 • munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezet,
 • biztosító egyesület,
 • egyház,
 • közalapítvány,
 • jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság, továbbá
azon szervezet/személy, amely/aki:
 • lejárt köztartozással rendelkezik,
 • korábbi években elnyert támogatási összegével nem rendeltetésszerűen számolt el, ellene az elszámolás érdekében a támogató által kezdeményezett eljárás van folyamatban,
 • nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 82. §-ában foglalt rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
 • végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás alatt áll, illetve amely ellen felszámolási eljárás van folyamatban.
4.3. Nem részesülhet támogatásban az a szervezet/személy, amely(nek)/aki(nek):
 • a pályázata nem felel meg a felhívásban foglalt célnak;
 • a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
 • jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll;
 • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) megsértése miatt nem részesíthető költségvetési támogatásban, továbbá, ha a szervezettel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
 • a jogszabályban vagy a pályázati felhívásban a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
 • nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek;
 • nem rendelkezik magyarországi adóazonosító számmal.
4.4. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
 • bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
 • alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
 • a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.
5. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke

5.1. A támogatási időszak és a támogatás formája
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2017. január 1. – 2017. október 31. között megvalósuló, az 1. pontban leírt tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem terítendő támogatás. A pályázatban csak a pályázó által meghatározott támogatási időszakban felmerülő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, amelyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.
 
5.2. Támogatható kiadások
Az MMA elnöksége által – a 2016. december 13-i ülésen – meghatározott támogatási elvek szerint – az Ávr. 66. § (2) bekezdés 6. pontjára figyelemmel – a támogatás terhére elszámolható és nem elszámolható költségek a következők:
 
Elszámolható költségek
Személyi jellegű kiadások:
Honorárium (bérszámfejtett)
Megbízási díj (bérszámfejtett)
Bér, bérjellegű kifizetések és járulékok
Egyszerűsített foglalkoztatás költségei (illetve az ezt felváltó foglalkoztatás költségei)
Dologi kiadások:
         Ingatlanüzemeltetés költségei
                            Bérleti díj
                            Közüzemi díjak, fűtőanyag
                            Javítás, karbantartás költségei
                            Üzemeltetés költsége
                            Biztosítás
                            Egyéb
         Jármű-üzemeltetés költségei
                            Bérleti díj
                            Üzemanyag
                            Javítás, karbantartás költségei
                            Parkolási, úthasználati díj
                            Biztosítás
                            Egyéb
         Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
                            Eszközök, berendezések bérleti díja
                            Javítás, karbantartás költségei
                            Számítástechnikai fogyóeszközök
                            Üzemanyag
                            Egyéb
         Adminisztráció költségei
                            Nyomtatvány, irodaszer
                            Adminisztrációs szolgáltatások
                            Jogszabályi megfelelést segítő szolgáltatások
                            Pénzügyi szolgáltatások díja
                            Hatósági díjak, illetékek
                            Egyéb
         PR, marketing költségei
                            Hirdetés, reklámköltségek
                            PR, marketing kiadványok
                            Arculati elemek
                            PR, marketing szolgáltatások
                            Egyéb
         Kommunikáció költségei
                            Postaköltség
                            Telefonköltség
                            Internetköltség
                            Honlap fenntartás, üzemeltetés költsége
                            Belső kommunikációs kiadványok
                            Egyéb
         Utazás, kiküldetés költségei
                            Szállásdíj
                            Utazási költség
                            Személygépkocsi költségtérítés
                            Személyszállítás
                            Egyéb
         Szállítás költségei
                            Fuvarozás
                            Raktározás
                            Logisztikai szolgáltatások
                            Egyéb
         Munka- és védőruha, védőfelszerelés költségei
                            Védőruházat, védőfelszerelés
                            Munkaruha
                            Jelmez
                            Formaruha
                            Javítás, karbantartás, készítés költségei
                            Egyéb
         Egyéb beszerzések, szolgáltatások költségei
                            Egyéb anyagok
                            Tagdíjak
                            Nevezési díjak
                            Kiemelkedően közhasznú tevékenységben foglalkoztatottak költségei
                            Egyéb anyagjellegű szolgáltatások
                            Biztosítási díjak
                            Reprezentáció
                            Vállalkozói szerződés alkalmi feladatok ellátására (honorárium, tiszteletdíj)
                            Egyéb
Immateriális javak beszerzése
                            Szellemi termék
                            Vagyoni értékű jogok
 
A támogatás a pályázati kiírásban meghatározott feltételekkel, az abban megjelölt kezdési és befejezési határidő alatt felmerült költségekre használható fel a támogatási szerződésben szabályozott módon. A támogatás elszámolása során csak a támogatási időszakban keletkezett számlák számolhatók el (irányadó a számlán, bizonylaton szereplő teljesítés dátuma), amelyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.
 
Nem elszámolható költségek
 •  Beruházási kiadások
Ingatlan beszerzés, létesítés 
Gépjármű beszerzés, készítés 
 • Felújítási kiadások
Ingatlanfelújítás költsége (pl.: élettartam hosszabbítás, korszerűsítés, alapterület változtatás, használhatóságának jellegváltása)
Gépjármű-felújítás költsége (pl.: élettartam hosszabbítás, korszerűsítés, főalkatrész csere, használhatóságának jellegváltása)
 • Tárgyi eszköz beszerzés
Igazgatási eszköz, berendezés
Cél szerinti tevékenység eszközei, berendezései
Egyéb
 • Adók
Vagyonszerzéshez kapcsolódó adók
Vagyonadók (pl. vagyonadó, ingatlanadó, gépjárműadó)
 • Jogkövetkezmények
Bírságok, büntetések
Késedelmi pótlék/kamat
Kötbér
 • Személyi jellegű kifizetések
Ösztöndíj
Szervezet választott tisztségviselőinek fizetett tiszteletdíjak
Jutalom (természetbeni, pénzbeli)
Folyamatos vállalkozói szerződés alapján feladat ellátására felmerülő költségek
Önkéntes foglalkoztatott költségei
 • Adósságszolgálat teljesítése 
Hitel-, kölcsön tőketörlesztése
Pénzügyi lízing tőketörlesztése
 • Dohányáru
 • Alkohol
Jelen pályázati kiírás alapján a kedvezményezettek az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N) számú határozatával meghosszabbított N 357/2007 számú bizottsági határozat szerinti kulturális célú támogatásban részesülnek.
Jelen pályázati kiírás alapján az 5.4. pontban a Film- és Fotóművészeti Tagozat, valamint a Művészetelméleti Tagozat tekintetében meghatározott tematika keretében a kedvezményezettek az Európai Bizottság SA. 36579 (2013/N) számú határozatával meghosszabbított (N 202/2008) számú bizottsági határozat szerinti kulturális célú támogatásban részesülnek.
 
5.3. Egyéb feltételek
 1. A pályázó szervezet hivatalos képviselője vagy a hivatalos képviselő által képviselt más szervezet részére a támogatás terhére – akár megbízási vagy vállalkozási szerződés útján – nyújtott kifizetés nem számolható el.
 2. A támogatás igénylésére jelen pályázati felhívás alapján egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amelyre minimum 300.000 Ft, maximum 1.000.000 Ft támogatás adható.
 3. A pályázatot benyújtó szervezet/személy költségvetési támogatást csak akkor igényelhet, ha rendelkezik adóazonosító számmal vagy adóazonosító jellel.
 4. Az igényelt támogatás 75%-át elérő vagy azt meghaladó mértékű megítélt támogatás esetén a programot megjelenítő bármely típusú kiadvány kereskedelmi forgalomban nem értékesíthető.
 5. Amennyiben a támogatásból filmalkotás valósul meg, abban az esetben a gyártó szervezetet és a filmalkotást a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény alapján a Nemzeti Filmirodánál nyilvántartásba kell vetetni, és az erre vonatkozó dokumentumokat legkésőbb az elszámolás során a támogató részére másolatban rendelkezésre kell bocsátani.
5.4. Pályázatok benyújtása tagozati bontás alapján az alábbi tematika figyelembe vételével lehetséges:
Művészetelméleti Tagozat
1. Művészet és politika kapcsolata a XX. században
2. A "kortárs" és a "modern" fogalma a XX. és XXI. században
3. Művészeti nevelés - művészettel nevelés
A támogatás célja: a felsorolt témákkal kapcsolatos rendezvények, könyvek, tanulmányok, filmek, kutatások stb. megvalósítása.

Népművészeti Tagozat
A támogatás célja:
1. az élő hagyományt ápoló, önfenntartó, közösségépítő nyitott műhelyek (táncházak, zenei, tánc- és tárgyalkotó táborok, népdaléneklést, népi hangszerjátékot, népköltészetet és népi mesterségeket tanító körök stb.), valamint saját autentikus gyűjtést tartalmazó és/vagy oktatást, fennmaradást segítő korszerű szakmai kiadványok megvalósítása, továbbá e célokhoz kapcsolódóan gyűjtemények és azok kiállításának, publikálásának, illetve konferenciák megrendezésének támogatása.
2. népművészeti szakmai szervezetek által adományozott népművészeti szakmai elismerések/díjak/címek anyagi támogatása, kizárólag az adott elismerés(ek)ben részesülő művészeknek nyújtandó személyi juttatás és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó közterhek fedezete formájában.
A 2. tematikai kategóriában támogatott pályázatok esetén a támogatott köteles az MMA-t társadományozóként nevesíteni, és ennek megfelelően megjeleníteni a támogatót az adományozott oklevélen, adományozást igazoló okiraton stb.

Irodalmi Tagozat
A támogatás célja: jelentős 2017. évi irodalmi évfordulókhoz kapcsolódó irodalmi rendezvények és kiadási programok (könyv, folyóirat) megvalósítása, valamint reprezentatív, tematikus kortárs irodalmi szöveggyűjtemények megjelentetése.

Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat
Az iparművészet, a tervezőművészet és a tárgyalkotás jelentősége és gyakorlata
A támogatás célja: a kiírás céljával összefüggő szakirodalom, folyóirat megjelentetése, kiállítás megvalósítása.

Film- és Fotóművészeti Tagozat
A rendszerváltás hatása és tapasztalatai a Kárpát-medencében
A támogatás célja: a politikai rendszerváltás elindította folyamatok ma is érzékelhető hatásainak, dokumentálható tüneteinek, pozitív és negatív eredményeinek a fotográfia, valamint a mozgókép eszközeivel történő művészi feldolgozása.
A tervezett dokumentumfilmek támogatásáról a benyújtott szinopszis, vizuális és rendezői koncepció, szakmai önéletrajz, költségvetés és forgatási terv alapján dönt a bíráló bizottság.
Várjuk határainkon túli alkotók jelentkezését is; amennyiben a pályázó rendelkezik magyarországi adóazonosító számmal.

Színházművészeti Tagozat
A támogatás célja: a magyar színházművészet értékmegőrzése és -teremtése – színművészeti, operaművészeti, tánc- és mozgásművészeti programok megvalósítása.

Építőművészeti Tagozat
A támogatás célja: nyári táborok megvalósítása, könyv megjelentetése és kiállítások szervezése.

Képzőművészeti Tagozat
A támogatás célja: civil szakmai szervezetek szakmai programjainak megvalósítása.

Zeneművészeti Tagozat
A támogatás célja: komolyzenei projektek megvalósítása; előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek az ifjúság zenei nevelését segítik elő.
A pályázatból nem támogatható könyv- és kottakiadás, valamint hangfelvétel-készítés, -megjelentetés.
 
6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A támogatási igény az alábbi linken keresztül, az MMA pályázati rendszerébe lépve 2017. március 8-ig nyújtható be:
http://tamogatas.mma.hu/Login
6.1. A pályázatban be kell mutatni:
 • a pályázónak korábban e területen végzett tevékenységét (referenciáit), illetve az aktuális pályázat művészeti szakmai programjában megvalósuló innovatív elemeket;
 • a művészeti tevékenység során alkalmazott módszereket és formákat;
 • a program teljes költségvetését, annak szakmai módszertani sztenderdek alapján az egyes programköltségek esetében indikátorokkal alátámasztott részletes szakmai indoklását;
 • a programok megvalósításával Magyarországon és/vagy a határon túl várhatóan létrejövő nemzetközi szakmai eredményt.
6.2. A pályázathoz mellékelni kell:
 • a programot megvalósító, szervező, koordináló előadók, művészek szakmai életrajzát,
 • a pályázó szervezet működési formájának megfelelő alapító, létesítő okiratának, cégkivonatának pályázó által hitelesített másolatát,
 • amennyiben már rendelkezésre áll, úgy a 2016. évi – ennek hiányában a 2015. évi – számviteli beszámoló oldalhű, pályázó által hitelesített másolatát.
6.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázattal kapcsolatban további információkat a tamogatas@mma.hu e-mail címen, illetve a www.mma.hu honlapon kaphatnak.
 
6.4.  A pályázat érvényességének vizsgálata
A pályázat benyújtásának határidejét követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
 
6.5. A formai bírálat szempontjai:
 • pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő benyújtása,
 • a mellékletek megfelelősége,
 • a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága,
 • kizártság fennállásának vizsgálata.
Amennyiben az MMA Titkársága a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és a programűrlapban foglalt feltételeknek, a pályázót a pályázatkezelő rendszeren keresztül egy alkalommal 5 munkanapon belül teljesítendő hiánypótlásra szólítja fel.
 
Az MMA Titkársága a hiánypótlás határidejének lejártát követő 10 munkanapon belül tájékoztatja a pályázót a hiánypótlás eredményéről. Az érvényes pályázatok listája a www.mma.hu honlapon közzétételre kerül a hiánypótlás határidejének lejártát követő 10 munkanapon belül.
 
6.6. A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai
A pályázatra beérkezett támogatási igényekről az MMA elnöke az MMA Alapszabály 35–41. §-a szerint létrehozott művészeti tagozati támogatások döntés-előkészítő bizottságai (TDB) javaslatait figyelembe véve hoz döntést.
 
A TDB három tagból áll. Tagja az érintett tagozat elnöke, a tagozat által közvetlenül delegált akadémikus, továbbá az MMA elnöke által erre közvetlenül felkért személy.
A pályázatok elbírálása pontozás alapján, értékelőlap használatával történik.
 
A bírálati szempontrendszer (indikátorok) az alábbi:
 • Szakmai kidolgozottság 15 pont,
 • Alkalmazott módszerek és formák bemutatása 5 pont,
 • Várható eredmények, indikátorok bemutatása 5 pont,
 • Pályázó referenciái 5 pont,
 • Költséghatékonyság 15 pont.
 
7. Pályázók döntést követő kiértesítése
A támogatói döntést követően, a döntés közzétételétől számított 10 munkanapon belül az MMA Titkársága a pályázónak a pályázatkezelő rendszeren keresztül értesítést küld a pályázat eredményéről. A pályázatokkal kapcsolatos döntések az MMA honlapján, a www.mma.hu címen – a döntést követő 15 napon belül – közzétételre kerülnek.
 
A támogatói döntés ellen (a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásra vonatkozólag) jogorvoslat érvényesítésére – az Ávr. 102/D. §-ában foglaltakon túl – nincs lehetőség.
 
8. Szerződéskötés
Az MMA Titkárságának a támogatási döntéséről szóló értesítése tartalmazza a szerződéskötés feltételeit és a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.
 
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel/személlyel,
 • amelynek/akinek esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása van,
 • amellyel/akivel szemben a rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó szabályok megsértése miatt hatósági vagy bírósági eljárás van folyamatban, illetve amelyet/akit hatóság vagy bíróság a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül jogerős és végrehajtható bírsággal sújtott vagy a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezett, továbbá
 • amely/aki nem rendelkezik a szerződéskötéshez szükséges megfelelő dokumentumokkal.
Az MMA Titkársága a beérkezett iratokat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, illetve a kedvezményezett elmulasztotta az értesítésben szereplő határidőt, a kedvezményezettet 5 munkanapos határidővel, egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. A felszólítás postai úton, tértivevényes küldeményként kerül kiküldésre.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre. A szerződéskötés meghiúsulásáról az MMA Titkársága postai úton, tértivevényes küldeményben értesíti a pályázót.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést az MMA Titkársága köti meg.
A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követő 8 munkanapon belül kerül sor. A nyertes pályázóval történő szerződéskötés, illetve a támogatás kiutalásának feltétele a szervezet/személy köztartozás mentességének és rendezett munkaügyi kapcsolatainak igazolása.
 
9. A támogatás folyósítása
Támogatás folyósítása természetes személynek kizárólag a támogatás felhasználásáról történő elszámolás elfogadása alapján történhet.
 
10. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni, amelyről a pályázati útmutató ad részletes tájékoztatást. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról a támogató dönt. A szakmai beszámolót a döntést előkészítő, javaslattevő bizottság értékeli. A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a www.mma.hu honlapról.
 
Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:
 • az elvégzett munka leírását,
 • fotódokumentációt a megvalósításról,
 • a támogatásból létrehozott kiadvány/könyv MMA logóval ellátott öt példányát.
Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:
 • az eredeti érvénytelenített – záradékolt bizonylatok (számlák, számlát helyettesítő okiratok), pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok (banki kivonat, pénztárbizonylat) hitelesített másolatát,
 • a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát (írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is; amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe),
 • a szállítás és fuvarozás, a bérlet, lakásbérlet, haszonbérlet, a megbízási díjak, tiszteletdíjak, számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek hitelesített másolatát, értékhatártól függetlenül.
 A támogatás megítélése esetén a támogatott köteles valamennyi, a projekttel összefüggő megjelenésekor (legyen az papíralapú, elektronikus, vagy média-megjelenés) kommunikálni, hogy a kiadvány/program az MMA támogatásával valósult meg, és/vagy köteles az MMA hivatalos logóját megjeleníteni, kivéve, ha a projekt a támogatási értesítést megelőzően megvalósul.
 
A nyilvánosság további minimális követelménye, hogy a program nyilvános bemutatása során a támogatottnak az MMA által biztosított logók útján kell nyilvánossá tennie, hogy a tevékenység megvalósítását, kiadvány stb. megjelentetését az MMA támogatja, továbbá
 • a szervezet székhelyén/működési helyén ki kell helyeznie az MMA támogatást megjelenítő tájékoztató feliratot;
 • honlap működtetése esetén gondoskodnia kell az MMA támogatóként történő megjelenítéséről az elektronikus felületen;
 • esemény megvalósítása esetén a kapcsolódó hivatalos dokumentumokban (meghívó, plakát, szórólap stb.) meg kell valósítania az MMA támogatóként történő feltüntetését;
 • meghívóra, jelenléti ívre, sajtóközlemény dokumentumaira, valamint az esemény helyszínén az MMA támogatást egyértelműen tükröző tájékoztató feliratot kell elhelyeznie.
11. Lezárás
A pályázati program lezárása – a támogatott pályázati cél szerződés szerinti megvalósulását követően – a megvalósításáról szóló szakmai beszámoló, továbbá a program teljes költségvetésének elszámolásáról készített pénzügyi elszámolás alapján történik. A pályázati program lezárásának tényéről az MMA Titkársága értesíti a kedvezményezettet, egyúttal intézkedik az esetleges banki felhatalmazó levél visszavonásáról is.
 
Budapest, 2017. február 6.
Magyar Művészeti Akadémia Titkársága

 
2017. február 6.  |  pályázat