A Magyar Művészeti Akadémia Titkársága tájékoztatása a művészjáradék igénybevételének feltételeiről, megállapításáról és folyósításáról

(2021. január 13. napján frissített tartalommal!)
VÁLTOZÁS! A művészjáradék igénylése 2021. január 1-jétől illetékmentes.

Tisztelt művészjáradékban részesülő Művészek!
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a művészjáradék 2022. január havi kifizetése – a Magyar Államkincstár informatikai rendszerének év eleji átállására tekintettel – késedelmesen kezdődött, azonban az utalás már folyamatos, az legkésőbb a jövő héten teljeskörűen befejeződik. A késedelemért – figyelemmel arra is, hogy az nem az MMA Titkárságának érdekkörében felmerülő okból adódik – szíves elnézésüket és megértő türelmüket kérjük!
 
Tisztelettel: az MMA Titkársága
2018. január 1-jétől igényelhető az ún. művészjáradék, melyhez a kérelmet a Magyar Művészeti Akadémia Titkárságához kell benyújtani. A művészjáradék igénylésének feltételeiről és egyéb tudnivalókról itt olvasható tájékoztatónk.
A művészjáradékról rendelkező törvény hatálybalépésének és a művészjáradék bevezetésének időpontja
A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA törvény) 2018. január 1-jén hatályba lépett módosítása a kiemelkedő művészeti teljesítmények és művészi életút iránti tisztelet kifejezéseképpen bevezet egy új rendszeres (havi) juttatást, a művészjáradékot.
A művészjáradék kérelem alapján állapítható meg. A művészjáradék megállapítása közigazgatási hatósági eljárásban történik.

A művészjáradék igénybevételének feltételei
A járadékot a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) nyújtja az MMA Titkársága útján azon, 65. életévüket betöltött személyeknek, akik  természetes személyként a következő szakmai elismerések valamelyikében, így
a)  Kossuth-díjban, a Magyarország Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Népköztársaság Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Népköztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja, a Magyarország Babérkoszorúja és a Népművészet Mestere díjak valamelyikében,
b)  a Népművészet Ifjú Mestere és a Táncsics Mihály-díj kivételével a kultúráért felelős miniszter által jogszabályban alapított díjként, a feladatkörében adományozható
ba)  művészeti díjban,
bb)  művészet-igazgatási területen végzett vagy művészetelméleti tevékenységre tekintettel adományozott művészet- és közművelődés-igazgatási, művészetelméleti és közművelődés-elméleti díjban,
c)  Ybl Miklós-díjban, Pro Architectura díjban, Mőcsényi Mihály-díjban, vagy
d)  az MMA közgyűlése által adományozott, a Magyar Művészeti Akadémia Életműdíja, a Magyar Művészeti Akadémia Nagydíja, a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Írói Díja, és a Magyar Művészeti Akadémia Kováts Flórián Emlékérme díjak valamelyikében
részesültek.
A fenti b) pont szerinti, a kultúráért felelős miniszter feladatkörében adományozható, a művészjáradék megállapítása szempontjából releváns elismerések köre – az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet alapján – a következő:
-           Balassa Péter-díj;
-           Balázs Béla-díj;
-           Balogh Rudolf-díj;
-           Bánffy Miklós-díj, ha a díjat művészet-igazgatási területen végzett vagy művészetelméleti tevékenységért adományozták;
-           Blattner Géza-díj;
-           Erkel Ferenc-díj;
-           Ferenczy Noémi-díj;
-           Gérecz Attila-díj;
-           Harangozó Gyula-díj;
-           Herczeg Ferenc-díj;
-           Hortobágyi Károly-díj;
-           Jászai Mari-díj;
-           József Attila-díj;
-           Liszt Ferenc-díj;
-           Martin György-díj;
-           Márai Sándor-díj;
-           Máté Péter-díj;
-           Munkácsy Mihály-díj;
-           Nádasdy Kálmán-díj;
-           Németh Lajos-díj;
-           Szabolcsi Bence-díj.
A kettős díjazás elkerülése érdekében nem részesülhet művészjáradékban a Nemzet Színésze, a Nemzet Művésze, a Magyar Állami Operaház Mesterművésze címben részesített személy, a Magyar Mozgókép Mestere cím birtokosa, a Magyar Művészeti Akadémia rendes és levelező tagja, valamint az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet 2. § (6) bekezdés 3. pontja szerinti művészeti életpálya  elismeréshez kapcsolódó járadékban részesülő személy, illetve az sem, aki a művészjáradék megállapítását megalapozó elismerésről lemondott, vagy akitől ezen elismerését visszavonták.
Aki több művészeti elismerésben, vagy több alkalommal azonos elismerésben részesült, csak az egyik elismerése alapján részesülhet művészjáradékban.

A művészjáradék összege
A művészjáradék havi mértéke az öregségi teljes nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegének – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 11. §-ában meghatározott 28.500 forint – 425%-a; a 2021. január 1-jén hatályos szabályozás szerint 121.125 forint/hó.
A művészjáradék a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvénynek az adómentes bevételekről rendelkező 1. számú melléklete értelmében adó- és járulékmentes juttatás.

A művészjáradék igénylése, megállapítása, folyósítása, folyósításának megszüntetése
A művészjáradék iránti kérelmet írásban kell előterjeszteni az MMA Titkárságán, és abban meg kell adni mindazokat az adatokat és meg kell tenni azokat a nyilatkozatokat, amelyeket az MMA törvény, illetve egyéb vonatkozó jogszabályok előírnak (a kérelem előterjesztésére alkalmas formanyomtatványt lásd alább). A kérelemhez mellékelni kell – az MMA közgyűlése által adományozott díjak kivételével – a művészeti elismerésről szóló okirat közjegyző által hitelesített másolatát* vagy – ha a művészeti elismerésről szóló eredeti okirat nincs a kérelmező birtokában (elveszett, megsemmisült stb.) és ezért arról nem készíttethető hitelesített másolat – a kérelmező megkeresésére az elismerés adományozója vagy annak jogutódja által kiállított, a művészeti elismerés tényéről szóló igazolást.
Az MMA Titkársága a művészjáradékot a megállapításáról szóló határozata kiadását követő hónap első napjától, teljes hónapra állapítja meg, és tárgyhónapra, a tárgyhónap 10. napjáig folyósítja.
A művészjáradék visszamenőleg nem állapítható meg.
A művészjáradék élethosszig tartó juttatás.
A művészjáradékra jogosult köteles az MMA Titkárságának 15 napon belül bejelenteni minden olyan tényt, adatot, amely az ellátásra való jogosultságát érinti, így különösen, ha a művészjáradék megállapítását kizáró elismerést szerzett.
A művészjáradék folyósítása megszűnik a művészjáradékban részesülő személy
a) művészjáradék megállapítását kizáró elismerésben való részesülése esetén, az abban való részesítést követő hónap első napjától,
b) művészjáradékról a jövőre nézve történő, a hatóságnál írásban tett lemondása esetén, a lemondást követő hónap első napjától,
c) művészjáradék megállapítását megalapozó elismerésről történő lemondása esetén, a lemondást követő hónap első napjától,
d) művészjáradék megállapítását megalapozó elismerésének visszavonása esetén, a visszavonást követő hónap első napjától,
e) halála esetén, az elhalálozást követő hónap első napjától.
Aki a művészjáradékot jogalap nélkül vette fel, köteles azt az MMA Titkársága írásbeli felszólítására, a jogalap nélkül felvett ellátás folyósításától számított 60 napon belül visszafizetni.

*         A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 137. § (1) bekezdése szerint.A művészjáradék megállapítására irányuló kérelem előterjesztésére alkalmas formanyomtatvány itt elérhető:

Bármely, a művészjáradék igénylésével kapcsolatos kérdés esetén munkatársaink a következő elérhetőségeken állnak rendelkezésre:
e-mail:  
telefon:
 +36 (1) 235-4228
 +36 (1) 235-4214
 +36 30 439-6118
2017. december 18.  |  művészjáradék